0 av 0 för ""

GIS och Geodata

Med den snabba teknikutveckling som nu sker ökar tillgången till data markant. Data som kan hjälpa oss att fatta både snabba och strategiska beslut och ge en effektivare och datadriven samhällsbyggnadsprocess.

GIS och Geodata – data kopplad till geografisk plats

Geodata innebär att den data som samlas in är kopplad till en geografisk plats med koordinater. Traditionella geodata är oftast sådant som grundkarta, vägnät, sjöar, vattendrag och markanvändning. Flyttar vi oss inomhus eller till en anläggning kallar vi den platsbundna, spatiala, datan för BIM-data – data kopplad till en digital modell av en byggnad eller anläggning. Det är fortfarande geodata, som Swecos konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med. Samlar vi dessutom in data från sensorer eller annan IOT-data, och kopplar till våra geodata eller BIM-modeller – då förstärker vi våra analysverktyg och skapar fler möjligheter. IOT-data kopplad till en plats eller byggnad är också geodata. Genom olika tillämpningar av geografisk IT hjälper vi dig som kund att tillgängliggöra, analysera och visualisera all slags geografiska data. 

 

GIS/BIM-integration

Tidigare har GIS-data och BIM-data använts var för sig, men för att maximera värdet kan vi kombinera dessa i en GIS/BIM-integration. På så sätt säkerställer vi effektivare arbetsflöden och tappar ingen data längs vägen inom samhällsbyggnadsprocessen. Kombinationen av GIS/BIM sätter byggnaden i ett sammanhang. I planeringen av en ny byggnation kan geografiska analyser i tidiga skeden genomföra och ovanpå dessa analyser flera BIM-modeller visualiseras samtidigt i en korrekt geografisk position. Tack vare geodata och analyser kan man se samband, mönster och trender som annars inte hade framträtt. På det sättet kan man ta hänsyn till hur byggnader bäst borde placeras i förhållande till diverse olika faktorer som till exempel bra kommunikationsmöjligheter, närhet till grönytor och samhällsservice, trygg trafiksituation och tillgänglighet.

 

Geodata och smarta hållbara städer

De nya datamängder som diskuteras inom framtidens smarta hållbara städer är ofta sensordata, IOT-data. Data som kan samlas in i realtid, och mäta olika händelser och flöden i våra samhällen. Denna data har inget värde om den inte kan kopplas till en plats. En trafikmätning är ointressant om vi inte vet vilken väg som avses. Detta är alltså också geodata som kan användas för olika analyser. Till detta kommer flera andra datamängder som till exempel verksamhetsdata, utredningsdata, och data som samlas in från medborgare, invånare, andra aktörer och intressenter som är viktig att få med i analyser och beslut, som påverkar planeringsprocesser och hur vi utformar och förvaltar våra städer.

Komplexa geodata kräver kunskap för att skapa värde

Data kopplad till en plats är en komplex datamängd, som kräver kunskap och förståelse för att den ska nyttjas på rätt sätt, och för att den ska kunna generera nytta och värde. Genom kunskap och förståelse för hur datamängden samlas in, bearbetas, struktureras och lagras kan Swecos konsulter hjälpa dig som kund att använda geodatan. I processer, i det dagliga arbetet och till framtida utmaningar.

I ett samhälle där alltmer beslut blir datadrivna är det viktigt att vi vet och kan säkerställa att den data, oftast geodata, som ligger till grund för analyser och beslut har behandlats korrekt och är tillförlitlig, trygg och tillgänglig.

Datadrivna processer

Vi står inför en omställning, inte minst inom samhällsbyggnadsbranschen, till mer digitala och mer hållbara processer. Att ställa om sin verksamhet för att nyttja möjligheterna med geodata och digitalisering kräver kunskap både om data, information och system som Swecos konsulter kan bistå er med, även om verksamheten och processerna. Vi ger er kunskap och förståelse om verksamhetens nuvarande processer och behov, och hur dessa kan ställas om för att ta vara på möjligheterna med digitalisering. Inte minst som ett stöd i arbetet med utmaningar inom hållbar samhällsutveckling med minskad klimatpåverkan som ett viktigt mål.

Geo och BIM-data grunden till digital tvilling

Om vi arbetar klokt med digitalt underlag i form av geodata och BIM-data i våra tidiga skeden, och tar vidare informationen i efterkommande processer och förädlar den, så kommer vi när vi uppfört det som planerats ha grunden till en digital tvilling av det som byggts. En digital modell som kan användas i förvaltning av byggnaden, anläggningen eller staden – och som om den matas med sensordata, realtidsdata och annan värdefull information kan vara ett byggblock i stadens digitala tvilling.

 

Vi hjälper er med:

Dataintegration och datahantering

Grunden till merparten av våra beslutsunderlag i det datadrivna samhället kommer vara data, geodata och IOT-data. Att ha ordning och reda på data, samt rutiner för kvalitetskontroll och uppdateringar är oerhört viktigt i våra framtida städer och samhällen. Swecos geodata- och BIM-experter har stor erfarenhet av att hantera dessa komplexa datamängder, och stödja kunder i frågor kring exempelvis städning, bearbetning, lagring och tillgängliggörande av data. Oavsett om det är lagring och tillgängliggörande av spatiala data, geodata, BIM-data eller IOT-data så kan Sweco bidra med råd, stöd och uppförande av lämpliga tekniska lösningar.

Systemarkitektur och verksamhetsarkitektur

Swecos systemarkitekter och verksamhetsarkitekter har mångårig erfarenhet av att samla kunders informationskällor och databaser i verktyg som stödjer digitala processer och arbetssätt.

Dataförvaltning

Geodata behöver som alla andra datakällor en förvaltningsplan för att vara aktuell och korrekt. Att endast sätta upp data vid ett tillfälle och inte ha en plan för hur den ska underhållas och förvaltas kommer innebära att de investeringar som gjorts inte tas tillvara. Våra konsulter har stor vana vid att sätta upp förvaltningsplaner för såväl system som för geodata och är vana vid att arbeta med etablerade metodiker, såsom pm3, eller andra anpassade modeller.

Visualisering

Med bra och kvalitetssäkrade data i botten finns mängder av användningsområden för geodata – och det är när data förädlas som den börjar skapa värde för användaren. Genom visualisering kan information och data visas i format som är lätta att förstå. Att visualisera olika informationsmängder bredvid varandra, i 2D eller 3D eller med ett tidsperspektiv (hur data har förändrats över tid, eller i prognoser för framtiden) ger många nyttor för användare av geodata såsom att skapa samsyn och förståelse, öka möjligheterna till samarbeten, underlätta behovsinventering och ett verktyg för uppföljning och förvaltning.

Analyser

Den riktiga styrkan med geodata är när den kan nyttjas inte bara för visualisering, utan för analyser för att skapa beslutsunderlag eller nya datamängder. Genom att analysera med den geografiska platsen som en självklar komponent kan geodata förädlas och skapa nya värden.

Tjänsteutveckling

Med geodata som grund kan en mängd olika tjänster utvecklas.

Vill du veta mer om GIS och geodata?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.