0 av 0 för ""

Cykelväg Gotland

Cykelväg Gotland
Kund
Trafikverket
Färdigställt
2020
Kompetens
Landskapsarkitektur, väg och anläggning, miljö och hållbarhet, vatten och avlopp, byggledning, installation
Plats
Gotland
Ansvarig arkitekt
Kristina Forssbeck Nyrot, Katarina Hawby
Team
Susanna Broström, Kristina Forssbeck Nyrot, Mats Pettersson

Cykelväg på Gotland

Under flera års tid har Sweco tillsammans med Trafikverket arbetat med en ny gång-och cykelväg utmed väg 140 mellan orterna Klintehamn och Västergarn söder om Visby på Gotland. Den nya vägen har anlagts med lyhördhet och stor kunskap om platsen och landskapet.

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet

Tidigare har gång- och cykelväg saknats utmed den hårt trafikerade väg 140 mellan Klintehamn-och Västergarn. Den nya vägen på cirka sju kilometer, ansluter till och knyter samman det befintliga cykelstråket söderut längs kusten. Det innebär att tryggheten och trafiksäkerheten ökat för gångtrafikanter och cyklister, både till vardags och för turister. Gång- och cykelvägen underlättar ett miljömässigt hållbart resande – det är nu lättare att välja cykel som transportmedel.

Anpassning till landskapet viktigt fokus

Vägens anpassning till omgivningen med boendemiljöer och landskapsvärden i form av landskapsbild och natur-och kulturvärden har varit fokus i projektet. Detta har varit centralt vid både placering och utformning av vägen och dess sidoområden. För att minimera påverkan på såväl tomtmark som värdefull vegetation har även den befintliga väg 140 sidoförskjutits i två lägen för att ge rum åt den nya gång-och cykelvägen.

Bevarad vägkantsflora

Längs vägkanterna på Gotland finns särpräglad vägkantsflora med stor artrikedom och blomsterprakt med bland annat orkidéer som vanligtvis inte växer i vägkanten, men på grund av den speciella jordmånen är en del av floran här. En viktig aspekt i arbetet med den nya vägen har därför varit att ta hänsyn till och bevara vägkantsfloran och främja den biologiska mångfalden längs sträckan. Genom att återanvända tillvaratagna avbaningsmassor (jordmån och markvegetation) har man kunnat bevara den naturliga floran även i den nya vägens sidoområde. I projektet har man även flyttat på den rödlistade arten gotländsk nunneört för att möjliggöra fortsatt förekomst av arten i området. Inom projektet har även två broar i trä anlagts, med en utformning och färgsättning som underordnar sig landskapet.

Nominerat till Trafikverkets arkitekturpris

En god dialog mellan inblandande parter har präglat projektet, såväl mellan olika kompetenser inom Sweco som med beställare och entreprenör. Projektet nominerades till Trafikverkets arkitekturpris 2021 för den lyhördhet för landskapet och den gedigna kunskap om byggande som projektet genomförts med.

Med god anpassning till det vackra och känsliga landskapet ligger den nya gång-och cykelvägen nu som en självklar del av omgivningen och är en upplevelse att cykla längs.

Foto: Karl Melander

Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland
Cykelväg Gotland