0 av 0 för ""

Kapacitet Stockholm skapar förutsättningar för framtidens elbehov

Kund

Vattenfall Eldistribution

Status

Pågående (Uppdraget påbörjades 2018 och pågår till år 2026.)

Kompetens

Energi, miljö, geoteknik samt arkitektur

Plats

Stockholm

Kapacitet Stockholm skapar förutsättningar för framtidens elbehov

Programmet ”Kapacitet Stockholm” syftar till att ge elnätet i Stockholmsområdet förutsättningar till ökad överföringsförmåga för att möta framtidens behov. Idag är kapaciteten i Stockholmsområdet begränsad. Det ökade behovet kräver förstärkningar i elnätet för att säkra tillförlitliga elleveranser och därför har Vattenfall beslutat att höja spänningen i delar av regionnätet i Stockholm från 70 kV till 130 kV.

Swecos energiexperter har fått uppdraget att söka nödvändiga tillstånd för flertalet kraftledningar och stationer, utreda alternativ för etablering av ställverken och säkra markåtkomsten. Utöver detta projekterar Sweco stationer och kraftledningar och tar fram tillhörande förfrågningsunderlag.

Elektrifiering av samhället är viktigt för att nå hållbarhetsmålen

Behovet av att elektrifiera samhället är enormt. För att nå Sveriges hållbarhetsmål förväntas elförbrukningen behöva öka med 50 procent fram till 2045. Stockholmsregionen växer genom exploatering och förtätning och med tillväxten följer ett ökat behov av kapacitet i elnätet samtidigt som kunder och lagstiftning ställer högre krav på tillförlitlig elförsörjning.

Genom Swecos uppdrag bidrar vi tydligt till den hållbara samhällsutvecklingen. Genom engagemang, en tydlig organisation samt med kommunikation och transparens som ledord har uppdraget så här långt varit väldigt lyckosamt för alla intressenter.