0 av 0 för ""

Mora gågata

Uppdrag
Moras nya gågata utformat av Swecos landskaparkitekter
Kund
Mora kommun
Färdigställt
2018
Kompetens
Landskapsarkitektur
Plats
Kyrkogatan i Mora
Ansvarig landskapsarkitekt
Mathias Ahlgren och Andreas Hansson

Lokalt bruten sten i Moras nya gågata

På uppdrag av Mora kommun har landskapsarkitekter på Sweco tagit fram ett gestaltningsprogram och projekterat marken på gågatan i centrala Mora. Lokalt bruten sten utgör markbeläggningen och dagvattenrännan är försedd med ett vackert kurbitsmönster.

Levande stadskärna med fotgängaren i centrum

Gågatan, tillika Kyrkogatan, i Mora har fått ett nytt utseende genom ny markbeläggning, tillgänglighetsanpassade entréer, planteringar och belysning. Visionen för Swecos landskapsarkitekter i Falun har varit att skapa en levande stadskärna där fotgängaren står i fokus, vilket går hand i hand med kommunens strävan efter att skapa ett attraktivt och hållbart Mora.

Platser för uteserveringar, tillgänglighetsanpassade entréer och en sammanhållen gestaltning har varit ledmotiv i arbetet. För att avlasta det befintliga vatten-och avloppssystemet vid intensiva skyfall, har uppdraget även inneburit att ta fram ett kompletterande system. Detta har resulterat i ett system där dagvattnet tillgodogörs växtbäddarna och överskottet leds vidare till ett öppet fördröjningsmagasin. Dagvattenrännan som löper längs med gågatan är gestaltat med egendesignad kurbits och är ett exempel på hur en teknisk lösning kan fungera som ett identitetsskapande element i utformningen.

Hållbar gestaltning

Genom gatans nya gestaltning kan skyfall lättare tas omhand, stadens invånare har fått fler platser att mötas på och entréer har blivit tillgängliga genom ramper och tydliga ledstråk. Även delar av ytor för biltrafik har reducerats, vilket också bidrar till en ökad tillgänglighet.

Sweco medverkar med flera discipliner

Förutom Swecos landskapsarkitekter har även företagets vatten- och miljökonsulter varit involverade och ansvarat för skyfallsberäkningar.

Foto: Linnea Svensson Arbab

Mora gågata i centrum
Mora gågata med människor i rörelse
Trevlig grönska vid Mora gågata
grönska