0 av 0 för ""

Uppgradering av Hallsberg- järnvägsveriges knutpunkt

Uppdrag

Uppgradering av Hallsberg- järnvägsveriges knutpunkt

Kund

Trafikverket

Status

juni 2023 – pågående (klart nov 2029)

Plats

Hallsberg, Örebro län

Kompetens

järnvägstekniker som signal- spår- el- och teleteknik, geoteknik, hydrogeologi. mätningsteknik, mark, miljö, produktionsplanering, ledningssamordning, markförhandling, datasamordning, kravhantering, anläggningskalkyl, säkerhetsstyrning, AMA, BAS-P.

Sweco stärker järnvägsnavet Hallsberg

Som ett led i Trafikverkets arbete med att ställa om till fossilfria godstransporter, har Sweco fått i uppdrag att stärka järnvägsnavet Hallsberg. Hallsberg har varit en viktig knutpunkt för järnvägstrafik sedan slutet av 1800-talet. Här möts två av Sveriges viktigaste stråk; godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan. Godsstråket är huvudtrafikled för svensk exportindustri där tunga godståg från Norrland rangeras i Hallsberg för fortsatt färd mot Göteborg och Malmö samt vidare till kontinenten. Västra stambanan trafikeras av såväl godståg som regionaltåg samt av snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg.

Högre kapacitet för person- och godstrafik

Järnvägsanläggningen i Hallsberg har föråldrad signalutrustning med begränsad livslängd och det går inte att införskaffa reservdelar från systemleverantören. Sweco har därför fått i uppdrag att projektera för utbyte av den kritiska signalutrustningen och uppgradera till ett modernare system. Det minskar sårbarheten och därmed risken för stopp som påverkar gods- och persontågstrafiken i Sverige.

 • Vi behöver möta en ökad efterfrågan på godstransporter, säkra handeln med andra länder och samtidigt bidra till att vi uppnår Sveriges klimatmål. Att stärka Hallsberg som järnvägsnav är därför av riksintresse och vi är stolta över att kunna bidra i det arbetet.

  Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure, Sweco Sverige

Godstrafiken ökar samtidigt som kraven på minskade utsläpp

Efterfrågan på transporter förväntas öka i framtiden. Bara i Stockholm-Mälarregionen förväntas godstransporterna öka med 65 procent till år 2040. Samtidigt ska Sverige klara klimatmålen som innebär att utsläppen för inrikes transport ska minska med minst 70 procent senast 2030, jämfört med 2010 års nivå.

Från väg till järnväg

Idag har Sverige Europas kortaste godståg men de längsta långtradarna. För att klara klimatmålen måste transportsystemet ställas om så att en större del av godset fraktas fossilfritt på järnväg. Trafikverket arbetar därför med åtgärder som ska öka effektiviteten i transportsystemet och göra det möjligt att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart. Att rusta Hallsberg, som är en av Sveriges viktigaste godsnoder, är därför mycket angeläget.

 • I vårt uppdrag ingår att i varje led minska projektets klimatpåverkan – i val av lokalisering, standarder, utformning och i avvägning mellan olika intressen. I Swecos arbetsprocess arbetar olika spetskompetenser inom teknik och miljö tillsammans för att ta fram lösningar. Klimatpåverkan är en viktig och integrerad del av denna process.

   Åsa Broomé, regionchef Trafikstyrning, Sweco Sverige

ERTMS ökar kapaciteten och minskar driftstörningar

Vi förbereder Hallsberg för ett framtida införande av European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS är ett digitalt signalsystem för styrning och övervakning av tågtrafik i Europa. Systemet förenklar tågtrafik över landsgränser, ökar kapaciteten, maximerar hastigheten samt minskar driftstörningarna. ERTMS ger dessutom lägre kostnader för underhåll, investeringar och reinvesteringar jämfört med äldre system. Det kan också i realtid ge information om hastighet, typ av gods ombord och hur störningar kan påverka andra tåg.

Sweco var tidigt en del av utvecklingen och införandet av ERTMS i Sverige. Vi är ledande aktör på området, med uppdrag att implementera signalsystemet i Sverige, Finland, Nederländerna och Tyskland.

En man på en perrong
 • En omfattande projektering som den här, med många gränsytor till andra uppdrag och intressenter, ställer krav på god samverkan, tidshållning och samordning. För att uppnå tillit är en transparent och tydlig kommunikation avgörande. Att Trafikverkets och Swecos projekt- och uppdragsledning varit samlokaliserade under tiden har varit en framgångsfaktor.

  -Ali Al-Wazzan, uppdragsledare, Sweco Sverige

Vattenskyddsområde medför utmaningar

Större delen av bangården ligger i det primära vattenskyddsområdet för Hallsberg kommun. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda grund- och ytvattnet och det finns därför särskilda föreskrifter för hur bland annat marken i området får användas.

I Swecos uppdrag medför detta utmaningar för placeringen av de teknikbyggnader som inrymmer nödvändig el, signal- och teleteknik för styrning och övervakning av järnvägsanläggningens drift. Teknikbyggnaderna kommer att placeras 40 centimeter högre över markytan än normalt och för kanalisation till kablage, kommer schaktarbeten att ske cirka två meter under markytan. Åtgärder för att avleda vatten som avrinner i närheten av teknikbyggnaderna krävs också.

Sweco utför hydrogeologiska undersökningar

Swecos experter inom områdena miljöteknik och hydrologi samarbetar för att ta fram underlag för bedömningar, tillstånd och dispensansökningar för arbetet inom Hallsbergs vattenskyddsområde. Hydrogeologiska undersökningar i området görs för att kunna bedöma om:

 • arbetet eller anläggningarna kommer att påverka grundvattennivåer eller grundvattnets kvalitet i grundvattenmagasinet i Hallsbergsåsen
 • grundvattnet påverkar placering eller utformning av främst tvärkanaler med kablar och teknikhus.

 

Sweco bidrar med:

 • Förfrågningsunderlag för signalutdelssystem och teknikkiosker
 • Grundvattennivåmätningar och hydrogeologiska undersökningar
 • Inmätning, markmiljö- och naturvärdesundersökningar
 • Produktions- och driftsättningsplan
 • Underlag för anmälan, tillstånd och dispens för vattenverksamhet
 • Förvaltningsdata
Ett tåg åker genom ett rapsfält

Visste du att…

 • Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm – Mälarregionen. Många av transporterna passerar Hallsberg.
 • Hallsberg har 350 tågrörelser per dygn
 • Hallsberg kan rangera en halv miljon tågvagnar per år
 • En stor del av Sveriges importvaror, framför allt från Asien, passerar Hallsberg på väg mot slutdestinationer runtom i Sverige och Norden.
pojke på tåg