Gångpassagen vid Gamlestadens Fabrik Göteborg

I Gamlestaden, Göteborg, pågår ett stadsutvecklingsprojekt med nya kvartersmiljöer och resecentrum. Sweco har sedan 2012 haft uppdraget att projektera en stor del av det nya områdets gator, spårväg och allmänna platser. Gångpassagen vid Gamlestadens fabrik är den första offentliga platsen som färdigställts.

Fakta

Uppdrag: Gångpassage vid Gamlestaden fabrik

Plats: Göteborg

År: 2012-2016

Kund: Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Kompetens: Landskapsarkitektur, El, Anläggningskonstruktion, Va, Konstruktion

Uppdragsledare: Magnus Olsson

Landskapsarkitekt: Urban Rickardsson

Uppdrag

Området Gamlestaden i Göteborg genomgår en omvandling, de tidigare glest utnyttjade ytorna mellan vägarna med enstaka lägre byggnader ska nu bli ny kvarterstad med ett lokalt och regionalt resecentrum. En av de första offentliga platserna som stod klar i december 2016 är gångpassagen vid Gamlestadens fabriker. Passagen som går under järnvägen och spårvagnsspåren möjliggör för nya gång- och cykelstråk i området och blir en direktlänk mellan regionaltågen och det framtida utvecklingsområdet Gamlestadens fabriker.

För att skapa en plats som är attraktiv och trygg under dygnets alla timmar har man arbetat med god överblickbarhet, belysning och ramper. Sittmöblerna som finns på platsen är gestaltade och projekterade specifikt för platsen. De triangelformade möblerna består i sin spets av en tillgänglighetsanpassad fåtöljplats och övrig del av triangeln är träbeklädd för att kunna möjliggöra många olika sittpositioner.
För att träden och växtligheten skulle få tillräcklig växtbädd på platsens betongkonstruktion har man tagit fram en speciallösning med platsgjutna murar som är utformade likt planteringslådor under mark.

Swecos landskapsarkitekter har ansvarat för projektering av trappor, planteringar, ytskikt, sittmöbler och samordning gestaltning bland annat för belysning och anläggningskonstruktion. Sjögren Arkitekter har projekterat hiss, naturstenbeklädnad på mur och trappor mot järnvägsplattformen tillsammans med konstruktion på Sweco.

Foto: Tim Meier