Hållbarhetssolen

Gör det komplexa enkelt! Visa på ett pedagogiskt sätt hur ni bidrar till Agenda 2030! Swecos Hållbarhetssol förtydligar och visualiserar din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:erna).

Hållbarhetssolen - en tjänst från Sweco

Swecos Hållbarhetssol™ är ett webbaserat verktyg som övergripande visar hur ett projekt, ett uppdrag, en plan eller en verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Verktyget används vid hållbarhetsbedömningar för att visualisera resultatet och baseras på de 17 globala målen med underliggande 169 delmål. Solen används med fördel redan i planeringsskedet av ett projekt för att exempelvis jämföra olika alternativ avseende hållbarhet, på samma sätt som en uppskattning görs för ekonomi och genomförbarhet. I en workshop i tidigt skede används den för att skapa ett brett engagemang för Agenda 2030 som med hjälp av verktyget kan brytas ner till mätbara aktiviteter och förenkla uppföljning genom olika skeden. Den är även ett verktyg för att arbeta mer proaktivt med risker och möjligheter.

Ett visuellt verktyg i hållbarhetsbedömningar och definierade fokusområden ger inte bara eget lärande och ägarskap av hållbarhetsfrågor, utan skapar också en visuell bild som gör det enklare att kommunicera hur projektet bidrar till (eller står i konflikt med) de globala målen.


Vad är Hållbarhetssolen?
Hållbarhetssolen är ett webbverktyg för att kunna illustrera, bedöma och kommunicera hållbarhetspåverkan för ens verksamhet enligt FNs 17 mål och 169 delmål. I en workshop stödjer den i att skapa ett brett engagemang och möjliggör målstyrning och uppföljning genom olika faser.

Till vilka riktar sig tjänsten?
Alla ledare och chefer med en ambition att förbättra hållbarheten i projekt och verksamhet. Särskilt relevant för organisationer som vill skapa ett brett engagemang för hållbarhet och Agenda 2030-målen.

Varför välja Hållbarhetssolen?
Illustrera, bedöm och kommunicera er verksamhets hållbarhetspåverkan. Ett webbverktyg för scenarioarbete, uppföljning, granskning och redovisning med hjälp av de globala hållbarhetsmålen som ramverk. Hållbarhetssolen kan utgöra en kunskapsdatabas för arbete med de Globala målen.


Fördelar:

  • Ett enkelt sätt att kommunicera något komplext
  • Skapar tydlighet kring hur ni bidrar till hållbarhet och Agenda 2030
  • Hjälper er att leva upp till kravspecen för Agenda 2030 (SDG)
  • Hanterar komplexitet, synergier och målkonflikter ner på delmålsnivå
  • Förankrar hållbarhet i den egna organisationen
  • Bygga en kunskapsbank för arbete med Globala målen
  • Ger underlag till en Due Diligence eller hållbarhetsredovisning
  • Driver marknadsföring och employer branding

KONTAKTA OSS OM HÅLLBARHETSSOLEN >>