0 av 0 för ""

Tillståndsansökan för vindpark Odensvi

Uppdrag

Tillståndsansökan för vindpark

Kund

SR Energy AB

Status

Avslutad

Plats

Hallsbergs kommun

Odensvi vindpark

SR Energy AB:s planerade vindpark Odensvi består av maximalt tre vindkraftverk med en totalhöjd på 270 meter och ligger i Hallsberg kommun, Örebro län. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av förnybar el från vindkraft och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Projektområdet utgörs av skogbeklädd glesbygd vilket gör att det finns tillräckliga markresurser för att en vindkraftsutbyggnad kan ske samtidigt som hänsyn tas till övriga intressen.

Ansökan om tillstånd

För att möjliggöra vindkraftsutbyggnaden behöver en tillståndsansökan enligt 6 kapitlet miljöbalken tas fram och skickas till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Örebro län. Sweco anlitades år 2020 för att ta fram ansökan. I Swecos arbete ingick att samordna samrådsprocessen, genomföra de relevanta utredningar som krävdes till ansökan, däribland fotografering och framtagande av fotomontage, skuggberäkning och samrådssamordning samt att skriva miljökonsekvensbeskrivning. Samråd hölls under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd lämnades in till Miljöprövningsdelegationen under våren 2021. Ärendet kungjordes sommaren 2021 och i september tillstyrkte Hallsberg kommun projektet. Nu fortsätter Miljöprövningsdelegationen prövningen. Planerad driftstart för vindparken är år 2024-2025.

Hållbar energianvändning

Svensk energipolitik syftar till att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning med låg negativ påverkan på människors hälsa, miljö och klimat. Avsikten är att underlätta och bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. En fortsatt utbyggnad av en effektiv vindkraft är en förutsättning för att Sveriges ska uppnå sina högt ställda klimatambitioner om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Vindpark Odensvis förväntade produktion på cirka 75 GWh/år motsvarar omkring 24% av den totala elanvändningen inom Hallbergs kommun och skulle innebära att elproduktionen inom kommunen ökar med 140%, vilket ger ett betydande tillskott av förnybar energi.