0 av 0 för ""

Stenpiren Göteborg

Skeppsbron, Stenpiren Resecentrum Göteborg

Uppdrag
Stenpiren Resecentrum
Kund
Västtrafik, Trafikkontoret, Göteborgs stad
Färdigställt
2016
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning, milö, infrastruktur och installationsteknik
Plats
Göteborg
Ansvarig arkitekt
Pekka Leppänen

Mötesplats som förenar staden med vattnet

En ny spännande mötesplats vid älven – det är visionen för projekt Skeppsbron utmed Göta älv i centrala Göteborg. Det är ett av de stora pågående stadsbyggnadsprojekten i staden och avsikten är att skapa ett attraktivt område som ger göteborgarna kontakt med vattnet.

Projektet har för Sweco, sedan starten 2008, innefattat allt från utredningar, kajbesiktningar, MKB, visionsprogram, stadsplanering, förslagsskisser, trafikförslag, gestaltning och detaljprojektering. Projektet är uppdelat i två huvuddelar där etapp ett berör spårvägsutbyggnad och offentliga platser som Skeppsbroplatsen och Stenpiren med Stenpiren resecentrum och etapp 2 berör kvartersmark, parkeringsgarage och kaj söder om terminalbyggnaden. Etapp ett är helt färdigbyggd och projektering av etapp 2 pågår. Stenpirens resecentrum invigdes februari 2016.

Landmärke på Skeppsbrokajen

Stenpiren resecentrum utgör navet i bytespunkten på Skeppsbrokajen. Byggnaden är lokaliserad mitt i händelsernas centrum med buss- och spårvagnstrafik samt båttrafiken på älven. Cyklister, flanörer, resenärer mellan olika trafikslag och älven i ständig rörelse. Terminalbyggnadens gestaltning med dess dynamiska karaktär utgår från denna nya situation vid älven. Byggnaden skapar ett landmärke på Skeppsbrokajen. Byggnadens särprägel med det visuellt ”svävande” taket skapar en tydlig och stark identitet för denna framtida bytespunkt.

Känsla av tillgänglighet och trygghet

Terminalbyggnadens öppna karaktär med stora glaspartier skapar en känsla av tillgänglighet och trygghet och med en mångfald av funktioner och service är den en attraktiv och levande mötesplats befolkad såväl dag som kväll. Inne i vänthallen kan resenären köpa biljetter, göra mindre inköp, sätta sig ner och ta en kopp kaffe eller köpa med sig en smörgås. I södra delen av byggnaden planeras en restaurang med utsiktsterrass över älven. Då resecentret ligger i en miljö med hårt slitage är det robust utformat med beständiga och hållbara material som håller över tid. Omsorg i detaljer och känslan av värme i taktila ytor utgör en viktig ingrediens i gestaltningen. För hållbar utformning används klimatsmarta och energisnåla lösningar.

Knutpunkt Skeppsbron är en viktig del av den framtida utvecklingen av Göteborgs kollektivtrafik. Terminalbyggnad med hållplats för spårvagn och buss samt angöring för båtar är en ideal bytespunkt för alla målgrupper.

Prisbelönt stadsbyggnadsprojekt

Stenpirens resecentrum vann Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018. Juryns utlåtande:
Visionen har varit att skapa en ny spännande mötesplats vid älven. Projektet Stenpiren Resecentrum som genomförts med hög kvalité och nytänkande har skapat ett attraktivt område med kontakt med vattnet som givit göteborgarna en intressant mötesplats med omstigningspunkt mellan buss, spårvagn och de färjor som korsar Göta älv. Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Stenpiren Resecentrum i Göteborg till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018.

Stenpirens resecetrum vann även Sienapriset 2017 – Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur. Juryns utlåtande:
I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.

Stenpiren förärades även priset Årets bästa byggnad i Göteborg 2017 av Per och Alma Olssons fond.

Foto: Ernst Henry och Nils Olof Sjödén

Se intervjun med Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt, där han berättar om projektet.

Stenpiren Göteborg
Tak av Stenpiren Göteborg
Sittplats vid Stenpiren
Busshållsplats Stenpiren
Regn på Skeppsbron Stenpiren Göteborg
Upplysta stolpar på Stenpiren
Kvällbils på Skeppsbron, Stenpiren Göteborg