0 av 0 för ""

Energieffektivisering – en del av den gröna omställningen

Energieffektiva fastigheter är en viktig del i den gröna omställningen. Beräkningar visar att vi kan spara motsvarande 10% av Sveriges totala energianvändning genom att energieffektivisera bostäder och lokaler.

Att minska klimatpåverkan och samtidigt tillgodose samhällets växande behov av energi är en av vår tids största utmaningar. Det handlar om att skapa en effektiv energianvändning, övergång till förnybara energikällor och en ny energikultur.

Teknik och kunnande finns och många åtgärder blir snabbt lönsamma. Dessutom driver nya styrmedel, lagar och regleringar på.

Ett energieffektiviseringsuppdrag kan innebära allt från att utreda byte av fläktar till ett omfattande ombyggnadsprojekt med målet att halvera energianvändningen.

Energieffektiva fastigheter innebär

 • förbättrad ekonomi för fastighetsägare och hyresgäster
 • lägre påverkan på klimat och miljö
 • högre långsiktigt värde på fastigheten
 • ökade möjligheter till grön finansiering

Sweco deltar i Klimatveckan

Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. I år är temat energi och Sweco har bland annat hållit en föreläsning om energieffektivisering. Här kan du titta på föreläsningen.

 • En energieffektivisering leder ofta till besparingar på 10-30 % och även möjligheten att få bättre lånevillkor hos finansiella institut. Fastigheter med Energiklass A eller B på sin energideklaration har alltid ett bättre förhandlingsläge.

  Fredrik Karlsson, Tekn. Dr. Energi och inomhusklimat, Sweco

Snacka energi

Beräkningar visar att för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer Sverige behöva dubbelt så mycket el. Men hur mycket skulle vi kunna spara? Inom bostäder och lokaler kan minst 50 TWh effektiviseras – det motsvarar 10% av Sveriges totala energianvändning. Det finns många lönsamma åtgärder, men bara ca 30% av dem genomförs.

Lyssna till ett energifyllt samtal om hur vi kan ta energieffektiviseringen ett steg framåt!

 

Smart styrning för energieffektiva fastigheter

I en modern byggnad ställs det höga krav på inomhusklimatet. Swecos kompetens inom fastighetsautomation bidrar till integrerade, energieffektiva lösningar – och knyter samman fastighetstekniska installationer för att underlätta styrning, övervakning och förvaltning. Idag finns moderna styrsystem som bättre anpassar sig efter det verkliga behovet och många gånger räcker det med att den teknik som redan finns installerad i fastigheten styrs på ett lite bättre sätt för att en väsentlig energibesparing ska uppnås. Med digitala lösningar kan hela byggnaden dessutom styras på distans, vilket ger god kontroll och tillgänglighet.

Energikartläggningar

Lagen om Energikartläggning i stora företag (EKL) syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Swecos certifierade energikartläggare genomför energikartläggningar av såväl stora som små företag. Målet med en energikartläggning är att få en ökad förståelse för var och när energin används i verksamheten och utifrån denna kunskap kunna fatta bättre beslut om hur och var energibehovet kan minskas.

Resultatet från Swecos energikartläggningar presenteras i form av ett så kallat sankeydiagram, vilket ger en enkel och tydlig bild av vart energin tar vägen. I kartläggningarna ingår också åtgärdsförslag för minskad energianvändning och en handlingsplan för hur arbetet med att minska sin energianvändning kan tas vidare.

Energiledning

Företag som vill energieffektivisera sin verksamhet kan arbeta enligt ett energiledningssystem, till exempel ISO50001. Energiledningssystemet skapar möjligheter att effektivt arbeta med energifrågor och som alla ledningssystem är en av fördelarna att det skapar bra förutsättningar för ständiga förbättringar.

Ett energiledningsuppdrag börjar med en energikartläggning där man bildar sig en förståelse för hur och var energin används i verksamheten. Med denna kunskap kan man fatta bättre beslut om var det ger störst nytta att vidta energieffektiviserande åtgärder.

Sweco kan bistå med att genomföra kartläggningen, ta fram energimätplaner samt sammanställa energirapporter. Vi kan också utbilda era medarbetare inom energi och hur energieffektivisering bidrar till företagets hållbarhetsarbete. Swecos erfarenhet av att införa energiledningssystem för många olika typer av verksamheter har bidragit till betydande energieffektiviseringsvinster.

Swecos energisamordnare kan också hjälpa dig som fastighetsägare att ta fram underlag för upphandling av entreprenader och även bistå med uppföljning av projektet efter utförd entreprenad.

Datorskärm med diagram över energianvänding

Energiberäkningar

Energiberäkning är ett verktyg för att kunna beräkna förväntat utfall av en åtgärd. Omfattningen av beräkningen bestäms av projektets storlek. Ibland används enkla beräkningsverktyg för åtgärder på enskilda system och i mer komplexa projekt använder vi avancerade verktyg som tar hänsyn till hur olika delsystem samverkar med varandra. Sweco använder flera olika beräkningsverktyg som BV2, VIP+, IDA ICE och IES samt egenutvecklade verktyg.

Energideklaration symboliserat av rött till grönt

Energideklarationer

I en energideklaration föreslås kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. I deklarationen beräknas byggnadens energiprestanda och fastigheter med höga betyg har lättare att få grön finansiering. Deklarationen genomförs av en certifierad energiexpert som besöker byggnaden och föreslår åtgärder samt beräknar byggnadens nuvarande energiprestanda. Sweco har certifierade energiexperter över hela Sverige.

Två personer framför datorskärm med byggkonstruktionsritning

Energisamordning i byggnadsprojekt

Vid ombyggnationer behövs beslutsunderlag och beräkningar över vilka åtgärder som ger bäst lönsamhet, mest klimatnytta och fungerar bäst tillsammans. Stora energibesparingar kräver ofta åtgärder inom flera tekniska system som ska samverka. En energimodell kan användas för att beräkna påverkan av olika åtgärder. Genom att arbeta utifrån Totalmetodiken arbetar man med åtgärdspaket i stället för enskilda åtgärder.

Några vanliga energitjuvar är …

 • Fläktar som jobbar för mycket, till exempel på grund av att de är i drift för länge i byggnader som inte används på natten eller för att filter är igensatta, så att fläkten får jobba hårdare.
 • Genom den så kallade varmvattencirkulationen kan det finnas betydande förluster på grund av för lite isolering eller för långa rördragningar. Kontrollera hur mycket värme som används en julinatt så får du en bild av hur mycket förluster som finns i systemet.
 • Obalanser i ventilationssystemet som får till följd att för mycket kall luft dras in i huset.

Vill du veta mer om energieffektivisering?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.