0 av 0 för ""

Bygga, renovera och designa simhallar och badhus

Att bygga nytt badhus är en stor investering för en kommun och kanske det mest komplexa byggprojekt som en kommun ska hantera. Badhus och simhallar är avancerade byggnader med många olika funktioner som ställer enorma krav på robusthet, ventilation, hygien, estetik, säkerhet och energiprestanda för simundervisning, rekreation, motion, lek, friskvård och idrott.

Komplexa byggnader med höga krav

Oavsett om det är en helt ny simhall som ska byggas eller om ett äldre badhus ska renoveras så behöver samtliga parter känna sig trygga med alla led i det komplexa byggprojektet. Sweco har lång och bred erfarenhet av simhallar och badhus och flertalet experter med särskild kompetens kopplat till just detta specialistområde. All kompetens finns samlad under ett och samma tak vilket gör att du som kund snabbt kan få svar på frågor som uppstår under projektet. Vi stöttar i stora som små projekt och finns över hela landet.

Badhus och simhallar kräver särskild kompetens

Simhallar och badhus är komplicerade och kostsamma byggprojekt som kräver specialistkompetens och noggrann planering för att bli lyckade. Idag är det vanligt att anlägga en simhall med större bassäng inklusive läktare, hoppbassäng med hopptorn, och undervisningsbassäng/er med höj och sänkbar botten. Dessa kombineras ofta med bubbelpooler, äventyrsbad, spaavdelningar, bastuutrymmen samt träningslokaler, gym och caféverksamhet.

Att planera och gestalta en simhall

En stor utmaning för en byggaktör är att inom budget planera och bygga en anläggning som håller över tid, fyller behov och skapar upplevelser som får besökare att återkomma, år efter år. En annan utmaning är att balansera drift- och underhållskostnaderna .

Swecos arkitekter har lång erfarenhet av att planera för och gestalta hållbara och kostnadseffektiva simhallar som bidrar till att besökare får utvecklas inom simidrott, hälsa och välbefinnande. Vi utgår från målgruppen och prioriterar att skapa tillgängliga och trygga miljöer som lockar besökare att återvända. Genom ett tidigt samarbete med berörda verksamheter och simföreningar  säkerställer vi relevanta aktiviteter och en välkomnande atmosfär för alla. Vårt engagemang i varje steg, från förstudier till detaljplaner och ritningar, bidrar till simhallar som är både funktionella och estetiskt tilltalande. I badhusprojekt är ofta intressenterna många och engagerade. Våra utredningar, skisser och volymstudier hjälper till att förmedla visioner och skapa samsyn mellan beställare, berörda verksamheter och projektörer för att nå det slutgiltiga målet.

Med hjälp av digitala verktyg som Swecos applikation C3 – Carbon Cost Compass  kan vi optimera materialval för att minimera miljöpåverkan och hålla nere kostnaderna.

 

Ystad Arena Foto: Åke E:son Lindman

Projektering av en badanläggning är komplext

Den tekniktunga byggnaden, ofta med centralt läge i staden, ska cirkulera, värma och kyla enorma volymer vatten och luft. Både luft och vatten ska renas och pumpas runt, spillvärme återanvändas och kraven på säkerhet och renlighet är höga. Kraven på att rena vattnet och ventilera bort föroreningar som till exempel  trikloraminer och trihalometaner har skärpts. Fukt och korrosion är utmaningar som måste hanteras rätt. Akustiken i ett badhus tillhör också ett av områdena där specialistkompetens krävs. Och eftersom lokalerna ska användas av många människor med olika behov och möjligheter måste de också vara attraktiva, välkomnande och tillgängliga för alla.

Badhus är alltid en utmaning att energioptimera eftersom byggnaden har ett komplext inomhusklimat och förbrukar mycket energi. Samtidigt är besparingspotentialen hög om man tänker rätt i ett tidigt skede.

Simhallar och badhus är också byggnader med ganska stora spännvidder, vilket ställer särskilda krav på konstruktionen. Swecos byggkonstruktörer arbetar med att dimensionera och projektera alla olika typer av byggnader, och säkerställer att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Morgondagens badhus

I dag finns nya material och tekniker som gör att dagens och morgondagens simhallar och badhus får en ökad livslängd, är mer energieffektiva och har renare vatten, luft och ytor.

Swecos kompetens inom fastighetsautomation bidrar till integrerade, energieffektiva lösningar – och knyter samman fastighetstekniska installationer för att underlätta styrning, övervakning och förvaltning.

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utformningen av alla slags byggnader och att utnyttja digitaliseringens möjligheter är en självklarhet. Idag finns äventyrsbad med VR-upplevelser och möjligheten att registrera och följa upp sina prestationer i vattnet. Nyckelfria lås är standard liksom digitala betalnings- och bokningslösningar.

Med BIM och parametrisk design blir metoder och designprocesser datadrivna, och data och teknik används för att uppnå mål och effektivitet i uppdraget som tidigare var omöjligt.

Undersökningar visar att simhallar och badhus också har en betydande social funktion. Därför är det viktigt att även lägga omsorg på entré, cafeteria, läktare för åskådare, omklädningsrum och personalutrymmen som bör vara välkomnande, tillgängliga, estetiskt tilltalande, enkla att orientera sig i och inte minst lättstädade.

 

När byggde du en simhall senast?

Att bygga eller renovera ett badhus är en stor och ibland riskfylld investering. Och eftersom de flesta simhallar har en livslängd på cirka 50 år är det inte så enkelt att som beställare kunna allt som krävs. Då kan det kännas tryggt att ha en erfaren partner att resonera med genom projektets alla faser. Swecos gedigna erfarenhet från såväl nybyggnation som renovering av flertalet simhallar och badhus har gett oss värdefull kompetens kring vilka tekniska lösningar och materialval som fungerar bäst idag och för lång tid framöver. Vi hjälper dig som kund att planera för en driftsäker och kostnadseffektiv byggnad med hög energiprestanda och god kvalitet.

Vi har också gjort många statusinventeringar av befintliga simhallar och det har gett oss kunskapen över lång sikt vad som fungerar bra och vad som inte fungerar.

 • Badhus har ofta unika designelement som kräver kreativ problemlösning och ingenjörsexpertis för att få liv. Som byggkonstruktör har du möjlighet att ta en vision och förvandla den till en fysisk verklighet.”

   

  – Andreas Leinmark, byggkonstruktör på Sweco

Renovera eller bygga nytt?

Många av dagens simhallar är i dåligt skick och börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. Det betyder att vi står inför en omfattande renovering och nybyggnation av flera simhallar i Sverige. När renovering och ombyggnation är lämpligt är det lika viktigt att kravställa utförandet noga, både avseende det tekniska utförandet och materialvalen som görs. Sweco har bred kompetens inom detta specialområde och experter specialiserade på komplexa ROT-projekt.

 

Vad kostar det att bygga ett nytt badhus?

Att bygga nytt badhus är en komplex affär och en stor investering för en kommun. Det kanske till och med är ett av de mest komplexa byggprojekt som en kommun har att hantera. Många badhusprojekt har också kritiserats för att bli avsevärt dyrare än beräknat. Det är naturligt att känna osäkerhet inför kostnadsbilden och därför är det viktigt att man i ett tidigt skede får råd av en samarbetspartner med stor erfarenhet. 

Kostnaden för en ny simhall beror på

Självklart finns det en mängd faktorer som påverkar kostnaden för ett nytt badhus. Hur stort ska badhuset vara? Blir det en eller flera bassänger och hur stora ska de vara? Ska någon bassäng ha höj- och sänkbar botten? En eller flera olika slags bastur? Hopptorn eller vattenrutschkana? Läktare, gym, spaavdelning och cafeteria? Högsta tillgänglighet till alla utrymmen? Det nya badhuset ska hålla länge, fungera för framtida behov och kräva så lite underhåll som möjligt.  

Så svaret på frågan, hur mycket det kostar att bygga ett nytt badhus, är att det beror på. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede göra en bra behovsanalys och en noggrann överslagskalkyl. 

Kostnadsdrivande faktorer

 • Storlek/BTA
 • Materialval
 • Antal och typ av bassänger
 • Antal och typ av bastur
 • Spaavdelning
 • Hopptorn och rutschkanor 
 • Höj- och sänkbar mellanbotten
 • Förändringar i kravspecifikationen i ett sent skede

Viktigt att ha kontroll över kalkylen

På Sweco har vi under åren skaffat oss gedigen erfarenhet från en mängd olika badhusprojekt. Vi vet vad som är kostnadsdrivande och var fallgroparna finns. Vi vet vilka krav som är viktiga att ställa på material, lösningar och utförande och var man kan tillåta sig att kompromissa.  

Sweco har också förmånen att ha samtliga specialistkompetenser som krävs samlade, vilket gör att vi kan bli pricksäkra i våra kalkyler. Genom att respektive specialområde såsom arkitektur, konstruktion, vvs, el, vattenrening med flera får ansvar för sin del av budgeten har vi god kostnadskontroll och styrning på varje enskild del. Om förutsättningarna förändras under projektets gång kan vi dessutom snabbt revidera kalkylen. Våra erfarna projektledare arbetar hela tiden nära specialiserade kalkylatorer, vilket gör att vi tidigt upptäcker signaler om något eventuellt är på väg åt fel håll. Tillsammans med dig som kund kan vi vidta rätt åtgärder för att inte riskera vare sig projektets budget eller tidsplan. 

En hög investering kan löna sig i driftsfasen

Vissa kostnader som känns höga i investeringsfasen kan vara lönsamma i driftsfasen. Ett optimerat energisystem kan löna sig i form av lägre energikostnader och spara både skattemedel och miljö. Klorproduktion på plats kan i vissa fall vara lönsamt liksom återvinning av vatten. Energiåtervinning av så kallat gråvatten (vatten från duschar och handfat) har funnits länge men idag återvinner vi energi även från svartvatten (avloppsvatten). Överskottsvärme kanske kan användas i en annan del av byggnaden.  

Eftersom ett badhus är en så komplex byggnad med så många olika funktioner är det dock viktigt att alla delar hänger ihop. Det fungerar inte att energioptimera en enskild del. För att energiprestandan ska bli optimal måste alla delar samspela med varandra. 

Vet du hur morgondagens behov ser ut?

I dagens föränderliga värld är kraven på flexibilitet allt viktigare. Förändrade förutsättningar kan komma snabbt och det är inte alltid så enkelt att förutse hur våra samhällsbehov ser ut några år framåt. Sweco hjälper dig som kund att planera för en flexibel byggnad där det är möjligt att bygga om eller bygga till när behoven och förutsättningarna förändras.

barn i simskola i inomhusbassäng

 

Multidisciplinära tekniktunga projekt som leds med fast men varsam hand

Det är i de tidiga skedena som de viktigaste besluten fattas och väl avvägda prioriteringar måste göras. Swecos projektledare har lett många stora badhusprojekt och kan också hjälpa dig som kund att genomföra upphandlingar av entreprenader. I en nära dialog med alla medverkande identifierar vi behov och avgränsningar och stöttar med underlag inför politiska beslut där tidsramar och investeringsplaner har hög prioritet. Samordning, tydlig dialog och effektiva arbetsprocesser bidrar sen till ett tryggt och lyckat genomförande.

Certifierade projektledare med lång erfarenhet

Många av Swecos projektledare är certifierade med lång erfarenhet av att driva projekt enligt de flesta projektmodeller. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och tillgången till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag och leda ditt badhusprojekt till framgång.

Våra kalkylatorer kostnadsberäknar och kostnadsstyr i alla typer av projekt, från förstudie till förvaltning. Genom att identifiera kostnadsdrivande faktorer och miljöpåverkan kan vi föreslå alternativ för ett kostnadseffektivt badhus med effektiv drift och mer hållbara lösningar för framtiden.

Generalkonsult med alla discipliner samlade

Om du som kund önskar kan vi ta ansvar för alla delar från kalkylering, arkitektonisk utformning, projektering och system- och bygghandlingar till genomförande och uppföljning och vi åtar oss gärna generalkonsultuppdrag. Med den bredd och djupa kompetens som Sweco fått genom åren inom just utveckling av framtidens simhallar och badhus kan vi vara den trygga samarbetspartner dessa komplexa och utmanande projekt kräver. Tillsammans med dig som kund ser vi till att din vision blir verklighet.

 • En simhall eller badhus är en ovanlig och fascinerande byggnad som kräver mångårig erfarenhet och gedigen fackkunskap för att planera, projektera, bygga och förvalta.

  – Erik Good, badhusexpert på Sweco

Visste du att ….

 • De första badhusen började troligen byggas redan på 1500-talet
 • Redan för 3000 år sedan fanns motsvarigheten till dagens bastubad i Persien och redan för 700-800 år sedan omnämns bastubad i Sverige
 • Det finns närmare 450 offentliga badhus i Sverige
 • Det finns närmare 100 olika simkunnighetsmärken att ta
 • Att vara simkunnig definieras som att man ska kunna falla i vattnet, få huvudet under vattnet, ta sig upp och därefter simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på rygg
 • Ca 20% av Sveriges befolkning är inte simkunnig

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.