0 av 0 för ""

Produktion av biogas i Götene

Swecos uppdrag

Miljötillståndsansökan, strategisk miljöbedömning av detaljplanen, utredningar kring dagvattenhantering, mark- och geoteknik, bullerberäkningar, planarkitektur, bygginvesteringskalkyler, samt teknisk expertis kring biogas och avfallshantering.

Produktion av biogas i Götene ger hållbart drivmedel för tunga transporter

Gasum planerar storskalig anläggning för produktion av flytande biogas – hållbart drivmedel för tunga transporter – i Götene kommun. Sweco har bland annat ansvarat för att driva ansökan om miljötillstånd för anläggningen som har beviljats.

Som en av Nordens största biogasproducenter är Gasums etablering i Götene en del av företagets satsning på att producera och leverera flytande biogas till vägtrafik i Norden. Flytande biogas, LBG, är en viktig pusselbit i omställningen av tunga långväga vägtransporter.

Miljötillstånd avgörande del i projektet

Sweco tog fram en komplett tillståndsansökan för den planerade verksamheten, samt ansvarade för den strategiska miljöbedömningen av detaljplanen. Ett beviljat miljötillstånd är en förutsättning för att projektet med biogasanläggningen ska bli verklighet.

I Swecos uppdrag ingick även utredningar kring dagvattenhantering, mark- och geoteknik, bullerberäkningar, planarkitektur, samt bygginvesteringskalkyler. Man bistod även med teknisk expertis kring biogas och avfallshantering.

”Vi är jätteglada och stolta över att ha fått bidra i detta projekt som är en viktig del i den hållbara utvecklingen av transportsektorn,” säger Julia Lundkvist miljökonsult på Sweco.

Klimatsmart utveckling av tung transport

Den primära råvaran för framställningen är gödsel och industriellt avfall och produktionen vid anläggningen i Götene kommer kunna uppgå till cirka 120 GWh flytande biogas årligen. Enligt Gasums beräkningar motsvarar det cirka 200 tunga lastbilars årsförbrukning. Producerad flytande biogas från anläggningen är klimatpositiv, vilket innebär att den medför negativa växthusgasutsläpp.

Anläggningen fick statligt investeringsstöd via Klimatklivet vilket också innebar en snäv tidsplan för projektets finansiering. I arbetet med tillståndsansökan fördes därför en löpande dialog med myndigheter och övriga berörda för att i tidigt skede fånga upp eventuella synpunkter som var viktiga att beakta.

Miljötillståndet beviljades i oktober 2021 och detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket gör att Gasum har kunnat påbörja bygg- och genomförandeprocessen.