0 av 0 för ""

Exploatering och lantmäteri

Vid all typ av stadsutveckling och vid framväxten av omfattande infrastrukturprojekt behövs expertis inom fastighetsrättsliga frågor. Oavsett om det gäller exploateringsavtal, fastighetsbildning eller markåtkomst hjälper vi dig med ditt projekt.

Vi hjälper dig med allt inom exploatering och lantmäteri

Behöver du råd i en enskild fråga eller söker du en konsult som kan ta ett helhetsansvar som huvudprojektledare i ett komplext stadsutvecklingsprojekt? Swecos specialister och projektledare inom exploatering och lantmäteri sätter alltid kundens behov i första hand och har en bred erfarenhet och kompetens av fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Vi genomför uppdrag som resurser i våra kunders organisationer, bland annat som projektledare inom exploatering, affärs- och fastighetsutvecklare, bolagslantmätare eller markförhandlare. Oavsett om din organisation är fastighetsägare, myndighet eller infrastrukturägare kan vi hjälpa dig med dina frågeställningar inom tidiga skeden, lantmäteri eller med markförhandling. Exempel på några av våra tjänster är:

 • Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal så som exploaterings- och markanvisningsavtal, markåtkomst för ny infrastruktur
 • Framtagande av underlag och stöd i fastighetsbildningsärenden
 • Framtagande av fastighetsutredningar

Fastighetsutveckling i tidiga skeden

I tidiga skeden av projekt kan vi stötta dig som fastighetsägare eller exploatör med rådgivning, utredningar, ledning och samordning av olika teknikdiscipliner. Det kan röra sig om allt från markförvärv och fastighetsbildning, teknikstudier i detaljplaneprocessen, exploateringsjuridik- och ekonomi, samt förhandling och upprättande av olika fastighetsrättsliga avtal. Vi hjälper dig med:

 • Tidiga genomlysningar eller potentialstudier om du vill förvärva eller utveckla ett geografiskt område.
 • Rådgivning i dialog och samarbete med kommun och övriga myndighetsutövare. Vi hjälper till att skapa en lämplig strategi för kommande planarbete och genomförande samt driva och/eller ta fram av tillhörande avtal och utredningar.
 • Underlag till detaljplaner inom exploatörsdrivna planprocesser, i form av exempelvis utredningar inom dagvatten och skyfall, geoteknik, geohydrologi, förorenad mark, luft, buller och vibrationer, väg- och trafik, mobilitet, naturvärdesinventering mm. Vi kan även ta en rådgivande och samordnande roll genom hela processen.
 • Projektledning inom fastighetsutveckling och exploatering utifrån ett helhetsperspektiv.

Plan- och exploateringsprocesser

Behöver din kommun, region eller myndighet hjälp med projekt- och fastighetsfrågor i detaljplane- och exploateringsprocessen? Vi är vana vid att hantera utvecklingsprojekt och andra komplexa projekt och har de kompetenser som behövs för frågor rörande bland annat detaljplaner, exploatering, lantmäterifrågor, fastighetsbildning, markupplåtelse och intrångsvärdering. Våra specialister hjälper dig medförhandling och upprättande av diverse fastighetsrättsliga avtal, såsom:

 • exploaterings- och genomförandeavtal
 • marköverlåtelseavtal
 • arrendeavtal
 • nyttjanderättsavtal
 • servitutsavtal

Om ni är i ett tidigt skede av ert projekt kan vi hjälpa er att ta fram en exploateringskalkyl för att beräkna kommande exploateringskostnader och intäkter. Vår ambition är att säkra att er exploateringsprocess kommer i mål med tydliga och rättssäkra ekonomiska och fastighetsrättsliga förutsättningar.

Som en del av vårt erbjudande inom plan- och exploateringsprocessen kan vi även bistå er verksamhet med strategisk rådgivning i samhällsbyggnadsprocessen, exempelvis som processledare i framtagandet av nya projektmodeller eller markstrategier. Med vår erfarenhet från både kommuner, myndigheter, privata exploatörer och fastighetsägare har vi en bred kompetens med god inblick i samhällsbyggandets olika skeden och kan med denna kunskap säkerställa genomförbara processer för er organisation.

Lantmäteri och fastighetsrätt

Som en del av vårt erbjudande kan vi ta helhetsansvar för teoretiska och praktiska fastighetsrättsliga frågor för din fastighet eller ditt projekt. Vi är vana att hantera fastighetsbildningsfrågor i allt från stora komplexa infrastrukturprojekt till mindre specifika lantmäterifrågor för en enskild fastighet. Vi hjälper dig med:

 • Upprättande av nödvändiga avtal och överenskommelser, såsom överenskommelser om fastighetsreglering
 • Utredning av rättigheter
 • Framtagande av fastighetsutredningar
 • Upprättande av underlag till lantmäteriförrättningar. Vid önskemål kan vi även företräda er hos Lantmäteriet
 • Genomförande av lämplighetsbedömningar för att avgöra om en lantmäteriförrättning är möjlig
 • Förhandling med motparter och andra fastighetsägare
 • Hantering av sakägarkontakter inför en lantmäteriförrättning

Markförhandling

Behöver du en markförhandlare? Vi är vana vid att hantera alltifrån stora och komplexa infrastrukturprojekt till mindre insatser som teknikansvariga inom markförhandling i projekteringsuppdrag. Vi hjälper dig med:

 • Upprättande av genomförandeavtal, nyttjanderättsavtal, servitutsavtal och arrendeavtal
 • Utredning av rättigheter
 • Framtagande av fastighetsutredningar
 • Upprättande av underlag inför lantmäteriförrättningar samt företrädande av våra kunder i dessa
 • Bistånd i ert infrastrukturprojekt från planframtagande vidare till genomförande

Vill du veta mer om exploatering och lantmäteri?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.