0 av 0 för ""

Smarta och hållbara sjukhus och vårdbyggnader

Människans behov i centrum

Modern sjukvård ställer höga krav på vårdbyggnaderna. Ett sjukhus ska vara en funktionell, robust, säker, energieffektiv, flexibel och estetisk tilltalande miljö – för patienter, besökare och vårdpersonal – idag och i framtiden.

Vårdbyggnader för framtiden

Vårdens behov förändras snabbt och den medicintekniska utvecklingen accelererar. Politiska beslut, folkhälsoaspekter och demografi påverkar sjukvårdens utveckling och idag måste alla verksamheter bidra till klimatomställningen.
Swecos långa erfarenhet från komplexa sjukhusprojekt i hela Europa har lärt oss att det är fullt möjligt att utforma hållbara, flexibla och robusta vårdbyggnader som uppfyller dagens behov samtidigt som vi skapar de bästa förutsättningarna för morgondagen.

I samklang med samhällsutvecklingen, medicintekniska framsteg och vårdens utmanande krav skapar vi smarta och hållbara byggnader för vård och hälsa med både brukare, vårdgivare och klimatet i fokus. Tillsammans med den kompetens som finns i regioner, sjukhusledningar och bland vårdpersonalen hittar vi de smartaste lösningarna på vårdens olika utmaningar.

All kompetens samlad under samma tak

Oavsett utmaningar för funktion, design, hållbarhetsmål eller storlek på projekt har Sweco all kompetens samlad under ett och samma tak. Det gör det enkelt för oss att snabbt få svar på frågor som rör allt från till exempel byggkonstruktion och brandskydd till akustik, tillgänglighet eller logistik. I en nyfiken dialog i de tidiga skedena tillsammans med våra kunder lever vi upp till visionen Transforming society together.

Det krävs många olika kompetenser men bara en generalkonsult

Tillsammans skapar vi hållbara, smarta och robusta lösningar med hög flexibilitet. När visionen sen ska bli verklighet leder vi de multidisciplinära projekten med varsam men fast hand – gärna som generalkonsulter där vi alltid kommer ha dig som kund i fokus. Den nära och täta dialogen med alla medverkande är en framgångsfaktor där samordning, tydlig kommunikation och effektiva arbetsprocesser brukar värderas högt.

Som generalkonsult tar vi ansvar för alla delar från kalkylering, arkitektonisk utformning, projektering och system- och bygghandlingar till genomförande och uppföljning. Med den bredd och djupa kompetens som Sweco fått genom åren inom just utveckling av framtidens vård kan vi vara den trygga samarbetspartner dessa komplexa och utmanande projekt kräver.

  • Jämförelsen mellan den första riktkostnadskalkylen och första produktionskalkylen visar att vi gjort en klimatbesparing på över 2 500 ton CO2e. Detta trots att sjukhus anses vara tunga byggnader med mycket betong och stål som är väldigt klimatbelastande material.

    – Niklas Carlborg, projekteringsledare

Smarta och hållbara sjukhus

Sjukhus är energiintensiva byggnader med dygnet runt-verksamhet och stora mängder högteknologisk utrustning. Därför är det viktigt att optimera energianvändningen och minska utsläppen. Swecos installationskonsulter arbetar med BELOK:s totalmetodik som ser till åtgärdspaket istället för till enskilda åtgärder. På det sättet kan även dyrare investeringar genomföras och löna sig snabbare. Det bidrar till den gröna omställningen och ökar fastighetens värde.

Vi måste hela tiden tänka på att skapa robusta installationssystem med reservkapacitet för att kunna möta ett förändrat behov från vården. Sjukhustekniken är i ständig utveckling och det gäller att skapa motorvägar för dagens installationer och samtidigt ha framtidens teknik i åtanke.

 

– Björn Kleist, regionchef Swecos installationskonsulter

Förståelsen för framtidens vård är avgörande

Många av våra sjukhus är uppförda och planerade utifrån en värld där antibiotika fungerar och vi varit förskonade från allvarliga pandemier. Men i dag vet vi hur snabbt vi kan drabbas och vilken påverkan omfattande smittspridning kan få. Multiresistenta bakterier är så allvarligt att FN förklarat antibiotikaresistens som ett globalt hot mot mänskligheten.

Den medicintekniska utvecklingen skenar och kraven på säker energiförsörjning samt energioptimering ökar hela tiden, samtidigt som vårdbyggnader är enormt energikrävande.

Avancerad högteknologisk utrustning måste fungera med en byggnad som börjar planeras många år innan utrustningen ska installeras.

I dag har vi vant oss vid att det mesta är digitaliserat. Våra smart phones är med oss på jobbet såväl som i vardagen. I framtidens vård är den bärbara informations- och kommunikationsteknologin en självklarhet som både berikar, förenklar och underlättar för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

För att kunna utforma framtidens vårdbyggnader krävs alltså mycket mer än bara byggnadsteknisk kompetens. Samtidigt är patientens upplevelse och vårdpersonalens förutsättningar avgörande och mjuka värden som sammanhang, trygghet och förtroende är centralt.

Hur möter man alla dessa krav, önskemål och behov? På Sweco är vi övertygade om att vi gör det bäst genom en strukturerad dialog i tidigt skede av planeringen.

Designdialogen är ett av flera verktyg, där Sweco har unik kompetens och erfarenhet från mer än 100 projekt varav många är vårdprojekt. Processen baseras på forskning och många års utveckling tillsammans med kollegor och kunder som öppnar upp för innovation, utveckling och hållbara resultat för funktionella och trivsamma miljöer.

Fyra personer runt ett bord i workshop

Vi är stolta över vår omfattande erfarenhet

Sweco är delaktiga i komplexa sjukhusprojekt över hela Europa. I Sverige bidrar vi med vår kompetens över hela landet och stöttar i projektens alla faser – från tidiga skeden till förvaltning. Att vi haft förmånen att få bidra till utvecklingen av svensk sjukvård i så många olika projekt har gett oss en unik kompetens och erfarenhetsbank. Det är vi riktigt stolta över.

När byggnaden och tekniken underlättar för besökare och patienter kan vårdpersonalen fokusera på sin huvuduppgift, att lägga så mycket tid på patienten som möjligt.

 

– Frank Graveus, affärsenhetschef Swecos installationskonsulter

Exempel på tjänster inom sjukhus

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.