0 av 0 för ""

Hur främjar vi biologisk mångfald?

På Sweco arbetar vi med att främja artrikedom på en mängd olika sätt. Det handlar bland annat om att planera in ekosystemtjänster i våra städer, arbeta med grön och blågrön infrastruktur, göra naturvärdesinventeringar, bidra till en hållbar viltförvaltning och att ta fram handlingsplaner mot främmande invasiva arter.

Biologisk mångfald – en förutsättning för allt liv

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer och innefattar förutom mångfald av arter, även variation inom arter och av hela ekosystem. Fler arter skapar stabila och fungerande ekosystem och bidrar till ett stabilt klimat. Den pågående klimatförändringen innebär att världens ekosystem gradvis förändras. Därmed förändras också processer, funktioner och ekosystemtjänster. Detta kommer att blir särskilt påtagligt i urbana miljöer. Dels eftersom urbana ekosystem redan är hårt belastade av föroreningar och fragmentering av gröna miljöer, dels eftersom den stora andelen hårdgjord mark förvärrar effekter av uppvärmning och extremt väder som skyfall, värmeböljor och torka.

Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med området? Fyll i formuläret nederst på sidan så återkommer vi till dig!

Många ekosystemtjänster är beroende av mångfald

Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss gratis. Växter renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till rekreation. Mer än hälften av alla ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald. Det går inte att säga exakt hur många eller vilka arter som måste finnas för att en särskild ekosystemtjänst ska fungera. Däremot kan man säga att en större variation i ett ekosystem, alltså en högre biologisk mångfald, generellt är positiv och ökar sannolikheten att ekosystemtjänster ska fungera också när klimatet och miljön förändras.

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten.

Hur kan döda träd bidra till den biologiska mångfalden?

Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och det råder brist på döda träd i våra skogar. I området Mälarmården i Sörmland skapar vi döda träd, både liggande och stående, för utrotningshotade och vanliga arter att leva i. En av våra biologer, Karl Ingvarson, berättar mer om åtgärderna vi gjort i området.

Karl Ingvarson sittandes vid ett träd

Häng med ut på naturvärdesinventering!

Hur går en naturvärdesinventering till egentligen? Häng med våra experter Anneli Nilsson och Ruaridh Hägglund ut i fält!

Två människor i samtal i naturen

Följ med på rundvandring i Gökdalens våtmark!

Vet du vad grodhotell, faunadepåer och högstubbar är? Vi har gjort ett antal åtgärder i detta område för att stärka den biologiska mångfalden. Följ med en av våra landskapsarkitekter, Daniel Gulliksson, på en rundvandring i området så berättar han mer.

Man sittande på huk på en gräsmatta

Vad är ekosystemtjänster?

Vad är egentligen ekosystemtjänster och varför är de så viktiga att ta hänsyn till när vi planerar våra städer och samhällen? Miljöriskingenjören Marika Karras berättar!

Maria Karras

Frågor och svar

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer och innefattar förutom mångfald av arter, även variation inom arter och av hela ekosystem.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Det finns ingen individ eller art som klarar sig på egen hand. Alla individer och arter är på så sätt beroende av ett vidare sammanhang, ett eller flera ekosystem, för sin fortlevnad. För att upprätthålla den biologiska mångfalden är det således lika viktigt att upprätthålla god variation av fungerande ekosystem för att stötta de individer och arter som ingår i ekosystemen.

Vilka hot finns mot den biologiska mångfalden?

Den biologiska mångfalden är satt under stark press och enligt forskningen är jorden på väg mot ett sjätte massutdöende. Till skillnad från det senaste massutdöendet, när dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan till följd av att ett massivt meteoritnedslag, är det denna gång människans framfart som är orsaken. I grova drag kan sätten som vi påverkar biologisk mångfald negativt delas in i fyra grupper:

  • Förlust och försämring av natur- och livsmiljöer. Detta sker bland annat genom de areella näringarna som skogs- och jordbruk men även genom förändrad markanvändning, exempelvis när städer växer och tar mer mark i anspråk. 
  • Föroreningar. Bland annat i form av ämnen som leder till akut förgiftning, försämrad fortplantningsförmåga och sjukdomar. Exempelvis PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) som visat sig kunna ha negativa hälsoeffekter för djur och människor.  
  • Överutnyttjande och ohållbart nyttjande av resurser. Exempelvis ledde överfiske av den nordvästatlantiska torskpopulationen till att populationen kollapsade 1992. Närmare 37 000 personer förlorade sitt jobb i samband med att en hel industri kollapsade tillsammans med torskpopulationen.  
  • Invasiva och främmande arter. Det vill säga arter som avsiktligt eller oavsiktligt introducerats i livsmiljöer där de inte sedan tidigare funnits och där de på sin nya plats hotar den lokala mångfalden genom konkurrens, predation eller sjukdomar. I Sverige har exempelvis den oavsiktliga introduktionen av asksskottsjukesvamp lett till att en så pass vanlig art som ask är på väg mot fallrepet. 

Hur arbetar Sweco med biologisk mångfald?

Ett första steg i Swecos arbete med biologisk mångfald är många gånger att kartlägga befintliga naturvärden och ekosystemtjänster. Detta görs för såväl begränsade ytor i samband med enskilda exploateringsföretag som i större systemövergripande sammanhang. Vid olika former av exploatering sker kartläggningen ofta i form av olika typer av art- och naturvärdesinventeringar samt analys av ekosystemtjänster.

I och med att Sweco arbetar med att bygga hållbara samhällen ingår som en viktig del i vårt arbete att skapa förutsättningar för biologisk mångfald där så är möjligt. Huvudföresatsen är att göra så stor positiv och liten negativ påverkan som möjligt. Där det inte går undvika negativ påverkan arbetar Sweco många gånger med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald. Detta görs dels genom utformning av exploatering, dels genom kompensation på andra sätt.

Sweco jobbar även i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att skapa förutsättningar för en rikare biologisk mångfald i miljöer som i dagsläget redan är goda, håller på att förlora sina kvalitéer, redan förlorat stor del av sina kvalitéer och i helt nya miljöer som uppstår i samband med exempelvis husbyggen, vägar och andra former av infrastruktur.

Vidare jobbar Sweco aktivt med att motverka den negativa inverkan på biologisk mångfald som invasiva arter innebär. Dels genom kartläggning av invasiva arter, dels genom att upprätta åtgärdsprogram där invasiva arter redan fått ett grepp.

Vad är ekosystemtjänster?

Genom den biologiska mångfalden uppstår ett mycket stort antal tjänster och produkter som vi människor kan dra nytta av, så kallade ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster är syreproduktion, matproduktion, vatten- och luftrening, produktion av byggmaterial, skydd mot naturkatastrofer, motverkande av klimatförändringar och psykiskt välmående.

Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.