0 av 0 för ""

Marinarkeologiska fynd i Gävleborgs skärgård

Swecos uppdrag

Identifiera och beskriva vraken, samt ange deras positioner och se till att all information registreras och görs tillgänglig digitalt.

Kompetens

Marinarkeologi, mätningsteknik, GIS

Kund

Länsstyrelsen Gävleborg

Gävleborg kvalitetssäkrar marinarkeologiska fynd i Kulturmiljöregistret

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit hjälp av Sweco för att kartlägga marinarkeologiska fynd från bland annat skepp som förlist i havet längst länets kust. Syftet med projektet är att förbättra och tillgängliggöra information om marinarkeologiska lämningar och kulturmiljöer i länet som kan vara av stor vikt vid bland annat etablering av havsbaserad vindkraft.

I svenska vatten finns en stor mängd forn- och kulturlämningar, framför allt skeppsvrak från olika tider. Dessa utgör ett rikt kulturarv som är unikt i världen och i många fall skyddade enligt lag.

”I vårt bräckta hav finns ingen skeppsmask vilket gör att vrak kan bevaras i 100-tals år. Det är unikt,” säger Clas Ternström, arkeolog och specialist inom kulturmiljö på Sweco. ”Kunskapen om dem är dock bristfällig både vad gäller position och beskrivningar.”

En anledning till behovet av bättre kvalitet på informationen är etablering av havsbaserad vindkraft. Vindkraftverken byggs på botten i havet och ansluts med kabel till land och då kan eventuella vrak som ligger på botten skadas. Bättre underlag behövs för att värna om och förvalta det submarina kulturarvet.

Sweco tar fram värdefullt kunskapsunderlag

I Swecos uppdrag ingår att följa upp och kvalitetsgranska marinarkeologiska tips från bland annat sportdykare, samt att utföra fältarbeten i form av marinarkeologiska inventeringar, kartering och registrering av lämningar inom sex utvalda maritima områden längs Gävleborgs kust. Arbetet innebär också att uppdatera de lämningar man identifierat under arbetet i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.

”Vi identifierar och beskriver vraken, samt anger deras positioner och ser till att all information registreras och görs tillgänglig digitalt,” säger Clas Ternström.

Förutom den marinarkeologiska kompetensen, arbetar mätningsingenjörer från Sweco med sjömätning och datafångst av lägesbunden information, samt experter som förvaltar digital geografisk data. I uppdraget använder man även innovativa tekniker för undervattensmiljöer som kommer utvärderas under projektets gång.

Uppdraget kommer pågå från 2022 till 2024.