0 av 0 för ""

Getingmidjan, Stockholm

Uppdrag

Upprustning av Getingmidjan, Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka.

Kund

Trafikverket

Status

Pågående 2014-2023

Kompetens

Järnvägsteknik och design, anläggning, projektledning, geoteknik, installationer, landskapsarkitektur, arkitektur, akustik, kapacitetsberäkningar, bergteknik, brand-och riskhantering, vatten, miljö, kalkylering, CAD/BIM samt byggplatsuppföljning.

Plats

Stockholm

Relaterat innehåll

Pressmeddelande

Sweco förnyar Getingmidjan – Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka

Getingmidjan, den smala järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, har sedan 2014 varit skådespel för ett av Swecos mest nervpirrande och hyllade projekt. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra skär genom några av Stockholms stads mest kulturhistoriskt känsliga och värdefulla vatten- och stadslandskap. Sweco anlitades av Trafikverket som projekterande konsult för det omfattande uppdraget att rusta upp och förnya sträckan tillsammans med entreprenörerna Implenia, Infranord och flertalet andra underleverantörer för att säkerställa hållbara resor även i framtiden.

En viktig del av järnvägsnätet

Getingmidjan är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka där cirka 300 tåg passerar varje dygn. En störning i trafiken på den här sträckan kan påverka tågtrafiken i hela Sverige. Bakgrunden till projektet är att den gamla anläggningen, som byggdes på 1950-talet, hade nått sin tekniska livslängd. Broöverbyggnaderna och själva järnvägsanläggningen behövde bytas ut och övriga anläggningskonstruktioner restaureras.

 

Upprustningen har varit avgörande för hela landets tågtrafik och helt nödvändig för att vi ska kunna möta dagens och morgondagens behov av pålitliga, effektiva och hållbara resor och transporter. Det har varit ett spännande uppdrag för oss och ett viktigt projekt för Sverige./Lars Skytt, uppdragsingenjör på Sweco

Minimal avstängningstid

Att stänga av passagen var inget som gjordes lättvindigt, så att minimera avstängningstiden var av största vikt. Lösningen blev tre avstängningar på åtta veckor, under somrarna 2018, 2019 och 2020. Det var intensivt arbete innan sommaravstängingarna med att få projektering klar och produktionsplanering detaljplanerad in till varje detalj för att tiden under avstängningarna ska nyttjas effektivt. Under den sista avstängningen 2020 genomfördes det svåraste och mest kritiska arbetet, nämligen att byta ut Norrströmsbron med sina åtta tätt placerade växlar som ska göra att två spår kan växlas in på 9 spår på Stockholm Central.

– De största utmaningarna har framförallt varit tidplanen och komplexiteten. Bron över Norrström är världsunik i sitt slag med åtta sammanfogade växlar. Det, tillsammans med en åtta veckors tight tidplan, millimeterprecision och ett brobyte i de mest centrala delarna av Stockholm i en miljö med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla, innebar att ingenting fick gå fel. Vi har arbetat mycket proaktivt och fått vara flexibla och lösningsorienterade när hinder dykt upp på vägen, säger Erkki Kantojärvi, uppdragsledare på Sweco.

Vanligtvis undviker man helt att bygga växlar på järnvägsbroar eftersom det är väldigt svårt både att projektera och bygga, men här får växlarna helt enkelt inte plats någon annanstans då avståndet från bron till plattformarna på Stockholm Central är för kort. Den nya bron byggdes i Estland. Växlarna förmonterades vid bron med millimeterprecision för att passa in i resten av anläggningen på plats i Stockholm. Något som höll på att spräcka hela tidplanen var när världen plötsligt kastades in i en pandemi och det blev totalstopp för inresor till Estland vilket löstes med specialtillstånd från utrikesdepartementet för att hantera personal- och materialtransporter då allmänna transportvägar stängdes.

I ett samverkansprojekt gäller det att alla kan lyfta blicken och förstå nyttan av arbetssättet. Framgångsfaktorn har varit att ha en löpande öppen och ärlig dialog mellan samtliga aktörer i projektet. /Teresia Skönström, biträdande uppdragsledare

Bred expertis

Swecos uppdrag har bestått av att ta fram systemhandling inklusive produktions- och etapp-planering samt gestaltningsprogram. Vidare har Sweco tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden inom anläggning, konstruktion och BEST-K arbeten. Sweco har projekterat bygghandlingar för delen BEST-K. I genomförandeskedet har Sweco bidragit med konstruktions- och teknikstöd, stöd vid ibruktagande, handläggning av godkännandeprocess, byggplatsuppföljning samt handläggande vid överlämnande till förvaltning.

Sweco har haft en bred uppsättning experter involverade i projektet inom bland annat:  järnvägsteknik och design, anläggning, projektledning, geoteknik, installationer, landskapsarkitektur, arkitektur, akustik, kapacitetsberäkningar, bergteknik, brand-och riskhantering, vatten, miljö, kalkylering, CAD/BIM samt byggplatsuppföljning.

Under 2022 har Sweco i huvudsak utfört avslutande arbeten såsom framtagning och genomgång av relationshandlingar och förvaltningsdata. Den nya anläggningens tekniska livslängd beräknas till ca 80 år, vilket innebär att de insatser som har gjorts i projekt Getingmidjan har möjliggjort ett fortsatt säkert, punktligt och hållbart resande ända fram till nästa sekelskifte.

Visste du att…

-Järnvägssträckan Getingmidjan i Stockholm är 2 km lång och sträcker sig från Centralstationen till Södra station.

-All järnvägsburen person- och godstrafik som passerar Stockholm måste passera sträckan som endast har två spår – ett norrgående och ett södergående.

-Getingmidjan är Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka där cirka 300 tåg passerar varje dygn.

-När sträckan byggdes 1872 passerade endast 10 tåg per dygn.

-Anläggningen som nu rustats upp var till stora delar från 1950-talet och hade nått sin tekniska livslängd.

-Efter upprustningen har Getingmidjan samma placering och två spår precis som tidigare, men med en ny teknisk livslängd på 80 år.

Man vid tågfönster