0 av 0 för ""

Bevarandet av Raggbocken

Uppdrag

Åtgärder för utrotningshotade arter i tallskog

Kund

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Kompetens

Artexpert, tallskogsekologi, naturvård

Plats

Mälarmården i Södermanlands län

Status

Pågående

Fokus på en utrotningshotad skalbagge

Tillsammans med effekten av klimatförändringar är minskandet av biologisk mångfald ett av de största hoten mot jordens ekosystem, och bara i Sverige finns tusentals utrotningshotade arter. Vi på Sweco jobbar aktivt med bevarandet av den biologiska mångfalden, under sommaren 2020 var det särskilt fokus på en skalbagge – Raggbocken.

Under sommaren 2020 planerade och genomförde Sweco åtgärder för den utrotningshotade skalbaggen Raggbock. Beställare var Länsstyrelsen i Södermanlands län som arbetar på regeringens uppdrag med att bevara utrotningshotade arter.

Brist på döda träd i skogen

Det råder en stor brist på döda träd i de flesta skogar i Sverige, vilket medför att många arter som är knutna till döda tallar har en begränsad utbredning i landet och är i flera fall utrotningshotade. Av hela Sveriges flora och fauna nyttjar var tionde art, varav en stor andel är rödlistade, döda träd. Dagens skogar avverkas ofta i förtid vilket minskar antalet träd som dör av gammal ålder eller att de blir utkonkurrerade av andra träd. Därför finns det ett behov av att kompensera denna brist som vi orsakat i skogens ekosystem.

Skapa livsmiljöer för hotade arter

Arbetet handlar om att skapa bättre livsmiljöer för den utrotningshotade skalbaggen Raggbock som är en av Sveriges största skalbaggar, upp till tre centimeter lång. Arten lever i liggande döda tallstammar som ramlat efter skogsbränder eller stormar, så kallade tallågor. Raggbocken är nattaktiv och endast några få personer har sett den levande. Den lägger ägg inne i veden på tallågorna och sedan lever den som larv i 3–4 år innan den blir en fullvuxen skalbagge.  Därefter dröjer det ytterligare flera år innan den beger sig ut i jakt på en partner.

Raggbock är en av många arter som gynnas av skogsbränder där glesare och skogar skapas och det finns rikligt med döda tallar. Dock är det bara ett fåtal områden där det är möjligt att genomföra naturvårdsbränning vilket oftast sker på till exempel naturreservat. Däremot är arten inte brandberoende vilket gör att den även klarar sig på hällmarker, hyggeskanter eller glesare tallskogar om det lämnas rikligt med tallågor.

De åtgärder som Sweco var delaktiga i under sommaren 2020 bestod av utplacering utav 125 döda tallar som nu kan fungera som livsutrymme för många arter. Totalt har Länsstyrelsen i Södermanlands län skapat runt 1 300 tallågor vilket starkt bidrar till artens överlevnad i landskapet. Vid uppföljning av de tallar som fälldes under en liknande insats 2009 konstaterade Länsstyrelsen att tre fjärdedelar av träden nyttjades – ett mycket bra resultat.

Åtgärder som gynnar många arter

Åtgärderna som Sweco genomförde tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland kommer gynna fler arter av växter och djur än bara Raggbocken. Det finns både hotade och vanliga arter som gynnas av att skapa fler döda träd. I många av de liggande tallstammar där Raggbock påträffas brukar det även förekomma många andra arter av både insekter och svampar. En sådan art är den utrotningshotade svampen Laxticka. Hackspettar gynnas även de av tillgången till döda tallar då vissa insekter lägger ägg innanför barken på de liggande trädstammarna.

Kurser och demonstrationer i fält

Vi på Sweco erbjuder kurser och demonstrationer kring åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden i skogsmiljöer för kommuner, markägare och skogsförvaltare. Arbetet med utrotningshotade arter knutna till tallmiljöer kommer att fortsätta även under 2021.