0 av 0 för ""

Due diligence och entreprenadbesiktningar

Våra experter identifierar tekniska och miljömässiga risker i samband med olika fastighetstransaktioner, alla former av entreprenader och komplexa ombyggnationer.

Entreprenadbesiktningen säkerställer upphandlad leverans

Swecos besiktningsmän hjälper dig med olika entreprenader, från den lilla renoveringen till den komplexa ombyggnationen och stora eller små nybyggnationer. Vi tar ansvar för att granska att leveransen uppfyller det du har kontrakterat entreprenören för, att leveransen uppfyller kontraktshandlingarna. Sweco har bred erfarenhet av att leda och samordna stora besiktningsorganisationer med olika interna eller externa specialister. Många av våra medarbetare är godkända och certifierade entreprenadbesiktningsmän med lång erfarenhet av statusbesiktningar och inventeringar för strategisk planering av fastighetsunderhåll i stora och små fastighetsbestånd. Besiktningar kan utföras för alla discipliner, allt från utformning, ytskikt och installationer (ventilation, rörinstallationer, el-, tele- och larm samt styr- och övervakning) till brandlarm.

Sweco utför besiktning för både små och stora komplexa anläggningsprojekt för att kontrollera och verifiera att vägar, parker, beläggningar, rörläggningar, markanläggningar, schakter och lekparker uppfyller kontraktshandlingarna och gällande bestämmelser.

Vi är också anlitade att besikta anläggningar kring järnvägsbyggen, det vi kallar ibruktagandebesiktning av ny eller ändrad anläggning vilket innebär verifiering och validering på säkerhetsanläggningar (ställverkssystem, vägskydd, kontaktledningar). Inom det här området ingår också att besikta byggnadsverk kring järnvägsanläggningar, till exempel broar och tunnlar.

Inom industri och processanläggning utför Sweco entreprenadbesiktningar på en rad olika typer av anläggningar inom kraft, värme och kyla.

Teknisk due diligence

Sweco har lång erfarenhet av teknisk due diligence vid olika typer av företags- och fastighetstransaktioner. Vi kan företräda både köpare och säljare och med tillgång till Swecos omfattande expertis och breda tjänsteutbud har vi optimal möjlighet att ge dig ett väl underbyggt beslutsunderlag. Vid behov kan vi även hjälpa till vid internationella transaktioner. Våra experter identifierar såväl tekniska som miljömässiga risker och möjligheter, erbjuder analys och förslag på relevanta åtgärder. Slutsatserna blir ett värdefullt stöd vid förhandlingar och finansiering.

Betydande transaktioner på den nordiska energimarknaden

Sweco erbjuder tekniska, kommersiella, regulatoriska och miljömässiga utvärderingar kopplade till refinansierings- och förvärvsprocesser inom energiområdet. Sweco har genomfört ett stort antal due diligence-uppdrag i Norden, framför allt inom fastighetsöverlåtelse, bolagstransaktioner samt på den nordiska energimarknaden. Due diligence genomförs i samband med företagsförvärv och består av en noggrann genomlysning av de aspekter som påverkar köpeskillingen. Tillsammans med våra kollegor på kontinenten har vi även ett ökat antal multinationella åtaganden. Vi har bred erfarenhet inom energiområdet och arbetar med både befintliga anläggningar och nyetableringar inom fjärrvärme, elnät, gasnät och elproduktion. Vi erbjuder även rådgivningstjänster inom bland annat operational excellence, utveckling av 100-dagars förbättringsplaner samt tekniska, marknadsmässiga och kommersiella förstudier inför investeringsbeslut i produktions- och distributionstillgångar.

Miljörisker viktig komponent vid fastighetsvärdering

Det är den som utövar verksamheten som enligt Miljöbalken är ansvarig för eventuell miljöpåverkan. I samband med fastighetstransaktioner är det därför vanligt att man också gör en bedömning av potentiella miljörisker. Det kan handla om risker för negativ påverkan av omkringliggande närmiljö eller grundvatten, men också risker inom den egna verksamheten. Sweco har certifierade experter som kan värdera till exempel arbetsmiljö, ledningssystem och energiförsörjning. Du kan därför alltid känna dig trygg med att du får ett heltäckande underlag inför viktiga beslut.

Besiktningar vi kan hjälpa till med

 • Teknisk Due Diligence
 • Miljömässig Due Diligence
 • Entreprenadbesiktningar
 • Arbetsmiljöbesiktningar
 • Energibesiktningar
 • Statusbesiktningar
 • Brandtekniska besiktningar
 • Ibruktagandebesiktningar
 • Markbesiktning
 • Lekplatsbesiktning
 • Garantibesiktningar
 • Elrevisionsbesiktning (EN-besiktning)
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vill du veta mer om Due diligence och Entreprenadbesiktningar?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.