0 av 0 för ""

Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Sweco Sverige AB, org.nummer 556767-9849 (”Sweco”,”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du interagerar med oss i olika sammanhang.

Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (”dataskyddsförordningen”)[1] och annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Vi kan när som helst, efter eget gottfinnande, uppdatera denna personuppgiftspolicy (det datum då personuppgiftspolicyn senast uppdaterades framgår i slutet av denna personuppgiftspolicy). Om väsentliga ändringar görs kommer vi att meddela detta på denna webbplats innan ändringen träder i kraft.

I denna personuppgiftspolicy används begreppet ”behandling” för att täcka in alla aktiviteter som rör dina personuppgifter, exempelvis insamling, hantering, lagring, delning, åtkomst, användning, överföring eller radering av dina personuppgifter. Begreppet ”personuppgifter” hänvisar till varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Du kan läsa detta meddelande i egenskap av i) webbplatsbesökare, ii) representant för eller medarbetare hos en leverantör, iii) representant för eller medarbetare hos en kund, iv) jobbsökande, v) potentiell kundkontakt eller vi) statstjänsteman eller statsanställd eller tjänsteman eller medarbetare på en myndighet eller offentlig organisation. För att göra personuppgiftspolicyn mer relevant för dig är den indelat i avsnitt med specifik information beroende på vilken roll du har när vi behandlar dina personuppgifter.

2. Webbplatsbesökare

2.1 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från information som skapas av dig, inklusive dina enheter, när du besöker vår webbplats.

2.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
2.2.1 Att upprätthålla, skydda och utveckla webbplatsen

När du besöker webbplatsen kommer vi att behandla din IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att upptäcka spam. Dessutom kan dina personuppgifter behandlas för att administrera och förbättra webbplatsen, för våra interna arkiv och för statistisk analys. Vi förbättrar webbplatsupplevelsen genom att använda Microsoft Clarity för att se hur du använder vår webbplats. För mer information om hur vi använder kakor och spårning på våra webbplatser, läs vår cookiepolicy eller gå till hantera samtycke för samtyckesalternativ.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        IP-adress

·        Webbläsarens        användaragentsträng

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa att webbplatsen kontinuerligt upprätthålls och uppdateras samt skyddas mot skadliga attacker.

 

Samtycke. Personuppgifter som samlas in för andra ändamål än för att tillgodose våra berättigade intressen kommer endast att samlas in med ditt samtycke.

2.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

2.3.1 Allmänt

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt ‎2 delar vi dina personuppgifter med andra enheter, myndigheter eller aktörer. Observera att vi, oavsett mottagare kommer vi endast att dela med oss av dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i den utsträckning det är nödvändigt.

2.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter för vår räkning. Ändamålen med den behandling vi utför beskrivs i avsnitt ‎2.2.

2.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Externa rådgivare

·        Motparter

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk, se avsnitt ‎2.2.3.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

2.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det krävs för de ändamål som beskrivs häri. När vi exempelvis behandlar dina personuppgifter för ändamålet att underhålla webbplatsen kommer vi att anonymisera dina personuppgifter så snart det är praktiskt genomförbart. Därefter kommer vi att använda anonymiserade uppgifter för vidareutveckling av webbplatsen. Med avseende på vår kommunikation med dig kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge det är relevant, beroende på anledningen till vår kommunikation. Med avseende på våra utskick av nyhetsbrev kommer vi

 

 

3. Representant för eller medarbetare hos en leverantör (inklusive ombud, underleverantörer, säljare, tjänsteleverantörer, konsulter och andra motparter)

3.1 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter vi fått av dig eller av den leverantör du representerar inom ramen för vårt affärsförhållande med leverantören i fråga.

3.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

3.2.1 Hantering och administration av leverantörsförhållanden

Dina personuppgifter kommer att behandlas eftersom vi har ett berättigat intresse av att administrera förhållandet med våra leverantörer och hantera det övergripande samarbetet och den dagliga verksamhet som rör exempelvis beställningar av produkter och tjänster.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera våra leverantörsförhållanden och exempelvis underlätta den dagliga kommunikationen.

 

3.2.2 Kommunikation med dig

Inom ramen för vårt kommersiella förhållande med dig kommer vi att behandla dina personuppgifter när vi kommunicerar via olika kanaler. Syftet med denna behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig inom ramen för leverantörsförhållandet.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

·        All information som ingår i vår kommunikation med dig

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med våra leverantörer inom ramen för vårt kommersiella förhållande.

3.2.3 Leverantörskännedom och andra bakgrundskontroller

När en leverantör ingår ett affärsförhållande med Sweco kan vi behandla personuppgifter om personer i ledande position hos leverantören för att genomföra leverantörskännedoms- eller andra bakgrundskontroller. Sådana kontroller ingår i våra standardprocesser när vi upphandlar leverantörer.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Identitetsuppgifter

·        Kontaktuppgifter

·        Kopia av ID-handling

Finansiell information, exempelvis information från bakgrundskontroller

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår uppförandekod.

 

3.2.4 Sanktionskontroll

Innan Sweco ingår ett affärsförhållande kan vi genomföra en sanktionskontroll för att säkerställa att vi inte ingår ett affärsförhållande med någon som är föremål för EU- eller FN-sanktioner.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Identitetsuppgifter

·        Kontaktuppgifter

·        Möjliga uppgifter som kommer fram vid en sanktionskontroll, vilket kan omfatta uppgifter om brottslighet

 

Rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

Behandlingen av uppgifter om brottslighet genomförs i sådana fall på grund av vår rättsliga förpliktelse att behandla sådana uppgifter.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår uppförandekod.

 

3.2.5 Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess) kan vi behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess.

 

3.2.6 Att dela information med myndigheter och internationella organisationer och göra internutredningar vid misstänkta lagbrott

Vi kan behandla dina uppgifter i syfte att lämna anbud på eller delta i projekt som involverar myndigheter och/eller internationella organisationer och vid samarbetet med sådana myndigheter och internationella organisationer för att förebygga och motverka brottslig verksamhet, avtalsbrott och andra överträdelser. För att uppnå detta mål kan det vara nödvändigt att överföra vissa nödvändiga uppgifter till myndigheter eller internationella organisationer för deras lagenliga utredningar och processer. Sådana överföringar kommer endast att ske i undantagsfall och omfattningen av de överförda uppgifterna kommer att begränsas till vad som krävs för att bedriva den aktuella utredningen eller processen. Vi kan även behandla dina uppgifter i syfte att göra internutredningar vid misstänkta brott mot tillämpliga lagar.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge anbud på eller delta i projekt samt uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive avtalsförpliktelser) och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra internutredningar vid misstänkta överträdelser för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar.

 

3.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

3.3.1 Allmänt

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt ‎3 delar vi dina personuppgifter till andra enheter, myndigheter, aktörer eller internationella organisationer. Oavsett mottagare kommer vi endast att dela dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i nödvändig utsträckning.

3.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter. Ändamålet med den behandling som utförs av oss beskrivs i avsnitt 3.2.

3.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Externa rådgivare

·        Motparter

·        Internationella organisationer

 

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk (se avsnitt ‎3.2.2) och säkerställa efterlevnad med lag och våra avtalsförpliktelser.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla våra förpliktelser enligt de avtal vi har ingått och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

 

·        KunderAdministration av kundförhållanden, se avsnitt ‎4.2.1.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera kundförhållanden, exempelvis för att kunna kommunicera med kunden och tillhandahålla våra tjänster.
·        Internationella organisationerFör att göra det möjligt för en internationell organisation att bedriva en utredning eller en process och uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.För att tillgodose det berättigade intresse som eftersträvas av en tredje part (en internationell organisation) när det gäller att bedriva en utredning eller en process och uppnå sina mål, samt att uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.

3.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs häri, vilket i allmänhet är så länge du förblir en representant för vår leverantör eller så länge vi har ett pågående affärsförhållande med det bolag du representerar. När vi genomför leverantörskännedoms- och bakgrundskontroller kommer vi att radera alla personuppgifter så snabbt som möjligt efter att vi har utvärderat resultatet. Med avseende på sanktionskontroller eller andra rättsliga förpliktelser kommer vi att behandla personuppgifterna så länge det finns en rättslig förpliktelse att göra detta.

4 Representant för eller medarbetare hos en kund

4.1 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter vi fått av dig eller av den kund du representerar inom ramen för vårt affärsförhållande med kunden i fråga.

4.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

4.2.1 Hantering och administration av kundförhållanden

Dina personuppgifter kommer att behandlas eftersom vi har ett berättigat intresse av att administrera förhållandet med våra kunder och hantera det övergripande samarbetet och den dagliga verksamhet som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

 

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera våra kundförhållanden och exempelvis underlätta daglig kommunikation.

 

4.2.2 Att tillhandahålla supporttjänster

Vi kommer att behandla kontaktuppgifter för de kontaktpersoner som representerar våra kunder och kontaktar oss för support. Dina personuppgifter kommer att behandlas eftersom vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla supporttjänster till våra kunder och göra det möjligt att använda våra tjänster.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla supporttjänster till våra kunder.

 

4.2.3 Sanktionskontroll

Innan Sweco ingår ett affärsförhållande kan vi genomföra en sanktionskontroll för att säkerställa att vi inte ingår ett affärsförhållande med någon som är föremål för EU- eller FN-sanktioner.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Identitetsuppgifter

·        Kontaktuppgifter

·        Möjliga uppgifter som kommer fram vid en sanktionskontroll, vilket kan omfatta uppgifter om brottslighet

 

Rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

Behandlingen av uppgifter om brottslighet genomförs i sådana fall på grund av vår rättsliga förpliktelse att behandla sådana uppgifter.

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår uppförandekod.

 

4.2.2 Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess) kan vi behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess.

 

4.2.5 Att dela information med myndigheter och internationella organisationer och göra internutredningar vid misstänkta lagbrott

Vi kan behandla dina uppgifter i syfte att lämna anbud på eller delta i projekt som involverar myndigheter och/eller internationella organisationer och vid samarbetet med sådana myndigheter och internationella organisationer för att förebygga och motverka brottslig verksamhet, avtalsbrott och andra överträdelser. För att uppnå detta mål kan det vara nödvändigt att överföra vissa nödvändiga uppgifter till myndigheter eller internationella organisationer för deras lagenliga utredningar och processer. Sådana överföringar kommer endast att ske i undantagsfall och omfattningen av de överförda uppgifterna kommer att begränsas till vad som krävs för att bedriva den aktuella utredningen eller processen. Vi kan även behandla dina uppgifter i syfte att göra internutredningar vid misstänkta brott mot tillämpliga lagar.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        All ovan nämnd information samt all information som ingår i vår kommunikation med dig

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge anbud på eller delta i projekt samt uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive avtalsförpliktelser) och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra internutredningar vid misstänkta överträdelser för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar.

 

4.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

4.3.1 Utlämnande och överföring av personuppgifter

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt 4 delar vi dina personuppgifter till andra enheter, myndigheter, aktörer eller internationella organisationer. Oavsett mottagare kommer vi endast att dela med oss av dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i nödvändig utsträckning.

4.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter. Ändamålen med den behandling vi utför beskrivs i avsnitt ‎4.2.

4.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Externa rådgivare

·        Motparter

·        Internationella organisationer

 

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk (se avsnitt ‎4.2.3) och säkerställa efterlevnad med lag och våra avtalsförpliktelser.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla våra förpliktelser enligt de avtal vi har ingått och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

 

·        Internationella organisationerFör att göra det möjligt för en internationell organisation att bedriva en utredning eller en process och uppfylla sina lagstadgade eller internationella rättsliga förpliktelser.För att tillgodose det berättigade intresse som eftersträvas av en tredje part (en internationell organisation) när det gäller att bedriva en utredning eller en process och uppnå sina mål samt uppfylla sina lagstadgade eller internationella rättsliga förpliktelser.

 

4.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs häri, vilket i allmänhet är så länge du förblir en representant för vår kund eller så länge vi har ett pågående affärsförhållande med det bolag du representerar. Med avseende på sanktionskontroller eller andra rättsliga förpliktelser kommer vi att behandla personuppgifterna så länge det finns en rättslig förpliktelse att göra detta.

5 Rekrytering

  • Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter från:

  • dig själv; sådana uppgifter som du skickar oss när du söker en tjänst, exempelvis CV och följebrev.
  • källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis när vi genomför bakgrundskontroller.
  • externa rekryterare som har varit involverade i rekryteringsprocessen och som har skickat oss information om dig

5.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

5.2.1 Hantering och administration av rekryteringsprocessen

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss inom ramen för den allmänna hanteringen av rekryteringsprocessen. Den behandling som omfattas av denna process är exempelvis insamlingen av dina personuppgifter, granskning av CV:n och personligt brev, genomförandet av intervjuer, vår utvärdering av dig som kandidat och kommunikationen med dig inom ramen för rekryteringsprocessen.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        CV

·        Följebrev

·        Interna anteckningar som rör vår utvärdering av dig som kandidat

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra rekryteringsprocessen för att säkerställa att vi anställer de lämpligaste kandidaterna.

 

5.2.2 Utvärdering av arbetssökande

Inom ramen för rekryteringen genomför vi en utvärdering av potentiella medarbetare. Denna kan omfatta bakgrundskontroller och, om detta är tillåtet enligt nationell lag, en kontroll av belastningsregistret. Utvärderingsprocessen kan även omfatta skanning av aktivitet på sociala medier och andra spår som lämnats på internet.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Identitetsuppgifter

·        Kontaktuppgifter

·        Information om färdigheter

·        Aktivitet på sociala medier och internet

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att tillgodose vårt berättigade intresse av göra bakgrundskontroller för att säkerställa att vi anställer lämpliga kandidater.

 

Vi kommer inte att behandla några uppgifter om brottslighet. Alla kontroller av belastningsregistret sker via en manuell process.

 

5.2.3 Ingående av anställningsavtal

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i samband med att vi ingår anställningsavtal med dig, exempelvis när vi samlar in referenser. Dina personuppgifter kommer även att behandlas i det anställningsavtal vi ingår med dig och vid onboardingprocessens inledning. Nya medarbetare får en mer detaljerad intern personuppgiftspolicy under onboardingprocessen.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Personnummer

·        Organisationsinformation, exempelvis arbetsgivare, anställningsstatus, operativ avdelning, geografisk placering, kostnadsställe, organisation, arbetsplats

·        Lön

·        Uppgifter om förmåner

·        Referenser

Avtal. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår avtal (anställningsavtal) med dig.

 

5.2.4 Kandidatdatabas

Om du inte får det arbete du söker kan vi fortfarande ha intresse av att spara dina personuppgifter så att vi kan kontakta dig vid framtida lediga positioner som passar din profil. Vi kommer endast att spara dina personuppgifter i detta syfte om du ger ditt samtycke till behandlingen.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Cv

·        Följebrev

 

Samtycke. Vi kommer endast att spara dina personuppgifter i vår kandidatdatabas om du ger oss ditt samtycke. Vi kommer årligen att be dig förnya ditt samtycke till att kvarstå i vår kandidatdatabas.

 

5.2.4 Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess) kan vi behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess.

 

5.2.6 Att uppfylla rättsliga förpliktelser

Förutom de rättsliga förpliktelser vi har på anställningsområdet kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser vid kontroll av arbetstillstånd, inklusive lagringen av därmed förknippad dokumentation.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Identitetsuppgifter

·        Personnummer

·        Dokumentation om arbetstillstånd

Rättslig förpliktelse. Denna behandling är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

5.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

5.3.1 Allmänt

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt 5 delar vi dina personuppgifter till andra enheter, myndigheter eller aktörer. De kategorier av mottagare som omnämns i avsnitt ‎5.3.2 kommer att behandla personuppgifter å våra vägnar i egenskap av personuppgiftsbiträden (det vill säga, dessa aktörer kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner). De kategorier av mottagare som omnämns i avsnitt ‎5.3.3 kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning. Oavsett mottagare kommer vi endast att dela dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i nödvändig utsträckning.

5.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter. Ändamålen med den behandling vi utför beskrivs i detta avsnitt 5‎.

5.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Externa rådgivare

·        Motparter

 

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk, se avsnitt ‎5.2.5.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.
·        Externa rekryterareHantering och underlättande av rekryteringsprocessen, se avsnitt ‎5.2.1.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa att rekryteringsprocessen genomförs så effektivt som möjligt och att vi kan anställa de bästa kandidaterna.
·        Externa bolag som genomför bakgrundskontrollerGenomföra granskningsprocessen, se avsnitt ‎5.2.2.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra en granskningsprocess innan vi anställer en individ för att säkerställa att vi anställer lämpliga kandidater.
·        ReferenserFör att ta referenser före vi fattar beslut om att ingå anställningsavtal, se avsnitt ‎5.2.3.Detta är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna ingå anställningsavtal med dig.

 

5.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs häri, vilket i allmänhet är så länge rekryteringsprocessen pågår. Om du inte får det jobb du sökte kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du har möjlighet att väcka talan rörande vårt avslag på din ansökan. Om du ger ditt samtycke kommer vi lagra dina uppgifter i vår kandidatdatabas för framtida rekryteringsprocesser. I sådana fall kommer dina uppgifter att lagras i upp till ett år efter att rekryteringsprocessen avslutats.

5.5 Ytterligare information

För mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas vid just din rekryteringsprocess, besök den information som är tillgänglig via din lokala rekryteringskanal.

6 Kontakt med potentiella kunder

6.1 Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in de behandlade uppgifter vi erhållit från dig eller någon annan representant för den potentiella kunden inom ramen för vår utvärderingsprocess av och vid kommunikationen med våra potentiella kunder.

6.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

6.2.1 Hantering och administration av potentiella kunder

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera och administrera den övergripande processen för att kontakta och utvärdera potentiella kunder.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

 

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera och hantera potentiella kunder.

 

6.2.2 Marknadskommunikation

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra våra tjänster gentemot din organisation. Du kommer när som helst att kunna välja bort vår marknadskommunikation; och i så fall kommer vi att upphöra med vår kommunikation.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

 

 

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster gentemot potentiella kunder.

 

6.2.3 Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess) kan vi behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess.
6.2.4 Att dela information med myndigheter och internationella organisationer och göra internutredningar vid misstänkta lagbrott

Vi kan behandla dina uppgifter i syfte att lämna anbud på eller delta i projekt som involverar myndigheter och/eller internationella organisationer och vid samarbetet med sådana myndigheter och internationella organisationer för att förebygga och motverka brottslig verksamhet, avtalsbrott och andra överträdelser. För att uppnå detta mål kan det vara nödvändigt att överföra vissa nödvändiga uppgifter till myndigheter eller internationella organisationer för deras lagenliga utredningar och processer. Sådana överföringar kommer endast att ske i undantagsfall och omfattningen av de överförda uppgifterna kommer att begränsas till vad som krävs för att bedriva den aktuella utredningen eller processen. Vi kan även behandla dina uppgifter i syfte att göra internutredningar vid misstänkta brott mot tillämpliga lagar.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        All ovan nämnd information samt all information som ingår i vår kommunikation med dig

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge anbud på eller delta i projekt samt uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive avtalsförpliktelser) och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra internutredningar vid misstänkta överträdelser för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar.

 

6.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

6.3.1 Allmänt

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt 6 delar vi dina personuppgifter till andra enheter, myndigheter, aktörer eller internationella organisationer. De kategorier av mottagare som omnämns i avsnitt ‎6.3.2 kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i egenskap av personuppgiftsbiträden (det vill säga, dessa aktörer kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner). De kategorier av mottagare som omnämns i avsnitt ‎6.3.3 kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning. Oavsett mottagare kommer vi endast att dela dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i nödvändig utsträckning.

6.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter. Ändamålen med den behandling vi utför beskrivs i detta avsnitt 6.

6.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och metoderna medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Internationella organisationer

·        Externa rådgivare

·        Motparter

 

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk (se avsnitt ‎6.2.1) och säkerställa efterlevnad med lag och våra avtalsförpliktelser.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla våra förpliktelser enligt de avtal vi har ingått och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

·        Internationella organisationerFör att göra det möjligt för en internationell organisation att bedriva en utredning eller en process och uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.För att tillgodose det berättigade intresse som eftersträvas av en tredje part (en internationell organisation) när det gäller att bedriva en utredning eller en process och uppnå sina mål, samt att uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.

 

6.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs häri, vilket i allmänhet är så länge vi har kontakt med dig om ett potentiellt affärsförhållande eller tills du bestämmer dig för att välja bort vår kommunikation. Vi kommer i allmänhet inte att lagra dina uppgifter under längre tid än ett år från vår senaste kommunikation, såvida vi inte har ingått ett affärsförhållande med det bolag du representerar.

7 Statstjänstemän eller statsanställda och tjänstemän eller medarbetare på en myndighet eller offentlig organisation

7.1 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter vi fått av dig eller av den relevanta statliga organisation, myndighet eller offentliga organisation du representerar inom ramen för vårt professionella, kommersiella eller offentligrättsliga förhållande.

7.2 Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

7.2.1 För att administrera ett professionellt, kommersiellt eller offentligrättsligt förhållande

Dina personuppgifter kommer att behandlas eftersom vi har ett berättigat intresse av att administrera ett professionellt, kommersiellt eller offentligrättsligt förhållande med en enhet du representerar och för att vi ska kunna hantera det övergripande samarbetet och den dagliga verksamhet som exempelvis rör de av våra projekt som finansieras eller medfinansieras av den myndighet eller den organisation du representerar eller som myndigheten eller organisationen är involverad i på annat sätt.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera våra professionella, kommersiella eller offentligrättsliga förhållanden med den enhet du representerar och exempelvis underlätta den dagliga kommunikationen.

 

7.2.2 Kommunikation med dig

Inom ramen för vårt professionella, kommersiella eller offentligrättsliga förhållande med den enhet du representerar kommer vi att behandla dina personuppgifter när vi kommunicerar via olika kanaler. Syftet med denna behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig inom ramen för vårt förhållande.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Kontaktuppgifter

·        Identitetsuppgifter

·        All information som ingår i vår kommunikation med dig

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med våra leverantörer inom ramen för vårt kommersiella förhållande.

 

7.2.3 Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess) kan vi behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist eller en rättsprocess.

 

7.2.4 Att dela information med myndigheter och internationella organisationer och göra internutredningar vid misstänkta lagbrott

Vi kan behandla dina uppgifter i syfte att lämna anbud på eller delta i projekt som involverar myndigheter och/eller internationella organisationer och vid samarbetet med sådana myndigheter och internationella organisationer för att förebygga och motverka brottslig verksamhet, avtalsbrott och andra överträdelser. För att uppnå detta mål kan det vara nödvändigt att överföra vissa nödvändiga uppgifter till myndigheter eller internationella organisationer för deras lagenliga utredningar och processer. Sådana överföringar kommer endast att ske i undantagsfall och omfattningen av de överförda uppgifterna kommer att begränsas till vad som krävs för att bedriva den aktuella utredningen eller processen. Vi kan även behandla dina uppgifter i syfte att göra internutredningar vid misstänkta brott mot tillämpliga lagar.

Kategorier av personuppgifterRättslig grund
·        Alla ovan nämnda uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge anbud på eller delta i projekt samt uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive avtalsförpliktelser) och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra internutredningar vid misstänkta överträdelser för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar.

 

7.3 Till vem eller vilka delar vi dina personuppgifter?

7.3.1 Allmänt

När det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges i detta avsnitt 7 delar vi dina personuppgifter till andra enheter, myndigheter, aktörer eller internationella organisationer. Oavsett mottagare kommer vi endast att dela dina personuppgifter till tillförlitliga aktörer och endast i nödvändig utsträckning.

7.3.2 Personuppgiftsbiträden som agerar å våra vägnar

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet överför vi personuppgifter till externa parter såsom tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har anlitat samt till andra partners. Dessa externa parter kommer att agera som våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av dessa externa parter. Ändamålen med den behandling vi utför beskrivs i avsnitt 7.2.

7.3.3 Mottagare som agerar som personuppgiftsansvariga

De kategorier av mottagare som omnämns i tabellen nedan kommer att behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, det vill säga, dessa mottagare kommer att bedöma ändamålet och medlen för behandlingen utan vår inblandning.

MottagareÄndamålRättslig grund
·        Domstolar och skiljenämnder

·        Myndigheter

·        Externa rådgivare

·        Motparter

·        Internationella organisationer

 

För att göra gällande, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk (se avsnitt ‎3.2.2) och säkerställa efterlevnad med lag och våra avtalsförpliktelser.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla våra förpliktelser enligt de avtal vi har ingått och vårt bredare berättigade intresse av att samarbeta med myndigheter eller internationella organisationer och förse dem med de uppgifter som krävs för deras lagenliga utredningar och processer.

 

·        Internationella organisationerFör att göra det möjligt för en internationell organisation att bedriva en utredning eller en process och uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.För att tillgodose det berättigade intresse som eftersträvas av en tredje part (en internationell organisation) när det gäller att bedriva en utredning eller en process och uppnå sina mål, samt att uppfylla sina lagstadgade och internationella rättsliga förpliktelser.

7.4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs häri, vilket i allmänhet är så länge du förblir en representant för eller medarbetare på den statliga organisationen, myndigheten eller offentliga organisationen eller så länge vi har ett pågående professionellt, kommersiellt eller offentligrättsligt affärsförhållande med den enhet du representerar.

8 Intern information om personuppgiftsbehandling

Dokumentet innehåller information om vilka personuppgifter Sweco Sverige samlar in från medarbetare i samband med anställning på Sweco  och i vilket syfte Sweco behandlar dessa. Vidare innehåller dokumentet också information om hur länge personuppgifter lagras och vilka  rättigheter medarbetaren har då Sweco behandlar personuppgifterna.

 

Intern information om personuppgiftsbehandling, svensk version (pdf)

 

Internal privacy notice, english version (pdf)

 

9. Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter utanför EU/ESS

Vi kan överföra eller överlämna personuppgifter till mottagare utanför EU/EES (tredje land), främst i situationer där vi använder tredje parter som personuppgiftsbiträde och dessa behandlar personuppgifter i tredje land.

När vi överför eller överlämnar dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES kommer vi alltid att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, inklusive andra kompletterande skyddsåtgärder som kan krävas i det enskilda fallet) för att skydda personuppgifterna. Vi gör dessutom regelbundna riskutvärderingar för att bedöma vilka kompletterande skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att skydda de personuppgifter som överförs eller överlämnas.

Vi kan även överföra dina personuppgifter till internationella organisationer i samband med deras utredningar eller processer som rör Sweco-projekt som finansieras eller medfinansieras av organisationerna i fråga, eller på annat sätt som krävs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser för dessa projekt eller i samband med anbud för sådana projekt. Om det saknas beslut av Europeiska kommissionen som fastställer en lämplig skyddsnivå i en sådan internationell organisation och det är omöjligt att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på ett sådant undantag för ett viktigt allmänintresse som avses i dataskyddsförordningens artikel 49.1 d. Sådana överföringar kommer endast att ske i undantagsfall och om det är nödvändigt för viktiga allmänintressen.

Om du skulle vilja ha ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter eller veta om dina personuppgifter överförs till tredje land eller till en internationell organisation, kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår nedan under avsnitt ‎10.

10. Dina rättigheter

Enligt den tillämpliga dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter som rör behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning detta krävs för att tillgodose dina rättigheter. Om du vill skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter, kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår av avsnitt 10 nedan.

Du har under vissa omständigheter rätt att utöva följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till dina personuppgifter samt ytterligare information såsom ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Om begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Invändning mot viss behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse av skäl som hänför sig till din specifika situation. I en sådan situation kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna om behandlingen baseras på ett berättigat intresse, såvida inte vi kan visa att detta intresse väger tyngre än ditt intresse av integritet eller om användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera eller försvara rättsliga anspråk.

Rättelse

Du har när som helst rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och, med beaktande av ändamålet med behandlingen, få ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletterade.

Radering

Under vissa omständigheter kan du begära att få dina personuppgifter raderade, såsom när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis om behandlingen är olaglig men du inte vill att vi raderar dina personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan vi endast, förutom att lagra dina personuppgifter, behandla dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller försvara andras rättigheter.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter i den utsträckning behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas om dig på grundval av ditt samtycke eller på grund av att behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal med dig där du har försett oss med personuppgifterna (dataportabilitet). Du har rätt att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om detta är möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter tillen tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

11. Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller kommentarer till detta Data Privacy Statement eller Swecos behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta: groupprivacyofficer@sweco.se

För att begära ut registeruppdrag ladda ner denna mall och skicka din begäran till:

Sweco Sverige AB
Box 340 44
100 26 Stockholm
Att. Local Privacy Officer

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).