0 av 0 för ""

Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Uppdrag
Norra Djurgårdsstaden
Kund
Stockholm Stad. Stockholm vatten. Fortum. Svenska bostäder. AP Fastigheter. Peab. Vasakronan. Einar Mattsson Bygg. Trafikkontoret. Järnhusen
Status
Planerat färdigställt till 2030
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, miljö- och vattenteknik, samhällsanalys, strategi, projektledning, IT, installation
Plats
Stockholm

Norra Djurgårdsstaden – ny stadsdel med hållbarhet i fokus

En ny hållbar stadsdel med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser växer fram. Swecos experter är med och planerar Norra Djurgårdsstaden utifrån social hållbarhet, klimatanpassning, biologisk mångfald och energismarta lösningar.

Industriområde som omvandlats till bostäder

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. Hamnens verksamhet moderniseras nu och koncentreras till pirerna och container- och oljehanteringen flyttas från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Världsunikt projekt inom hållbar stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilområde, vilket innebär att det fungerar som en testbädd för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling. Projektet är världsunikt inom hållbar stadsutveckling och vi på Sweco är stolta över att ha kunnat bidra med lösningar som bidrar till levande och attraktiva stadsmiljöer, ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

De övergripande ekologiska målen för Norra Djurgårdsstaden är att området ska vara en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030. Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

Allt från arkitektur till gatuutformning

Swecos uppdrag inom Norra Djurgårdsstaden spänner över en mängd teknikområden och vi har bidragit med bland annat byggnads- och landskapsarkitektur, gatuutformning och dagvattenhantering. Swecos arkitekter och landskapsarkitekter har utformat de nya studentbostäderna i det triangelformade kvarteret Söderåsen, de offentliga platserna runtom i Gasverket – stadsdelens framtida centrum med handel och service,  och vi har även bidragit med en programutredning inför en planerad omvandling av en av de gamla gasklockorna till en kommersiell verksamhet.

Sweco ansvarar även för utformning och projektering av gator inom Gasverket, Bobergsgatan, samt inom Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen.

Framtidens dagvattenhantering

Swecos landskapsarkitekter har utformat Hjorthagsparken och Hästhagsparken, där ett stort fokus har varit på dagvattenhantering, gröna ytor och främjande av biologisk mångfald. Samma fokus har även gällt övriga gator i området då hanteringen av dagvattnet har en stor betydelse för funktion och utformning.

I Norra Djurgårdsstaden utformar vi framtidens dagvattenhantering med gröna stråk i gatan och växtlighet som renar vattnet. Den övergripande strategin för dagvatten i Norra Djurgårdsstaden tog Sweco fram 2011 och sedan dess har vi tagit fram flera dagvattenstrategier för delområden.

Även inom teknikområdena ljusdesign, VA-projektering, projektledning, datasamordning, tillgänglighet, trafikplanering, logistik, markföroreningar, avfallsteknik, konstbyggnad med flera har Sweco varit aktiva i ett flertal olika skeden och projekt.

Läs mer om Swecos olika projekt i Norra Djurgårdsstaden:

 

Källa: Stockholms Stad och Dynagraph

Källa: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Källa: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Norra DJurgårdsstaden
Källa: Aaro Designsystem
Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden
Källa: CA Fastigheter
Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden