0 av 0 för ""

Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

Uppdrag

Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

Kund

Stockholms stad

Kompetens

Strukturplan och vision, Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), social konsekvensbeskrivning, kulturmiljö, gatuprojektering, dagvattenhantering, belysning

Plats

Stockholm

Relaterat innehåll

Kolkajen – ny stadsdel i mötet med Värtan

Kolkajen är en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Sweco arkitekter har varit ansvariga strukturarkitekter för den nya plan och vision som nu antagits av staden. Då man i Norra Djurgårdsstaden har mycket höga miljöambitioner och vill vara i världsklass är ambitionen att miljön ska påverkas så lite så möjligt genom projektet som förväntas starta med markarbeten 2023.

Kolkajen ligger mellan Lidingöbron och Husarviken och här planeras för cirka 1 250 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, två förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor som möjliggör för restauranger, caféer och butiker samt parker, torg, kajer och Stockholms första marinpark. Kajen där man förr lossade stenkol ska fortfarande vara läslig i stadsväven men den faktiska kajkanten flyttas ut en bit i Värtan för att ge plats åt ny bebyggelse. Syftet med projektet är att ge denna del av Norra Djurgårdsstaden ett spännande möte med vattnet och skapa en stark front mot Lidingö samtidigt som de kulturhistoriska spåren ska vara läsliga och ekosystemtjänsterna maximeras, både ovan och under ytan.

Swecos arkitekter, landskapsarkitekter och planerare har tillsammans med staden arbetat fram den nya strukturplanen.

Arbetet har genomförts i ett nära samarbete med stadens olika förvaltningar och övriga konsulter för att ta fram den nya visionen och planstrukturen med tillhörande arkitekturprogram. Arbetet fortsätter nu i nästa skede där flera av Swecos övriga kompetenser fortsätter att medverka.

Sweco utreder påverkan på vatten- och kulturmiljö

Swecos miljökonsulter utreder projektets påverkan på vattenmiljön – faktorer som vattenströmningar, vattenkvalitet och klimatpåverkan. Vi beskriver också hur landskapsbilden och kulturmiljöerna kan påverkas och om boende i området kan påverkas av till exempel buller och ändrade möjligheter till rekreations- och friluftsliv.

Ambitionen i projektet är att göra så liten skada som möjligt på miljön för till exempel fisk, bottenfauna och växter. Om bottensedimenten är förorenade behöver det tas om hand genom till exempel sanering eller andra åtgärder. Swecos miljökonsulter undersöker också om den intilliggande hamnen och andra kringliggande verksamheter kan påverkas av bygget.

Visionsbild Kolkajen: Sweco Architects via www.neonstudioarch.com

Kolkajen cykelbron

Kolkajen från bron

Kolkajen från Oxberget