Mora gågata Mora

På uppdrag av Mora kommun har landskapsarkitekter på Sweco tagit fram ett gestaltningsprogram och projekterat marken på gågatan i centrala Mora. Lokalt bruten sten utgör markbeläggningen och dagvattenrännan är försedd med ett vackert kurbitsmönster.

Fakta

Uppdrag: Mora gågata

Plats: Kyrkogatan i Mora

Tidsperiod för uppdraget: 2014-2018

Kund: Mora kommun

Kompetens: Landskapsarkitektur.

Ansvarig arkitekt: Mathias Ahlgren och Andreas Hansson 

Uppdrag

Gågatan, tillika Kyrkogatan, i Mora har fått ett nytt utseende genom ny markbeläggning, tillgänglighetsanpassade entréer, planteringar och belysning. Visionen för Swecos landskapsarkitekter i Falun har varit att skapa en levande stadskärna där fotgängaren står i fokus, vilket går hand i hand med kommunens strävan efter att skapa ett attraktivt och hållbart Mora.

Platser för uteserveringar, tillgänglighetsanpassade entréer och en sammanhållen gestaltning har varit ledmotiv i arbetet. För att avlasta det befintliga vatten-och avloppssystemet vid intensiva skyfall, har uppdraget även inneburit att ta fram ett kompletterande system. Detta har resulterat i ett system där dagvattnet tillgodogörs växtbäddarna och överskottet leds vidare till ett öppet fördröjningsmagasin. Dagvattenrännan som löper längs med gågatan är gestaltat med egendesignad kurbits och är ett exempel på hur en teknisk lösning kan fungera som ett identitetsskapande element i utformningen.

Genom gatans nya gestaltning kan skyfall lättare tas omhand, stadens invånare har fått fler platser att mötas på och entréer har blivit tillgängliga genom ramper och tydliga ledstråk. Även delar av ytor för biltrafik har reducerats, vilket också bidrar till en ökad tillgänglighet.

Förutom Swecos landskapsarkitekter har även företagets vatten- och miljökonsulter varit involverade och ansvarat för skyfallsberäkningar.

kyrkogatan-11_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan-12_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan-13_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan-10_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan3_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan4_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan-6_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan-9_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpgkyrkogatan2_Mora_ Linnea Svensson Arbab.jpg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.