0 av 0 för ""

Detta gäller för drönare i kommunal verksamhet

Uppdrag

Ta fram grundmaterial för handbok om drönare i kommunal verksamhet.

Kompetens

ITS och trafiksystem

Kund

Sveriges Kommuner och Regioner

Handbok ger kommunerna koll på rätt användning av drönare

Användningen av drönare i landets kommuner ökar. För att optimera arbetet och öka kunskapen om drönare i kommunal verksamhet har Sweco på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram grundmaterialet för en handbok. Boken tydliggör vilka lagar och regler som gäller, samt hur man bäst organiserar arbetet med drönare.

”Idag flyger 100 kommuner drönare inom olika användningsområden och intresset är stort,” säger Carlos Viktorsson, specialist inom intelligenta transportsystem och medförfattare till handboken om drönare i kommunal verksamhet. ”Vår förhoppning är att handboken ska hjälpa kommuner nyttja drönare och göra det på rätt sätt.”

Detta kan drönare användas till

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas tillgänglig digitalt och drönare är ett verktyg för insamling av data. Det är samtidigt ett effektivt resursutnyttjande som leder till mindre klimatpåverkan. Kommunerna kan med hjälp av drönarteknik samla in en helt annan typ av underlag för planering, drift och underhåll än tidigare. Exempel på användningsområden är:

  • Skapa 3D-modeller för stadsutvecklingsprojekt
  • Läcksökning av fjärrvärme och VA med hjälp av värmekamera
  • Hjälpmedel vid olika inspektioner såsom sprickbildningar i asfaltsvägar
  • Beräkningar av massor exempelvis snöhögar och schaktmassor
  • Trafikövervakning och parkeringsbeläggning
  • Dokumentera byggprojekt

Med hjälp av drönare finns större möjligheter att samla in underlag som är mer tillförlitligt, enklare att förstå och som både sparar pengar och resurser samt leder till mindre klimatpåverkan.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att arbetet med drönare sker på ett säkert sätt och följer de lagar och regler som finns, oavsett var i organisationen drönare används. Det finns också krav på att registrera sin drönarverksamhet och att ansvara för att dokumentation och utrustning är uppdaterad och att stöd finns för drönarpiloterna att kunna sköta sitt jobb på ett effektivt och rätt sätt.

”Förutom att följa de regler som finns behöver kommuner som har drönare i verksamheten ha de tillstånd som krävs, sätta upp en särskild organisation och i de flesta fall registrera sig hos Transportstyrelsen” säger Carlos Viktorsson.

Nytt regelverk inom EU för drönare

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt regelverk inom EU kopplat till drönare och hur de får användas. Syftet med regelverket är att underlätta den snabba utvecklingen med bibehållen säkerhet.

Utöver den övergripande förordningen som gäller all luftfart inom EU så är de specifika reglerna för just drönare uppdelade i två förordningar med inriktningarna:

  1. tekniska detaljer kring tillverkning av drönare
  2. operativa regler såsom olika kategorier för drift, ansvar och flygregler

Handboken – en hjälp på vägen

”För att kommuner ska kunna använda drönare på bästa sätt inom sin verksamhet är det viktigt att ha kunskap om det nya regelverket och hur verksamheten bör planeras och organiseras,” säger Carlos Viktorsson. ”Handboken är tänkt att vara ett stöd och kunskapsunderlag både för chefen, handläggaren och politikern kring dessa frågor.”

Han tillägger att handboken även innehåller praktiska tips kring val av drönare, service och underhåll, samt vart man får flyga och inte.