0 av 0 för ""

Ny tunnelbanelinje Fridhemsplan – Älvsjö

Uppdrag

Ny tunnelbanelinje Fridhemsplan – Älvsjö

Kund

SLL

Status

Pågående

Kompetens

Discipliner kopplade till berg, anläggning, arkitektur, BEST, miljö, planprövning och digitala lösningar.

Plats

Stockholm

Ny tunnelbanelinje Fridhemsplan – Älvsjö

Som en del av Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanan dras en ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö med sex stationer. Sträckningen kommer att stödja byggandet av 48 500 bostäder och i grunden bidra till att förändra Stockholm som vi känner det. Swecos delar i arbetet är att bland annat utforma attraktiva och trygga stationer, arbeta fram handlingar för järnvägsplan och utreda miljökonsekvenser. Med smarta digitala verktyg och innovation kan vi lösa de komplexa frågeställningar och nya förutsättningar som uppdraget kräver.

  • Uppdraget syftar till att främja både hållbart resande och stadsutveckling, men vi strävar också efter att hitta lösningar som ger så låg klimat- och omgivningspåverkan som möjligt.

     

    – Teresia Skönström, miljösamordnare på Sweco

Hållbart resande och goda livsmiljöer

Målet är att utforma stationer som är attraktiva, trygga och funktionella för att ge stockholmarna de bästa förutsättningarna för ett hållbart resande och goda livsmiljöer. Då tunnelbaneprojektet består av flera deluppdrag är samarbetet mellan dessa centralt, inte minst när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppdragen innebär bland annat att utreda den exakta lokaliseringen av stationerna och utforma dessa till attraktiva, tillgängliga och funktionella stationer med resenären i fokus. Uppgångarnas placering och förhållande till befintlig stadsmiljö och planerad bebyggelse är en viktig nyckel för ett gott resultat.

Swecos konsulter utreder även miljökonsekvenser och upprättar underlag för miljöprövning. Bland annat handlar det om utreda och bedöma påverkan på yt- och grundvatten och störningar under byggskedet. I uppdraget för planprocessen tas underlag fram till samråd och planhandlingar för järnvägsplan och sociala värden som säkerhet, hållbarhet och trygghet utreds.

6

nya stationer

10

minuters resa

9

år är den beräknade byggtiden

Många nyttor med tunnelbanelinjen

Den nya tunnelbanelinjen medför många nyttor för ett växande Stockholm. Till exempel binder linjen ihop sydvästra och västra Stockholm utan att passera T-Centralen, vilket gör att den knutpunkten kan avlastas. Tunnelbanelinjen bidrar även till att binda ihop nya och befintliga stadsdelar och ger högt socialt mervärde för många människor i dess närområde. Totalt sett blir resandet i Stockholm mer flexibelt då de flesta stationer redan idag har någon form av anslutande kollektivtrafik. För de boende betyder den nya linjen alltså fler alternativa färdvägar från punkt A till B och fler alternativa bytesmöjligheter.

Jag hoppas att stationerna kommer att fungera som katalysatorer för förändringen av Stockholm som vi känner det, och att de placeras så att de skapar maximal nytta i sin kontext. Värdeskapande i vår vardag, lätta att använda och en gemensam plats som vi alla känner stolthet för, det är det jag hoppas på och arbetar för som arkitekt på Sweco.

 

–Christian Lindqvist, arkitekt och samordnare av utformningsarbetet av stationerna

Visste du att…

  • Sträckan Fridhemsplan–Älvsjö blir cirka åtta kilometer i tunnel under jord.
  • Linjen består av sex stationer;  Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.
  • Plattformarna och tågen blir kortare än i dagens tunnelbana, men tågen kommer köras med tätare trafik så att väntetiden minskar för resenärerna.
  • Den nya sträckningen kommer att stödja byggandet av 48 500 nya bostäder.
  • Färg på linjen är inte beslutat än.
tunnrlbanan stockholm linjekarta