Nyköpings resecentrum

Nyköping är en stad som växer och är en del av arbetsmarknadsregionen och sitt omland. Behovet av ett resecentrum i samband med Ostlänken och ett hållbart resande ökar och Sweco har på uppdrag av Nyköping kommun format och planerat resecentrum som en del i stadsutvecklingen.

Fakta

Projekt: Nyköpings resecentrum

År: 2015–2018

Kund: Nyköping kommun

Kompetens: Arkitektur, stadsplanering, Anläggning, Analys, Vatten och Miljö

Ansvarig arkitekt: Mathias Ahlgren, PeGe Hillinge, Cecilia Rossing

Uppdrag

När Nyköping planerar för sitt resecentrum handlar det om mycket mer än att bara uppföra en byggnad och en plats för byte av transportmedel. Uppdraget är ett stadsutvecklingsuppdrag som kombinerar stadsrumskvaliteter med effektiv och trygg bytesmöjlighet. Projektet syftar till att utveckla utformning och funktion av ett modernt resecentrum som ska uppmuntra till kollektivt resande och vara en plats man gärna vistas på.

Uppdraget spänner över flera frågor så som mobilitet, attraktivitet, kulturmiljö, ekosystemtjänster, trafik, gatuutformning, arkitektur och stadsrum, där Swecos kunskapsbredd haft stor betydelse för att kunna utveckla frågeställningar och lösningar. Utgångspunkten har handlat om att hur man ser på projektet, från bytespunkt till stadsutvecklingsprojekt och så att platsen tillför ett mervärde i staden. Sweco har arbetat under flera år med olika utredningar inför detta skede och har bland annat ansvarat för lokaliseringsutredningar i samband med den fördjupade översiktsplanen.

Frågan om Nyköpings resecentrum berör många och för att skapa större delaktighet, transparens och synergier har Sweco genomfört flera workshopar med en bred referensgrupp, samt deltagit i kommunikation med medborgarna genom bilder, skisser och dialogprocesser. Genom workshoparna har man fått in kunskap om olika behov och önskemål som sedan ligger till grund för att arbeta fram gemensamma lösningar och gestaltningsförslag.

Förslagets gestaltningskoncept tar avstamp i resecentrumets viktigaste funktion, det vill säga att koppla samman människor, transporter och mobilitet i staden och regionen. De nya byggnaderna kommer att karaktäriseras av gedigna material så som trä, tegel och natursten som håller över tid. Projektet möjliggör en effektiv mobilitet som kopplar regionalt, nationellt och internationellt genom Ostlänken, Stockholm Skavsta flygplats och Stockholm-/Mälardalsregionen.

Resultatet är detaljplan med tillhörande, MKB, utredningar och funktionsutformnings och gestaltningsprogram inför genomförandeskedena. Detaljplanen är under våren 2018 ute på granskning och under våren kommer Nyköpings kommun ha en fortsatt dialog med allmänhet där Sweco deltar.

Uppdraget åt Nyköpings kommun är ett samverkansprojekt med Trafikverket och andra aktörer.

Illustrationer: Sweco