Rinkebystråket

Järvalyftet är Stockholms stads särskilda satsning på förnyelse av stadsdelarna på Järva. Några teman i programmet som är relevanta för Rinkebystråket är att ”utveckla de centrala stråken” och att ”bryta trafiksepareringen där det gör nytta”. Bland annat ska ny stadsbebyggelse bidra till en mångsidig urban miljö där det är lockande att promenera.

Fakta

Uppdrag: Rinkebystråket – förslag till förnyelse

Plats: Rinkeby, Stockholm 

Kund: AB Familjebostäder i Stockholm och Stockholms stad

Färdigställt: hösten 2016

Uppdragsansvarig arkitekt: Carl Hansson, Willy Hermansson

Ansvarig arkitekt för mark och yttre miljö: Thorbjörn Andersson

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet: Monika Albertsson

Uppdrag

När Rinkeby planerades under 1960-talet ville man att det skulle bli en intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö. Med facit i hand kan konstateras att intensiteten i stort uteblev. Rinkebys gatustruktur är relativt trafiksäker men har en del brister. Idag är Rinekbystråket den enda genomgående gatan i Rinkeby och är ett ödsligt nedsänkt trafikdike för fordonstrafik.

Förnyelsen av Rinkebystråket syftar till att förena de bästa av världar; levande stadsliv och trafiksäkerhet, vilket var den ursprungliga planen från 60-talet. Omdaningen av Rinkebystråket syftar till att skapa ett nytt mångsidigt handelsstråk med flera mötesplatser för boende samt nya besökare från andra stadsdelar.   Nya paviljonger för butiker, hantverkare och caféer uppförs. Gatan förses med angöringsmöjligheter, gångbanor och träd. Nya trappor och broar ska binda samman gatan med befintliga gångstråk. På så vis kan man även fortsättningsvis röra sig trafiksäkert i området.  Tillgängligheten till flera delar i området kommer också att öka, liksom att kunna röra sig på gator och vägar i flera plan.

Det nya förslaget till Rinkebystråket innebär en unik omvandling av en trafikseparerad fordonsgata till ett blandstråk med gående, fordon, cyklister och handlande.

Tillgänglighet
Swecos certifierade sakkunnige i tillgänglighet har uppdraget att granska projektet, vilket innebär granskning av handlingar för de nya byggnaderna och den del av marken som tillhör Familjebostäder.

Viktiga frågor angående tillgänglighet som har berörts i projektet har varit installation av hiss i tvåvåningsbyggnaderna, nivåskillnader i utemiljö, utformning av entréer och vindfång samt dörrautomatik.

Foto: Felix Gerlach

Visualisering av förslag för Rinkebystråket

Plan över förnyelse av Rinkebystråket

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.