0 av 0 för ""

Kostnadsanalys för ras och skred

SGIs rapport om framtida kostnader för ras, skred och erosion

Ladda ner rapporten här

Nyheterna (Ekot) Sveriges Radio uppmärksammar rapporten

Lyssna på inslaget här

Swecos uppdrag

Att utföra kostnadsanalyser för ras, skred, erosion och översvämningar. Utveckla modeller för att beräkna klimatförändringars påverkan på denna typ av naturolyckor och hur de ekonomiska följderna ser ut.

Klimatförändringar gör att kostnader för ras och skred tiodubblas

Det förändrade klimatet kommer troligtvis innebära sex gånger fler ras och skred i Sverige och skadekostnaderna kan bli upp till 500 miljoner kronor per år fram till 2100. Det visar en analys som Sweco hjälpt Statens geotekniska institut (SGI) att ta fram.

För att få ytterligare kunskap om klimatförändringens framtida påverkan på ras, skred och erosion såg SGI ett behov av att få en bättre bild av de ekonomiska konsekvenserna i särskilda riskområden. SGI gav därför Sweco i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av framtida skadekostnader.

I Swecos uppdrag ingick att utföra kostnadsanalyser för ras, skred, erosion och översvämningar. Sweco utvecklade modeller för att beräkna klimatförändringars påverkan på denna typ av naturolyckor i Sverige och hur de ekonomiska följderna ser ut.

I analysen konstaterades bland annat att:

  • År 2100 kan händelser med ras och skred komma att vara sex gånger vanligare än idag.
  • Idag uppskattas ras och skred innebär kostnader på cirka 50 miljoner kronor per år i Sverige och de förväntas stiga till en halv miljard per år fram till 2100.

”Utredningen visar att samhällets kostnader kan bli ännu högre än vad vi tidigare har bedömt. Den understryker hur akut klimatläget är och att vi måste växla upp på alla nivåer i samhället, från myndigheter till enskilda individer, för att minska riskerna,” säger Generaldirektören för SGI, Johan Anderberg.

Samhällets kostnader för ras, skred och erosion väntas alltså öka avsevärt, i synnerhet i de områden som SGI och MSB tidigare identifierat som särskilt riskfyllda. Störst skadekostnader till följd av ras och skred förväntas i västra Sverige, runt västkusten, Göta älvdalen och norra Vänernområdet.

”Analysen ger ökad insikt om hur klimatförändringar påverkar utvecklingen av naturolyckor och hur kostnaderna för dem kan förändras fram till år 2100,” säger Johan Nimmermark, uppdragsledare och specialist inom kostnads-nyttoanalyser och riskhantering på Sweco. ”Vår förhoppning är att analysen ska hjälpa beslutsfattare ta fram strategier för att hantera dessa frågor på ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt.”