0 av 0 för ""

Geografisk information

Digitalisering och geodata för en bättre värld

Geografisk information innebär att data och samlad kunskap vi har kopplad till en geografisk plats med koordinater. Traditionella geodata är oftast sådant som grundkarta, vägnät, sjöar, vattendrag och markanvändning. Flyttar vi oss inomhus eller till en anläggning kallar vi den platsbundna, spatiala, datan för BIM-data – data kopplad till en digital modell av en byggnad eller anläggning. Det är fortfarande geodata, som Swecos konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med. Samlar vi dessutom in data från sensorer eller annan IOT-data, och kopplar till våra geodata eller BIM-modeller – då förstärker vi våra analysverktyg och skapar fler möjligheter. IOT-data kopplad till en plats eller byggnad är också geodata.

Genom olika tillämpningar av geografisk information hjälper vi dig som kund att tillgängliggöra, analysera och visualisera all slags geografiska data.

Maximera värdet av din data

Tidigare har GIS-data och BIM-data använts var för sig, men för att maximera värdet kan vi kombinera dessa i en GIS/BIM-integration. På så sätt säkerställer vi effektivare arbetsflöden och tappar ingen data längs vägen inom samhällsbyggnadsprocessen. Kombinationen av GIS/BIM sätter byggnaden i ett sammanhang. I planeringen av en ny byggnation kan geografiska analyser i tidiga skeden genomföra och ovanpå dessa analyser flera BIM-modeller visualiseras samtidigt i en korrekt geografisk position. Tack vare geodata och analyser kan man se samband, mönster och trender som annars inte hade framträtt. På det sättet kan man ta hänsyn till hur byggnader bäst borde placeras i förhållande till diverse olika faktorer som till exempel bra kommunikationsmöjligheter, närhet till grönytor och samhällsservice, trygg trafiksituation och tillgänglighet.

 

Vårt erbjudande inom Geografisk information