0 av 0 för ""

Falsterbonäset – skydd mot stigande havsnivå

Uppdrag

Klimatanpassning av Falsterbonäset i Skåne

Kund

Vellinge kommun

Status

Pågående

Kompetens

Klimatanpassning, tillståndsansökan vattenverksamhet, översvämningsmodellering

Plats

Falsterbonäset, Skåne

Klimatanpassning av Falsterbonäset i Skåne

Falsterbonäset i Skåne ligger lågt i förhållande till havsnivån, redan idag finns risk för översvämning av bebyggda områden och risken kommer att öka med klimatförändring och en stigande havsnivå. Sweco har tillsammans med Vellinge kommun tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Nu hjälper vi kommunen att detaljprojektera ett översvämningsskydd i form av skyddsvallar runt näset.

20 kilometer långa skyddsvallar mot översvämningar

Kombinationen av höga vattennivåer, vågor, kuststräckor i tre väderstreck och möjlig isolering vid högvatten gör uppdraget på Falsterbonäset komplext. Skyddet, som huvudsakligen kommer att bestå av översvämningsskydd i form av vallar och murar, kommer att vara drygt 20 kilometer, uppdelat på de tre tätorterna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen och Höllviken. Uppdraget är unikt i att Vellinge kommun är första kommun i Sverige som planerar att anlägga skydd mot höga havsnivåer i så här stor skala.

Låglänt område med långa kuststräckor

Falsterbonäset i Skåne omges av nära 40 kilometer sandstrand, och orten Skanör-Falsterbo har sedan 1800-talet utgjort en av landets främsta badorter. Falsterbohalvön ligger lågt i förhållande till havsnivån och stora delar lägre än 2 meter över havsnivån. Området har i modern tid klarat sig relativt väl mot extrema vattennivåer, men har historiskt varit drabbat.

År 1872 drabbades södra Östersjön av mycket kraftiga högvatten under den så kallade Backafloden. Under stormen dog 271 människor i Tyskland, Danmark och Sverige, 15 000 människor fick sina hem förstörda. Historiska vattenståndsdata från Travemünde, som sträcker sig tillbaka till 1300-talet, visar att Backafloden var en extrem men inte unik händelse i södra Östersjön. Liknande högvatten har hänt förut och kommer att hända igen. Om detta högvatten skulle ske idag skulle konsekvenserna bli större än 1872, eftersom bebyggelsen på Falsterbonäset har ökat.

Hydrodynamisk modellering ger beslutsstöd

Vid utformning av skyddet har stort fokus lagts på att finna de för platsen bästa skyddsnivåerna där hänsyn tas till risker, konsekvenser, kostnader, påverkan på naturområden, påverkan på befintlig bebyggelse och landskapsbild med mera. Som stöd i arbetet har risken för människoliv vid översvämning studerats med hjälp av hydrodynamisk modellering, som visar hur vatten sprider sig vid översvämning. Modelleringen beskriver både vattnets djup och hastighet, vars kombination använts för att bedöma risken för liv. Modellen ger ett beslutsstöd kring vilka områden som i dagsläget är mest sårbara, med även vilka evakueringsmöjligheter som finns om översvämning skulle inträffa.

Under hösten 2020 tilldelades Sweco uppdraget att genomföra detaljprojektering av översvämningsskyddet. Vellinge kommun erhöll i juni 2022 tillstånd från Mark- och miljööverdomstolen att anlägga översvämningsskyddet.