Urban Insight

Med ca 15 000 experter som planerar och utformar våra städer och samhällen, skapar Sweco en mer hållbar framtid. För att visa på vår expertis - både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – som en ledande rådgivare för utvecklingen av Europas städer - har Sweco lanserat ett globalt initiativ kallat Urban Insight. Detta initiativ ger oss insikter kring hållbar stadsutvecklingen i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Om Urban Insight

Urban Insight är ett långsiktigt initiativ och bygger på en serie rapporter skrivna av Swecos experter.

Rapporterna publiceras löpande under året, med olika tema varje år. Under 2018 var temat Urban Move - hållbar utveckling och mobilitet i Europas stader. I år, 2019 är temat energi, med sex rapporter som kommer släppas under året.

Se gärna filmen med vår energiexpert Magnus Lindén om det senaste från Urban Insight.

Här kan du också läsa en sammanfattning av rapport #2 The Limits to Renewable Energy, som just handlar om hindren och de framgångsrika strategierna för att integrera förnybar energi i våra samhällen.

Den förnybara energins begränsningar

Fossila bränslen står fortfarande för 80 procent av den globala energianvändningen. Genom att ersätta fossila energikällor med förnybara, skulle vi kunna minska utsläppen av växthusgaser markant. Men hur skulle en värld med enbart förnybar energi se ut? Och vilka är begränsningarna?

Temperaturen i världen stiger. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC har effekterna av att den globala genomsnittstemperaturen stigit med 10 C redan börjat märkas. Men IPCC menar också att vi genom att agera nu fortfarande kan undgå de allvarligaste följderna av global uppvärmning. Om temperaturen överskrider 1.50 C riskerar vi att se långvariga eller till och med permanenta förändringar.

- Klimatforskning visar att det är ont om tid för att göra de förändringar inom energianvändning och energiproduktion som är nödvändiga för att minimera effekterna av den globala uppvärmningen.

Idag finns flera alternativ när det kommer till att utvinna energi från förnybara energikällor som vind, vatten, sol, vågkraft, geotermisk energi och biogas.

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Medan förnybara energikällor utgör en hög andel av vissa länders uppvärmning, transport och elförsörjning, förlitar sig andra till stor del på kol, olja och gas.

- Traditionella energilösningar har fokuserat på elektricitet, uppvärmning och transport separat med begränsad interaktion dem mellan.  

Förnybar energi förknippas ofta med enbart elektricitet, men uppvärmning och transport är tillsammans betydligt mer energiintensiva än elsektorn.

Nästan all Norges förnybara energi (98 procent) kommer från vattenkraft, vindkraft utgör mindre än en procent. Sverige ligger i framkant när det kommer till förnybar bränsleanvändning inom transportsektorn. 30 procent av den totala energianvändningen vid transporter kommer ifrån förnybara källor, då mestadels biobränslen. Sveriges mål - att minst 50 procent av den totala energianvändningen skulle komma från förnybara källor år 2020 var uppnått redan 2016.

De europeiska länderna är på rätt spår vad gäller målet för andelen energi som ska utgöras av förnybara energikällor år 2020 – men vad händer därefter? Många länder saknar fortfarande mål för år 2030, år 2050 eller framåt.

FRAMGÅNGSRIKA ÅTAGANDEN

Teknologin, infrastrukturen och de ekonomiska bevisen som krävs för att stödja en bredare integration av förnybara energisystem finns redan.

Costa Rica har till exempel använt enbart förnybara energikällor under 300 dagar, och under ett helt år täckte förnybart nästan hundra procent av landets totala elbehov.

Costa Rica, Norge och Sverige delar en viktig förutsättning när det kommer till elsektorn. Alla tre har väldigt goda vattenresurser, vilket är idealiskt för att producera elektricitet via vattenkraftverk till en låg kostnad.

I Danmark och Skottland, två världsledare inom vindenergi per capita, stod förnybara energikällor för hälften av bruttoelanvändningen år 2016.

– Begränsningarna för förnybar energi är varken tekniska, ekonomiska eller regulatoriska – de sätts bara av oss själva.

Vissa länder har redan åtagit sig att övergå till 100 procent förnybar energi vad gäller elproduktion, men få har utfärdat något förslag eller slutmål för sin totala energianvändning.

– För att möta framtida krav behöver vi använda vår förnybara energi smart och skapa mer interaktion mellan sektorer och system.

Länder skulle utan tvivel kunna producera motsvarigheten till all sin elanvändning genom vind- och solenergi, men elektriciteten skulle inte alltid kunna utnyttjas. Digitalisering, energilagring och efterfrågestyrning är därför nycklar när vi går från ett system som idag saknar en helhetssyn vad gäller elektricitet, uppvärmning och transporter.

Det finns stora och omedelbara ekonomiska fördelar med att minska utsläppen av växthusgaser. Den absolut främsta är minskade luftföroreningar, en stor utmaning för många städer. Kostnaderna som följer om vi ignorerar klimatförändringarna skulle betydligt överskrida kostnaderna för de investeringar som krävs för att motverka problematiken. 

Att skifta till förnybara energikällor skulle resultera i märkbara minskningar av de globala utsläppen.

Förnybar energi finns tillgänglig, i någon form, världen över – Vad håller oss tillbaka?

Här kan du ladda ner sammanfattningen av rapporten The Limits to Renewable Energy.

För mer information om Urban Insight och för att läsa rapporten i sin helhet, besök Urban Insights websida: swecourbaninsight.com

Vill du prata energi med oss?

Kontakta vår energiexpert Magnus Lindén, 070 994 13 58, magnus.linden@sweco.se

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.