0 av 0 för ""

Finansieringsstöd för hållbara och säkra transporter

Uppdrag

Stöd i ansökningsprocessen för bidrag från ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” (CEF).

Kompetens

Specialistkunskaper inom hållbar finansiering och projektledning

Kund

Halmstads kommun

Status

I januari 2024 beviljades Halmstads Kommun strax över 12 miljoner EUR för att delfinansiera infrastrukturprojektet ”Södra infarten”.

Halmstad får finansiering av EU till Södra infarten

Med Swecos hjälp får Halmstads kommun över 12 miljoner EUR i EU-stöd för infrastrukturprojektet ”Södra infarten” som ska skapa hållbara och resilienta transporter.

Halmstads hamnområde är en viktig knytpunkt inom landets infrastruktur inte bara ur ett civilt perspektiv, utan också för rikets säkerhet. I projektet ”Södra infarten” vill man möjliggöra hållbara och säkra transporter genom att förbättra områdets logistik och reducera existerande flaskhalsar.

När Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa i september 2023 öppnade en utlysning för medfinansiering till projekt med stor nytta för militära och civila transporter, vände sig Halmstads kommun till Sweco för hjälp med ansökan.

– Vi på Sweco arbetar brett med strategisk hållbarhetsrådgivning och erbjuder bland annat tjänster inom finansiering, säger Emelie Kittlesen, hållbarhetsstrateg på Sweco. Det kan exempelvis handla om kartläggning av finansieringsmöjligheter, framtagning av bidragsansökningar och rapporteringsarbete vid beviljad ansökan.

Sweco som stöd vid finansieringsansökningar

17 års

erfarenhet av hållbar finansiering har Sweco

71 %

av Swecos kunder får extern finansiering beviljad

12 milj EUR

får Halmstads kommun av CEF

Swecos roll i ansökan om finansiering

I uppdraget för Halmstads kommun var Swecos roll att samordna ansökningsprocessen, tolka utlysningstexten och EU:s regelverk, sammanställa underlag, samt bistå med vägledning och utformning för att matcha utlysningens krav och riktlinjer.

För att få ansökan beviljad lades stor vikt på beskrivningar av hur investeringar kopplar till svenska intressen och EU:s målsättningar för CEF, samt hur Halmstad ingår i det trans-europeiska transportnätverket (TEN-T). Även hållbarhetsaspekter av infrastrukturprojektet var en viktig del i utvärderingen.

– Att ha Swecos övergripande expertstöd under processen var väldigt värdefullt då ansökan ställde omfattande krav inom flertalet områden såsom ekonomi, byggförutsättningar, innovation, miljö och hållbarhet, säger Torbjörn Andrén, projektsamordnare, vid Halmstads kommun.

  • Hållbarhetsaspekter av infrastrukturprojektet var en viktigt del av utvärderingen för att få finansiering.

     

    – Emelie Kittlesen, hållbarhetsstrateg på Sweco

Finansiering upp till 50 procent av projektets totalkostnad

I slutet av januari 2024 tog medlemsländerna i transportkommittén inom CEF beslut att fem svenska projekt skulle beviljas totalt 54 miljoner EUR. Halmstads kommun får 12 067 500 EUR för Södra infartens etapp 2 vilket innebär finansiering med upp till 50 procent av projektets beräknade totalkostnad.

Södra infarten etapp 2 innebär byggnation av en väg som binder samman hamnen med E6:an för att underlätta transport av gods via järnväg och sjöfart. Projektet är unikt i att det har betydelse både för civila och militära ändamål.

Utöver Halmstads kommun hade Sweco under ansökningsprocessen även nära samarbete med hamnbolaget HallandsHamnar AB som ansvarar för hamnens verksamheter.