Sydvästra City – så kan Stockholm City nå fram till Riddarfjärden

Ett förändrat Tegelbacken binder samman city med Centralstationen, Stadshuset och det närliggande vattnet. Det visar Sweco med förslaget ”Vision Sydvästra City”, där ett överdäckat spårområde skapar attraktiva platser för människor, varierad bebyggelse med butiker och uteserveringar i söderläge som möter Riddarfjärden.

Fakta

Uppdrag: Sydvästra City

Plats: Stockholm

Ansvarig: Staffan Sundström

Uppdrag

Ett av de främsta exemplen på stadsplanering för bilism är Tegelbacken i Stockholm. Genom åren har många förslag tagits fram med sikte på att öka utrymmet för människor och omvandla området till en levande stadsmiljö. Alla har dock haft svårt att lösa de utmaningar som Centralbrons viadukter och de underjordiska konstruktionerna i form av tunnelbanan och Citybanan innebär. Swecos Vision Sydvästra City bygger på tre huvudprinciper: en pragmatisk hantering av trafiken, en ny stadsstruktur och bebyggelse som väver samman närliggande områden, och en satsning på de offentliga rummen. Visionen bygger på att Förbifarten genomförts, vilket avlastar genomfartstrafiken på Söderleden och Klarastrandsleden.

Trafik

I visionen tas Centralbrons viadukter över Tegelbacken bort och en ombyggd Centralbron blir främst ett sätt att ta sig in till City genom den nya kopplingen till Vasagatan. I lösningen föreslås ett nät av stadsgator som knyter samman området och dess två nivåer. Mer utrymme tillförs gående och cyklister, som får en betydligt smidigare koppling till Gamla stan och Södermalm. Kollektivtrafiken integreras med hållplatser i anslutning till gångbanorna och utrymmet för biltrafik minskas.

Stadsstruktur och bebyggelse

När Centralbrons viadukter tas bort kan spårområdet överdäckas. Det möjliggör en sammanhängande byggnadsfasad längs Klara Mälarstrand liksom ett förbättrat rumsligt samband för gatorna i nivå med Klarabergsgatan. Det knyter också väl an till planerna på en överdäckning av stationsområdet. Otrygga miljöer under broar och i tunnlar tas bort. Byggnadsvolymernas placering med gavlarna mot vattnet knyter an till Norr Mälarstrands bebyggelsestruktur. En ny bebyggelsefront bildas mot Klara sjö och Riddarfjärden, där överdäckningens bebyggelse utgör kärnan. Framför Centralpalatset placeras en lägre paviljongbyggnad som övergång mellan fasaderna längs Fredsgatan till de längs Klara Mälarstrand. Längs Klarabergskanalen föreslås ett stråk med mindre byggnader i attraktiva, vattennära lägen med mindre butiker och lokaler i bottenplan. Sammantaget möjliggör visionen uppskattningsvis ca 50 000 m2 handel, kontor och hotell i anslutning till överdäckningen. I detta centrala sammanhang, i direkt anslutning till tåg, lokaltrafik, hotell, handel och inom gångavstånd från Stadshuset, skulle Nobel Center kunna få sin nya placering.

Offentliga rum

När trafiken minskar kan en attraktiv kajpromenad utvecklas med sittplatser i bra sollägen, ny grönska, paviljonger med mera. En vattennära brygga byggs och samordnas med båttrafiken. En ny järnvägspark anläggs på Centralplan, som befrias från dagens parkeringsplats, och sträcker sig ända ner till Klara Mälarstrand. Den nya bebyggelse som planeras ovanpå spårområdet följer en central park från Klarabergsgatan fram till utblickarna över Riddarfjärden. De olika nivåerna och delarna av området binds samman med en spektakulär gångbro.

Klicka på illustrationen för att tydligare se kartan. 

Illustration: Amanda Wahlén, Sweco.

970_Tegelbacken Illustrationsplan texter Sweco 150 lpi.jpg970 Flygvy_Tegelbacken_vinter_Sweco webb.jpg