0 av 0 för ""

Framtida lokalorganisation för grundskolor och förskolor i Tyresö

Uppdrag

Skollokalutredning för skolor och förskolor

Kund

Tyresö kommun

Status

Avslutat

Kompetens

Samhällsanalys och strategi, arkitektur

Plats

Tyresö

Framtida lokalorganisation för grundskolor och förskolor i Tyresö

Swecos uppdrag innebar att genomföra en utredning av kommunens skollokaler för grundskola och förskola inklusive den särskoleverksamhet som bedrivs i Tyresö kommun. Utredningen bygger huvudsakligen på uppgifter som inhämtats i samband med workshops som hållits med rektorer och biträdande rektorer från skolor och förskolor, samt några personer från utbildningsförvaltningen med ansvar för lokaler och teknisk förvaltning. Andra metoder har bestått i studier av dokument och statistik samt dialog med aktörer inom berörda kommunala förvaltningar, framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen.

Analyser för en framtida skollokalorganisation

Sweco belyser olika faktorer som har relevans för en framtida skollokalorganisation. Analyser har gjorts av exempelvis kommunens befolkningsutveckling, elevprognoser och översiktsplan när det gäller planerat bostadsbyggande i kommunen. Även lokalernas ändamålsenlighet ur ett tillgänglighets- men även pedagogiskt perspektiv, samt deras tekniska status ligger till grund för utredningen. Utifrån detta underlag har Sweco tagit fram ett förslag till en framtida lokalorganisation för grundskolor och förskolor i Tyresö.

Optimering av lokalytor

En helhetssyn har eftersträvats som grund för en framtida lokalorganisation. Förslaget som presenteras innebär en satsning på färre, väl fungerande enheter som kan erbjuda kompletta lokaler och som har resurser att möta nya pedagogiska förutsättningar. Förslaget innebär också en optimering av lokalytor i förhållande till det förväntade antalet barn i förskolan och elever i grundskolan, vilket samtidigt bidrar till en effektivare drift och förvaltning. Utredningen bygger huvudsakligen på dokumentstudier, inventering av befintliga skollokaler, analyser av statistik samt intervjuer med aktörer inom kommunens förvaltningar som ansvarar för olika områden som berörs av utredningen.