0 av 0 för ""

Miljötillstånd för solcellsparker

Uppdrag

Framtagande av samrådshandlingar för flera planerade solcellsparker.

Kund

Eolus Vind AB

Status

Färdigställt under 2022

Kompetens

Specialister inom tillståndsprocesser, natur- och kulturmiljö, elanslutning och teknisk kompetens kring byggnation och drift av solceller.

Plats

Södra och mellersta Sverige

Solkraft viktig del av omställningen

Solkraft spelar en allt större roll i den förnybara energiomställningen och Eolus planerar nu flera solcellsparker i södra och mellersta Sverige. Sweco har ansvarat för framtagande av samrådshandlingarna – ett arbete som bidrar till att utveckla praxis inom området.

Eolus projekterar och uppför anläggningar för förnybar energi och energilagring. Från början var verksamheten inriktad på vindkraftsprojektering, men idag arbetar de även med andra tekniker såsom solkraft.

I planeringsarbetet för flera solcellsparker i södra och mellersta Sverige fick Sweco i uppdrag av Eolus att ta fram handlingar för samråd med länsstyrelsen (samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken). Rådgivning kring olika miljörelaterade frågor såsom beskrivning av den förutsedda påverkan på framför allt natur- och kulturmiljö har också varit del i uppdraget.

  • Att skapa förutsättningar för förnybar energi och samtidigt arbeta fram anpassningar av solcellsparkerna för att minska påverkan på natur- och kulturmiljön är viktigt för att ta fram en hållbar lösning.

     

    – Annelie Färnström, expert miljötillstånd och miljöbedömningar på Sweco

Praxis för solcellsparker utvecklas

Större solcellsparker är en relativt ny företeelse i Sverige. Det finns därför inte någon tydlig praxis för vad samrådshandlingarna ska innehålla och länsstyrelsernas krav kan skilja sig åt. Annelie Färnström, expert inom miljötillstånd och miljöbedömningar på Sweco, säger att vägen framåt varit nära dialog mellan Eolus och Swecos specialister inom olika kompetensområden som tillståndsprocesser, teknik och miljö.

–  Vi på Sweco är stolta över att bidra till denna utveckling tillsammans med våra kunder. Att skapa förutsättningar för förnybar energi och samtidigt arbeta fram anpassningar av solcellsparkerna för att minska påverkan på natur- och kulturmiljön är viktigt för att ta fram en hållbar lösning, säger hon.

En annan utmaning i framtagandet av samrådshandlingar är att kraven kan skilja sig åt beroende på områdets läge, befintlig markanvändning  och om det finns skyddade områden i eller i anslutning till den planerade solcellsparken. Då kan det till exempel även krävas strandskyddsdispens, biotopskyddsdispens, artskyddsdispens eller dispens från väglagen för att kunna genomföra projektet.

Uppdragen pågick under 2021-2022. Sweco ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av solcellsparker i Sverige. Solkraft har stor potential och spelar en allt större roll i den viktiga omställningen till ett förnybart energisystem.

Visste du att…

  • Målet för Sveriges energipolitik är att vi ska ha 100% förnybar elproduktion år 2040.
  • Solinstrålningen över Sverige är i medeltal 1 000 kWh/kvadratmeter per år.
  • Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet.
Två män på tak med solpaneler flyger drönare