0 av 0 för ""

Karlskrona solpark – Ny användning av en deponi

Uppdrag

Förstudie och teknisk beskrivning av ny användning av en deponi

Kund

Affärsverken Karlskrona Elnät

Status

Avslutat

Kompetens

Teknisk projektering, kravställning av ingående delar, elsystem, systemlösningar, jordningssystem, växelriktare samt kravställning för teknik, förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering.

Plats

Gullberna Deponi, Karlskrona

Deponi blir solcellspark

Gullberna deponi är en av Sveriges tio mest förorenade platser med följden att marken är obrukbar ur exploateringssynpunkt. Karlskrona är samtidigt en av Sveriges platser med högst årlig solinstrålning. För att låta marken komma till användning låter Affärsverken bygga en solcellspark.

Till följd av att marken är kraftigt förorenad får konventionella tekniker med grävning, pålning och schaktning inte användas vilket leder till att för Sverige nya unika lösningar behöver användas vid byggnationen.

Tanken är att solcellsparken ska vara andelsägd och att den totalt installerade effekten när den är färdigbyggd skall vara cirka 6 MW. Solcellsparken byggs i etapper allt efter som nya delägare tecknar andelar. Idag är solcellsparken utbyggd till 1 MW effekt.

Djupgående förstudie

Sweco har i detta uppdrag utfört en förstudie gällande bland annat val av växelriktare, lämplig placering av komponenter i den tänkta solparken, vilka krav som ska ställas på omriktare, utformning och dimensionering av jordlinenät, allt med hänsyn till att det inte är tillåtet/möjligt att gräva i deponin. Vidare gavs rekommendationer kring hur ägandestrukturen kan påverkas av olika styrmedel och regelverk samt hur detta spelar an med försäljning av den producerade elen. Utöver detta studerades hur överliggande nät klarar av inkoppling av en 6 MW solpark sett till inverkan på elkvalitetsparametrar.

Vidare har Sweco även gjort en förstudie gällande den mottagningsstation som med ökad produktion kommer att bli nödvändig inom parkens område. Sweco har författat den tekniska beskrivningen för upphandlingen av solparken samt varit behjälpliga vid utvärdering av inkomna anbud.