0 av 0 för ""

Coulmn block – This block is empty
Åredalen

Kulturhistorisk landskapsanalys av Åredalen

Uppdrag
Kulturhistorisk landskapsanalys av Åredalen
Kund
Åre Kommun/SBK
Färdigställt
2017
Kompetens
Landskap, kulturmiljö, GIS
Plats
Åre
Arkitekt
Medverkande: Nicholas Bunker (UL, landskapsarkitekt), Anna Carver (antikvarie), Sara Jacobsson (antikvarie), Sofia Sjögren (GIS)

Kulturhistorisk landskapsanalys bakom Åres utveckling som turiststad

Åre och Åredalen har sedan 1970-talet varit föremål för en intensiv utveckling som skid- och turistort. Med anledning av att Åre kommun nu även vill utveckla sommaren till en attraktiv turistsäsong har Sweco tagit fram en kulturhistorisk landskapsanalys som kan användas som underlag i den fördjupade översiktsplanen.

Typiska karaktärsdrag identifierade för utveckling av Åredalen

Inför arbetet med en kommande fördjupad översiktsplan har Sweco genomfört en kulturhistorisk landskapsanalys över Åredalen. Analysen syftade till att identifiera särskilt värdefulla platser och karaktärsdrag i landskapet som ny bebyggelse och kommande exploatering behöver förhålla sig till i syfte att behålla Åredalens karaktär. Inte minst mot bakgrund av det ökade behovet av attraktivitet under sommarhalvåret.

Digitalisering som verktyg i arbetet

Analysen var GIS-baserad och en kombination av öppen data och kommunalt ägd data användes som underlag. För uppdraget georefererad ett femtontal skifteskartor från 1800-talet vilka jämfördes med historiskt ortofoto och dagens ortofoto. Analysen resulterade i en bild av var gränsen mellan skogsmark och agrart brukad mark gått historisk och i förhållande till dagens landskapsbild. På så sätt kunde man definiera vilka platser, av de strategiskt utvalda, som var viktiga att bevara och utveckla inom ramen för den nya planen.

Foto: Nicholas Bunker

 

Hus vid vackra vyer
Åredalens vackra vyer
Karta av Åredalen
Coulmn block – This block is empty
Architects columns block – This block is empty
Content blocks – This block is empty