0 av 0 för ""

Mora centrumutveckling

Mora Centrumutveckling

Uppdrag
Centrumutveckling
Kund
Mora kommun
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur, ljusdesign
Plats
Mora
Ansvarig arkitekt
Mathias Ahlgren

Sweco tar fram vision, samverkan och framtidsstrategi för en hållbar byggd miljö

I uppdraget Mora Centrumutveckling har Sweco ansvarat för att med processmetodik arbeta fram visioner, samverkan och framtidsstrategi för en hållbar byggd miljö. Centrumutvecklingsplanen för Mora utgår från den kommunövergripande visionen ”Regionstaden Mora – för ett aktivt liv”. Grundat på den visionen ska Mora leva och växa, vara en hållbar regionstad med drivkraft och ett tryggt, jämlikt och trivsamt samhälle. Centrumutvecklingsplanen fungerar som en framtidsbild, vision och strategi för stadsbyggnadsfrågor i centrumområdet.

Fler projekt i centrumutvecklingsplanen

Andra pågående projekt grep in i centrumutvecklingsplanen, såsom trafik-strategiarbete och resecentrumprojektet. Utgångspunkter var bl.a. behovet av upprustning av centrum, hantering av genomfartstrafik och omställning mot ett mer klimatsmart samhällsbyggande. Centrumutvecklingsplanen satte dessa projekt och utgångspunkter i ett helhetssammanhang och avvägde dem mot varandra med rollen att fungera som överordnat planeringsforum.

Planen för området

Planen är utarbetad i en systematisk process, SymbioCity modellen, som har involverat en lång rad aktörer i centrumområdet, myndigheter och företrädare för kommunen. Arbetet har grundats på analyser, och framtidsbilder har utvecklats, analyserats och utvärderats. Grundat på dessa studier föreslogs Mora utvecklas genom förtätning och satsning på att stärka konkurrenskraften hos alternativa transportslag till bilen. Denna inriktning utgör grunden för utformning av nya kvarters- och bebyggelsestrukturer, utveckling av gatunät och markanvändningsfunktioner och högre kvalitet i offentliga rum i centrum.

Planen redovisar förutom utveckling av stadsstrukturerna på helhetsnivå även förslag för utvecklingen av ett antal offentliga rum och platser i centrumområdet och också en övergripande analys av in- och genomfartsgatorna.