0 av 0 för ""

Rinkebystråket

Rinkebystråket

Uppdrag
Mångsidig urban miljö där det är lockande att promenera
Kund
AB Familjebostäder i Stockholm och Stockholms stad
Färdigställt
2016
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Rinkeby, Stockholm
Ansvarig arkitekt
Carl Hansson, Willy Hermansson
Ansvarig arkitekt för mark och yttre miljö
Thorbjörn Andersson
Certifierad sakkunnig i tillgänglighet
Monika Albertsson

Rinkebystråket – förslag till förnyelse

Järvalyftet är Stockholms stads särskilda satsning på förnyelse av stadsdelarna på Järva. Några teman i programmet som är relevanta för Rinkebystråket är att ”utveckla de centrala stråken” och att ”bryta trafiksepareringen där det gör nytta”. Bland annat ska ny stadsbebyggelse bidra till en mångsidig urban miljö där det är lockande att promenera.

Rinkebystråkets planering under 1960-talet

När Rinkeby planerades under 1960-talet ville man att det skulle bli en intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö. Med facit i hand kan konstateras att intensiteten i stort uteblev. Rinkebys gatustruktur är relativt trafiksäker men har en del brister. Idag är Rinekbystråket den enda genomgående gatan i Rinkeby och är ett ödsligt nedsänkt trafikdike för fordonstrafik.

Förena de bästa av världar – levande stadsliv och trafiksäkerhet

Förnyelsen av Rinkebystråket syftar till att förena de bästa av världar; levande stadsliv och trafiksäkerhet, vilket var den ursprungliga planen från 60-talet. Omdaningen av Rinkebystråket syftar till att skapa ett nytt mångsidigt handelsstråk med flera mötesplatser för boende samt nya besökare från andra stadsdelar.   Nya paviljonger för butiker, hantverkare och caféer uppförs. Gatan förses med angöringsmöjligheter, gångbanor och träd. Nya trappor och broar ska binda samman gatan med befintliga gångstråk. På så vis kan man även fortsättningsvis röra sig trafiksäkert i området.  Tillgängligheten till flera delar i området kommer också att öka, liksom att kunna röra sig på gator och vägar i flera plan. Det nya förslaget till Rinkebystråket innebär en unik omvandling av en trafikseparerad fordonsgata till ett blandstråk med gående, fordon, cyklister och handlande.

Tillgängligheten i projektet

Swecos certifierade sakkunnige i tillgänglighet har uppdraget att granska projektet, vilket innebär granskning av handlingar för de nya byggnaderna och den del av marken som tillhör Familjebostäder.

Viktiga frågor angående tillgänglighet som har berörts i projektet har varit installation av hiss i tvåvåningsbyggnaderna, nivåskillnader i utemiljö, utformning av entréer och vindfång samt dörrautomatik.

Foto: Felix Gerlach 

Plantering vid Rinkebytstråket
Trappa med plantering vid Rinkebytstråket
Gata vid Rinkebytstråket
Parkbänkar vid Rinkebytstråket
Under bro
Planering av Rinkebytstråket
Promenadstråk
Rinkebytstråket dagtid
Rinkebytstråket under natten
Gata längs Rinkebytstråket
Gata vid Rinkebytstråket vid dagsljus
Gata vid Rinkebystråket under nattetid