0 av 0 för ""

Sturekvarteret

Sturekvarteret, Stockholm

Uppdrag
Sturekvarteret moderniseras till en dynamisk och tillgänglig plats
Kund
ADIA genom Tam Group
Status
2013 – pågående
Kompetens
Arkitektur, konstruktion, installation, samhällsanalys, vatten och miljö, geoteknik, omgivningspåverkan
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Steven Peterson och Jens Randecker

Sturekvarteret moderniseras till en dynamisk och tillgänglig plats

Nu pågår planeringen av Sturekvarterets upprustning. Kvarteret är en av Stockholms mest centrala mötesplatser och ska moderniseras för att bli ännu mer dynamiskt och tillgängligt för invånarna. Sweco har sedan 2013 arbetat med att renovera kvarteret, återskapa förlorad stenstad och bjuda in till stadsrum som tidigare har varit oåtkomliga.

Dolda innergårdar förädlas och öppnas upp

Stureplan, i Stockholm, med sina krogar och butiker tillhör ett av stadens mest omtyckta och befolkade offentliga rum. Innanför fasaderna döljer sig unika gamla fastigheter med flera stora innergårdar som historiskt har varit stängda för allmänheten. När kvarteret byggs om och förädlas, öppnas flera gårdsrum och kopplas samman. Nya entréer från Humlegårdsgatan och Grev Turegatan skapar bättre flöden och integrerar Sturekvarteret tydligare med sin omgivning. Moderna bostäder, hotell och kontor tillkommer och kopplingen till kollektivtrafiken förstärks.

Sweco medverkar med flera discipliner

I projektet har flera av Swecos verksamhetsområden arbetat integrerat med arkitektur, konstruktion, analys, geoteknik, anläggning, installation, vatten och miljö. Swecos hållbarhetsfokus genomsyrar hela processen.

Sweco är samordnande arkitekt i utvecklingen av detaljplanen, som har syftat till ett mer funktionsblandat innehåll med fler bostäder, kontorsarbetsplatser, hotell och handel. Uppdraget innebär att leda och verka som länk mellan de fem inblandade arkitektkontoren, Stockholms stad och beställarorganisationen ADIA representerat av TAM Group.

Detaljplanen skyddar befintliga kulturmiljövärden och bidrar till bättre flöden

Detaljplanen skyddar befintliga kulturmiljövärden så att både enskilda byggnader och det samlade historiska värdet värnas. Förändringen av kvarterets inre plan och struktur innebär bland annat att den äldre bebyggelsen lyfts fram och exponeras. I den nya planen har även tunnelbanans entré till station Östermalmstorg flyttats från Birger Jarlsgatan till Marmorhallarna, vilket stödjer planens mål att bidra till bättre kopplingar och flöden.

Swecos arkitekter har utformat två betydande byggnadskroppar av kvarteret och gestaltat gallerian med en starkare karaktär av offentligt rum. Miljöerna präglas av generösa torglika rum, arkader och passager. Fasadkompositionen är medveten och för tankarna till den omgivande arkitekturen med puts och natursten.

Parametrisk design möjliggör komplicerad utformning

Sweco är konstruktör för flera av de äldre och nya fastigheterna. Tillsammans med arkitekterna har man använt parametrisk design för utformningen av ett nytt glastak i Marmorhallarna. Man har även gjort utredningar för renoveringen och friläggandet av Sturebadet och övriga kulturhistoriskt klassade miljöer, stomberäkningar, riskanalyser samt inmätningar av taklandskap med drönare.

De mest hållbara valen inom design, konstruktion och transporter

Swecos installationskonsulter, vatten- och miljökonsulter samt samhällsanalytiker ansvarade 2017–2019 för en omfattande hållbarhetsstrategi och livscykelanalys (LCA) för hela Sturekvarteret. I strategin inkluderades såväl Stockholms stads krav som Sveriges vision för de globala hållbarhetsmålen. Fokus har legat på konkreta förslag med naturliga strukturer och grönska för att hantera buller, dagvatten, klimatanpassning, kemikalier och avfall. LCA visar tydligt hur stora klimatavtrycken blir utifrån de beslut som tas avseende material, energi och transporter i projektets olika skeden. Tack vare att hållbarhetsstrategin togs fram så tidigt har den kunnat genomsyra projekteringen och fungera som vägledning för de mest hållbara valen inom design, konstruktion och transporter.

Glastak i Sturegallerian
Stureplan och Sturekvarteret