0 av 0 för ""

Norra Latin återomvandlas till skola

Uppdrag

Ledning och samordning av aktiviteter för myndighetsgodkännande, projektering samt upphandling av entreprenörer.

Kund

Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm

Status

Pågående

Kompetens

Projektledare, bit. projektledare, projekteringsledare, byggledare (bygg, mark, el, VVS och styr), KMA, BAS-P, landskapsarkitekt, utvändig belysning, besiktning

Varsam ombyggnad av byggnadsminnesmärkt fastighet

Norra Latin i centrala Stockholm var skola i drygt 100 år tills fastigheten 1986-1987 gjordes om till konferensanläggning. Nu har den kulturmärkta byggnaden renoverats och moderniserats. Syftet har varit att återskapa en byggnad som uppfyller nutida förväntningar på skolmiljöer, anpassad till moderna behov och krav på till exempel tillgänglighet, ljudmiljö och energieffektivitet.

Rum i nyrenoverad äldre byggnad med furugolv, stuckaturer, ett vitt modernt bord och svarta skinnstolarFoto interiörbilder: Kockum Luttinger Söderström arkitektkontor

Hållbarhet och respekten för vårt kulturarv har varit i fokus där Swecos projektledare bidragit med såväl projekt- som byggledare. Befintliga inventarier och inredning har bevarats där det varit möjligt och förbättringar i ventilationssystemet och övergången till LED-belysning har resulterat i en minskad energiförbrukning på över 30 procent. Flera intressanta lösningar för akustik och planlösning har genomförts efter noggrann utvärdering. Ambitionen att bli BREEAM In-Use-certifierad med betyget Excellent har dessutom uppnåtts.

 • Projektet har präglats av ett prestigelöst och engagerat samarbete med projektörer och sakkunniga, entreprenörer, hyresgästen och dennes representant, flyttfirmor och lagerhållare, leverantörer av AV-utrustning med flera. Och det gav resultat!

  – Kristin Nygårds, uppdragsledare Sweco

Komplext att renovera byggnadsminne

Att renovera ett byggnadsminne kräver många utredningar och provmontage innan slutgiltig lösning kan godkännas av Länsstyrelsen. Detta är en interaktiv process som behöver få ta sin tid. Att klara en tajt tidsplan utan att tumma på de antikvariska kriterierna ställer stora krav på alla involverade discipliner och förutsätter ett noggrant, effektivt men också finkänsligt projektledarskap.

Ett exempel är hanteringen av den mycket dåliga akustiken i byggnadens ljusgård, där projektet testade en lösning med akustikputs i samtliga valv i ljusgården. Inte mindre än tre putsprover med olika lösningar i de olika valven gjordes innan projektet fick godkännande från Länsstyrelsen att påbörja arbetet – under noga övervakning av en antikvarie.

Ytterligare en utmaning med att bygga om en befintlig äldre fastighet är att tidigare underlag inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det man inte kunnat förutse på förhand gör att förutsättningar på plats förändras under pågående produktion, vilket också ställer höga krav på flexibilitet, engagemang och transparens.

Nyrenoverad laboratoriesal med långsmala bänkar

Digitalisering gav effektiv samverkan

I projektet har digitala verktyg spelat en avgörande roll för kommunikation och samarbete mellan olika aktörer. Genom användning av verktyg som Bluebeam och Interaxo har dokumenthantering och kommunikation effektiviserats, vilket underlättat dialogen mellan beställare, entreprenörer och andra involverade parter. Den höga graden av digitalisering har också bidragit till att hantera utmaningar som en tidspressad tidplan och komplexa godkännandeprocesser.

 • Det har varit fantastiskt att få bidra till att återskapa en kulturklassad byggnad till sin ursprungliga funktion. Utanpåliggande installationer, som över tid tillkommit, byggdes varsamt in, kulörval valdes med omsorg och detaljer renoverades försiktigt för att låta byggnaden återfå sin forna glans.

  – Veronica Brasch, projekteringsledare Sweco

Samverkan och starkt engagemang tydliga framgångsfaktorer

Projektets framgång är resultatet av ett nära samarbete mellan alla involverade parter. Genom daglig dialog och regelbundna projektmöten har kommunikationen hållits smidig och effektiv. Den höga ambitionsnivån när det gäller kvalitet och budget har också varit en viktig framgångsfaktor, liksom det starka engagemanget från alla inblandade. Genom att arbeta tillsammans har projektet lyckats uppnå enastående resultat trots de utmaningar som uppstått längs vägen.

Nyrenoverad gymnastiksal i Norra Latin med mål i förgrunden, blå väggar och högt i tak.

Foto: Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm

Projektet i siffror

9200

kvm BTA

133

återbrukade stolar

583

återbrukade bord

Hållbar stadsförnyelse

Norra Latins omvandling är inte bara en historisk återgång till dess ursprungliga syfte, utan också ett fint exempel på framgångsrik stadsförnyelse och hållbar utveckling. Genom att bevara och återanvända en viktig kulturarvsmärkt byggnad har projektet inte bara tillfört ett nytt kapitel till dess historia utan också skapat en modern och hållbar miljö för framtida generationer att lära och växa i.

Den nya hyresgästen, Stockholm International School, flyttade in 2023. Vissa markarbeten kvarstår liksom att åtgärda  sprickbildningar i en valvbåge i aulan som upptäckts under projektets gång.

 

Visste du att…

 • Norra Latin är ritad av Helgo Zetterwall
 • Byggnadens invigdes 1880
 • Först 1961 välkomnades flickor till skolan
 • 1989 – 2023 var skolan ett konferenscenter
 • I byggnaden finns konstverk av prins Eugen, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Axel Törneman
 • 36 klassrum inklusive specialsalar har återskapats
 • Projektet är nominerat till Årets Bygge 2024 i kategorin ”renovering”
Norra Latins gula fasad med grusplan i förgrunden