0 av 0 för ""

Förbättrat skydd mot korrosion på kraftledningar

Uppdrag

Teknikstöd luftledningar i projekt (revisionsprojekt)

Kund

Svenska kraftnät

Status

Pågående

Kompetens

Jordning, detaljkonstruktion kraftledningsstolpar, korrosion

Plats

Hela Sverige

Innovativ lösning för att förhindra korrosion vid kraftledningar

Många kraftledningar i Sverige är utrustade med ett antal gnistgap som vid varje stolpplats är fästa på nedre delen av stolpben och staglinor. Gnistgapets uppgift är i första hand att  förhindra korrosion under mark, samt leda strömmen ner i jorden vid ett blixtnedslag, för att undvika skador i kraftledningsstolpar och staginfästningar.

Den tidigare placeringen av denna komponent har visat sig vara alldeles för låg och nära den omgivande vegetationen på ett flertal ställen, i jämförelse med Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer. Dessa lågt placerade gnistgap saknar ofta funktion och kan då bidra till ökad korrosion under mark. Vid ett blixtnedslag och tillkommande felströmmar finns även en risk för att gräs och mark runt stolparna tar eld från gnistan som bildas över gnistgapet.

I Sverige finns runt 50 000 stolpar och uppskattningsvis behöver 10 000 gnistgap flyttas upp. Att byta ut staginfästningar för att flytta gnistgapet skulle vara mycket kostsamt och resurskrävande. Sweco har tillsammans med Svenska kraftnät utvecklat en hållbar och kostnadseffektiv lösning för att förhindra korrosion i stolpar och staglinor samt förbättrat befintlig funktionsjordning och minska risk för brand som kan orsakas av ljusbågen som bildas över komponenten gnistgap.

  • Genom att flytta upp gnistgapen längs med staglina har vi fått en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Gnistgapen är lättåtkomliga vid inspektion och underhåll, de är enkla att byta ut och har låg miljöpåverkan då de nya komponenterna ansluts till befintlig markledare

    – Kamal Elharthy, kraftledningsingenjör Sweco

Kostnadseffektiv lösning som är hållbar över tid

Utmaningen var att gnistgapen inte kunde flyttas högre upp på staginfästningen vid kraftledningsstolparna. Svenska kraftnät hade initialt en möjlig lösning som Sweco därefter vidareutvecklade och återkom med flera olika lösningsförslag. Ett av förslagen, att flytta gnistgapen från stagskruv till staglina, blev aktuell att testa.

Eftersom staglinan är en väldigt viktig del av kraftledningen var det av oerhörda vikt att anslutningen med gnistgapen inte medförde en försämring eller orsakade mekaniska skador på staglinan. En risk som identifierades var att staglinan kunde ta skada över tid och att befintlig anläggning skulle riskera ras. De fanns även en risk för utmattningsskador och korrosionsskador orsakade av vibrationer som uppstår av jämn och svag, så kallad laminär, vind.

Gedigna tester för godkänd lösning

För att säkerställa att anslutningen inte skulle medföra skador på befintlig anläggning krävdes praktiska tester med olika elektriska och mekaniska förutsättningar. Sweco var i kontakt med Necks Electric AB som i sin tur hade kontakt med Kema Lab i Prag som hyrde ut sin elektriska anläggning för att utföra diverse tester. Totalt utfördes tretton tester med väldigt höga och låga strömmar.

Då vissa av dessa tester påvisade ett godkänt elektriskt och mekaniskt utfall, beställde Svenska Kraftnät praktiska tester för att utreda vindinducerande vibrationer. Sweco vände sig till Ribe, branschledande inom vibrationer, för att utreda vilka förutsättningar som anslutningen borde testas för. År 2023 åkte Sweco tillsammans med Necks till Schwabach i Tyskland för att övervaka uppstart och avslut av dessa tester. Totalt utfördes fyra tester under trettiosex dygn utspridda under vår och höst år 2023.

Projektet i siffror

14926

kilometer kraftledningar

50000

stolpar

10000

gnistgap

Förbättrat skydd på kraftledningar över hela Sverige

När den nya lösningen klarat alla genomförda tester godkände Svenska kraftnät lösningen som Sweco projekterade. Hittills har Sweco projekterat över femton ledningar i norra Sverige och ledningen mellan Djuptjärn, Svartbyn och Finska gränsen har påbörjat användningen av denna lösning.

Genom att använda den nya lösningen, att flytta gnistgapen till staglinan istället för att gräva och byta eller förlänga stagskruvar vid stolpar där gnistgap sitter för nära marken, har Svenska kraftnät uppnått betydande tids- och kostnadsbesparingar och fått en lösning som håller över tid.

Vinsterna med den nya lösningen

  • Minskad risk för korrosion och brand
  • En betydande tids- och kostnadsbesparing, än grävning och byte eller förlängning av stagskruv vid varje plats
  • Längre hållbarhet på kraftledningsstolpar genom bland annat bättre skydd mot korrosion
  • Lättåtkomligt vid inspektion och underhåll
  • Förbättrat jordningssystem för kraftledningar där anslutningen till jord är robust och fungerande
  • Miljövinster
Gnistgap uppflyttad