0 av 0 för ""

Sundsvall satsar på CCS och CCU

Uppdrag

Sundsvall satsar på CCS och CCU

Kund

Sundsvall Energi AB

Status

Avslutat 2022

Kompetens

Kompetens inom CCS och CCU, projektledning, processkunskap, vätgas, elektrobränslen, utredningar, marknadsanalyser, ekonomiska kalkyler, geoteknisk kunskap inom berggrumslagring, logistik.

Plats

Sundsvall

Relaterat innehåll

CCS och CCU

Sundsvall satsar på CCS och CCU

Koldioxidavskiljning för lagring (CCS) eller användning (CCU) har identifierats som en nödvändighet för att vi ska nå de globala klimatmålen. I projekten SIMCO2 och CCU Sundsvall undersöker Sundsvall Energi med Swecos hjälp behovet och förutsättningarna för staden att bli en nod för avskiljning, mellanlagring, transport samt användning av koldioxid.

Sundsvall som nod för infångning och mellanlagring av koldioxid

Projektet SIMCO2 syftar till att undersöka behovet av och förutsättningarna för Sundsvall som nod för mellanlagring, avskiljning och transport av koldioxid. Kopplat till projektet har Sweco sedan tidigare hjälpt till med upprätta en ansökan till Energimyndighetens statliga finansiering ”Industriklivet” för att säkra finansiering av projektet, vilken föregicks av en övergripande analys av förutsättningarna för ett mellanlager för koldioxid i Sundsvall samt en undersökning av intresset hos ett antal parter i området för skapandet av ett konsortium kring detta. Den föreslagna affärsmodellen omfattade koldioxidinfångning från en av konsortiets föreslagna parter, mellanlagring, kondensering och vidare transport med fartyg till Northern Lights i Norge.

Till nytta för andra städer och organisationer

Resultatet av projektet SIMCO2 ska ligga till grund för vidare projekterings- och investeringsbeslut och även kunna vara till nytta för andra städer och organisationer med liknande situationer och behov. Målet att nå en utsläppsreduktion om ca 200 kton/år. När infrastrukturen för transport och mellanlager är på plats är syftet att fler aktörer ska kunna ansluta, vilket skulle möjliggöra betydligt högre utsläppsreduktioner och därmed bidra i den gröna omställningen.

I projektet har Swecos hjälpt till med:

  • Ta fram en koldioxidbudget och utvärdering av CCS som del av att uppnå målet om ett klimatneutralt Sundsvall 2030
  • Utvärdering av tänkbara scenarier för implementering av koldioxidavskiljning på Korstaverket i Sundsvall samt en analys av kostnaden för avskiljning, transport och lagring per ton avskild koldioxid.
  • Utreda förutsättningar för bergrummen i Sundsvall att nyttjas som mellanlager för koldioxid.
  • Vidareutveckling av Sundsvall som nod för koldioxidlagring när infrastrukturen för transport och mellanlager är på plats.
  • Projektledningsstöd och kommunikation för samtliga arbetspaket.

CCU Sundsvall – Potential för elektrobränsleproduktion vid Korstaverket

Kraftvärmeanläggningen Korstaverket vid hamnen i Tunadal är hjärtat i Sundsvall Energis verksamhet. Här har Sweco utrett potentialen för elektrobränsleproduktion – att skapa ett energisystem där koldioxid tas tillvara för användning och produktion av elektrobränsle med utgångspunkt i befintliga resurser och möjligheter.

Som ett första steg genomfördes en övergripande analys av marknaden och tekniska förutsättningar för olika elektrobränslealternativ. Swecos uppdrag omfattade även analys av tekniska och ekonomiska förutsättningar för koldioxidavskiljning, vätgasproduktion och metanolproduktion vid Korstaverket. Inom den tekniska utredningen ingick även en utvärdering av olika alternativ för koldioxidavskiljning, en nulägesanalys av Korstaverkets flöden samt framtagande av mass- och energibalanser för en integration av koldioxidavskiljning i samverkan med vätgasproduktion och elektrobränsleproduktion. Denna inkluderade även en analys av möjligheter till tillvaratagande och återvinning av restvärme.

  • Det har varit spännande utredningsprojekt, som nu lett fram till att vi går vidare med att utveckla både elektrobränsleproduktion och att lösa problematiken med svåråtervunnen plast i avfallsbränslet genom CCS. Samarbetet med Sweco har fungerat bra och var en viktig förutsättning för att få till samarbetet med Liquid Wind. Det är sällan man får driva projekt som har samma potential att skapa klimatnytta som dessa.”

     

    Hans-Erik Olsson, projektledare på Sundsvall Energi

     

Projekten i siffror

2045

Ska Sverige uppnå nettonollutsläpp

200  kton

Mål per år för utsläppsreduktion kopplat till SIMCO2

2030

Detta år satsar Sundsvall på klimatneutralitet

Visste du att…

  • CCS innebär att koldioxid avskiljs från en utsläppskälla för att sedan komprimeras under högt tryck. Därefter behöver koldioxiden mellanlagras innan den transporteras till permanent slutlagring.
  • CCU innebär att koldioxid avskiljs och nyttiggörs, exempelvis genom att koldioxiden används som råvara i bränslen eller nya material.
  • CCS och CCU har identifierats som nödvändiga för att uppnå de globala klimatmålen. Sverige ska uppnå nettonollutsläpp senast 2045.

Läs mer om CCS och CCU samt Swecos energierbjudande