0 av 0 för ""

Markundersökning industriområde Upplands Väsby

Uppdrag

Markundersökning för att utesluta föroreningar inför exploatering av bostadsområde.

Kund

Skanska Industrial Solutions AB

Kompetens

Expertis inom förorenade områden

Plats

Upplands Väsby

Markundersökning för att utesluta föroreningar vid exploatering

Skanska Industrial Solutions vill undersöka potentialen att omvandla en av sina anläggningar till ett nytt bostadsområde. För att utesluta farliga halter av föroreningar i marken tog man hjälp av Swecos miljöexperter.

Skanska Industrial Solutions AB har i cirka 60 år drivit en industri- och lagerverksamhet strax utanför Upplands Väsby, norr om Stockholm. Fastigheten ligger i ett attraktivt område med gångavstånd till pendelstationen. Skanska vill undersöka möjligheten att någon gång i framtiden avyttra fastigheten för exploatering av ny stadsdel med bostäder och affärsverksamheter.

För att säkerställa att området är lämpligt för ändamålet vände sig Skanska till Sweco för hjälp med en övergripande markundersökning. Syftet med markundersökningen var att identifiera eventuella föroreningar vilket är avgörande för hur planerna ska tas vidare.

”För att identifiera eventuella riskområden utförde vi provtagning och analys av bland annat jord, fyllnadsmaterial, asfalt, grundvatten och dagvatten,” säger Magnus Törnqvist, uppdragsledare och expert inom förorenade områden på Sweco. Han förklarar att man tittade efter ämnen såsom metaller, oljeföroreningar, PFAS, alifater, klorerade alifater och PCB.

Utmanande provtagning

Några av utmaningarna med markundersökningen var dels att området är 10 hektar stort och att marken delvis består av mycket tjock lera som skulle borras igenom för provtagning av jord och grundvatten. Det gällde samtidigt att hålla koll på alla ledningar såsom avlopp, fiber, värmekulvertar, samt el- och vattenledningar vid provtagning för att inte borra sönder dessa.

”Även säkerheten var en viktig del i projektet då det passerar mycket trafik med tunga fordon på området, så vi fick anpassa provtiderna till då det var mindre trafik,” säger Magnus Törnqvist.

Provpunkterna fördelades jämnt på området med extra fokus på de platser där det finns en ökad risk för föroreningar, exempelvis där man idag har lackeringsverkstad. Man gjorde även en historisk inventering för att undersöka vad som funnits på platsen bakåt i tiden.

Tät dialog och skriftliga underlag

Då Skanska Industrial Solutions planer ligger en bit framåt i tiden var det viktigt med noggrann dokumentation av provtagningarna och dess resultat.

”Vi hade en tät dialog med kunden och kommunen under arbetets gång för att säkerställa att undersökningen skulle uppfylla allas krav och ha en så lång livslängd som möjligt,” säger Magnus Törnqvist.

Resultatet av markundersökningen visade att området är väl värt att utreda vidare för eventuell exploatering. Väljer Skanska Industrial Solutions att gå vidare med planerna att sälja marken för etablering av en ny stadsdel har man nu en tydlig uppfattning om vilka delar man behöver fokusera på för vidare provtagning.