0 av 0 för ""

Transparenta solceller i glasfasad

Uppdrag

Transparenta solceller i glasfasad ger både elproduktion och avskärmning

Kund

Region Örebro län

Status

Avslutat

Kompetens

Förstudie solceller, kiselsolceller, tunnfilmssolceller, transparanta solceller, LCC, teknisk beskrivning solceller, förfrågningsunderlag

Plats

Kävesta

Transparenta solceller över Musiklinjens verksamhet

Region Örebro läns satsning på att bygga moderna och ändamålsenliga lokaler där hela Musiklinjens verksamhet kan samlas under ett tak, summerades till ett 1100 m² stort musikhus med hållbarhetsanda. Sweco anlitades för att göra en förstudie i vilken både traditionella solcellsmoduler på tak och transparenta tunnfilmssolceller i glasfasad undersöktes.

Självkonsumtion av producerad el

Sweco anlitades för att göra en förstudie i vilken både traditionella solcellsmoduler på tak och transparenta tunnfilmssolceller i glasfasad undersöktes. Solcellsanläggningen på taket dimensionerades mot 90 % självkonsumtion av producerad el vilket gav en anläggningsstorlek på 15 kW. De transparenta solcellerna i glasfasaden uppnådde en märkeffekt på drygt 1 kW. Förutom elproduktion ger solcellerna i glasfasaden ett mervärde i form av solavskärmning och förbättrar därmed inomhusklimatet under de varma sommardagarna. Efter förstudien tog Sweco fram förfrågningsunderlag för både takanläggningen och fasadanläggningen till upphandlingen.

I förstudien undersöktes vilka takytor som var mest lämpliga för solcellsinstallation med avseende på elproduktion och ekonomi. Flera anläggningsförslag togs fram och analyserades med LCC, Livscykelkostnadsanalys. I samråd med Region Örebro län beslutades vilket anläggningsförslag som skulle väljas.

För glasfasaden gjordes en marknadsanalys i syfte att hitta de transparenta moduler som var mest lämpliga för ändamålet. I samarbete med projektets arkitekt och inomhusklimatspecialist designades fasaden så att både solavskärmningsfunktionen och den estetiska aspekten blev tillfredsställande.