0 av 0 för ""

Bild på Stockholm Lighthouse

Stockholm Lighthouse

Uppdrag
En ny signaturbyggnad
Kund
KUAB och Nacka kommun
Färdigställt
2018
Plats
Stockholm
Kompetens
Arkitektur
Ansvarig arkitekt
Christina Turesson, Monika Hellekant, Per Wigow
Certifierad sakkunnig i tillgänglighet
Monika Albertsson
Kontakt
Kajsa Lidman

Bostäder i en kultur- och industrihistorisk spännande miljö

Ön Kvarnholmen i Nacka, strax söder om Stockholm, har en för många okänd historia. Här har en citynära stadsdel med plats för 3000 bostäder, skolor och butiker vuxit fram i denna kultur- och industrihistoriskt spännande miljö. Swecos arkitekter ansvarar för bostadshuset Stockholm Lighthouse.

På Kvarnholmen anlades i slutet på 1800-talet Qvarnen Tre Kronor som kom att bli ett centrum för Sveriges bageriverksamhet under 90 år. Efter år 2000 var det dags att väcka Kvarnholmen ur sin slumrande tillvaro och ett nytt planprogram för ön började ta fram. Byggnadernas skick samt svårighet med att hitta ny användning innebar att man beslutade sig för att ersätta dem med nya, men som skulle återspegla volymen, känslan och profilen.

Av fyra arkitektkontor stod Swecos förslag som vinnare

Ett parallellt tävlingsuppdrag för att ta fram förslag till ett bostadsprojekt arrangerades 2009 av KUAB och Nacka kommun. Fyra arkitektkontor bjöds in och Swecos förslag blev det vinnande, då det ”på ett särskilt förtjänstfullt sätt svarar mot programförutsättningarna, och att ett förverkligande av förslaget skulle ge Nacka och Stockholm en ny attraktiv signaturbyggnad”.

Uppdraget har inneburit att arkitekterna har behövt förhålla sig till två riksintressen: industriminnets byggnader och naturmarken. Berget, vattnet och den karaktärsfulla skärgårdsvegetationen är tillsammans med industribebyggelsen de grundläggande stadsbildselementen. De stora och tydliga volymerna bildade tillsammans en stark helhet med ett fåtal individuella utropstecken. Stora nivåskillnader bidrar också till den dramatiska upplevelsen.

En ny signaturbyggnad som relaterar till industriarkitekturens karaktär

Visionen har varit att skapa en ny signaturbyggnad som relaterar till industriarkitekturens karaktär och som ansluter de äldre byggnadernas orientering i öst-västlig riktning. En av hörnstenarna var att utnyttja redan ianspråktagen mark för en tät bebyggelse samt att bevara landskapet genom att värna om naturmarken. Fyra huvudkomponenter utgör tillsammans den nya bostadsanläggningen och siloarkitekturen har i de nya bostadshusen översatts till gatt, siktlinjer, spänger, utblickar och överhäng.

Foto: Tim Meier och Tomas Escriva

Bild på Stockholm Lighthouse
Bild på gavel av Stockholm Lighthouse
Bild på hörn av Stockholm Lighthouse
Bild på Stockholm Lighthouse mot vattnet
Bild underifrån på Stockholm Lighthouse
Bild på Stockholm Lighthouse i dagsljus
Bild på Stockholm Lighthouse
Bild på Stockholm Lighthouse sett från sidan
Bild på Stockholm Lighthouse sett från gård