0 av 0 för ""

Ekosystemtjänstanalys med ESTER när Växjö planerar för nytt sjukhusområde 

Växjö kommun deltar i projektet Blue Green City som syftar till att integrera ekosystemtjänster i hela samhällsbyggandet. Nu utreder kommunen och region Kronoberg om ett nytt akutsjukhus kan byggas i Växjö, och som en del av arbetet med att ta fram detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella området har Sweco utfört en ekosystemtjänstanalys med hjälp av verktyget ESTER.

Naturvärdesinventering och ekosystemtjänstanalys

När ett nytt akutsjukhus planeras i Växjö deltar Sweco bland annat genom att ta fram detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. En del i arbetet har varit att göra en naturvärdesinventering och en ekosystemtjänstanalys. Med hjälp av verktyget ESTER som Sweco utvecklat för Boverket, har man utrett vilka ekosystemtjänster som finns i området idag, hur de påverkas av projektet och vad man kan göra för att bevara och utöka ekosystemtjänsterna i det framtida arbetet. 

– Att titta på ekosystemtjänster är ett bra sätt att få en överblick över vilka värden och brister ett område hyser. Man får en tydligare bild av vilken roll området spelar när det gäller bland annat ekologiska samband och klimattjänster och kan se vilka delar som lämpar sig bättre för exploatering och vilka som är särskilt viktiga att bevara, säger Johanna Rolander Borlid som är biolog på Sweco och handläggare i uppdraget. 

Ta tillvara ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen

Växjö kommun hörde talas om verktyget ESTER första gången på en konferens om stadsgrönska. 

– Jag tyckte att det verkade vara ett bra verktyg som fokuserar på sådant vi själva hade tänkt titta på, så därför blev jag nyfiken på hur det fungerade. Arbetet med det tilltänkta sjukhusområdet blir som ett pilotprojekt för oss och erfarenheterna kommer vi att ta med oss i kommande projekt. Vårt mål i kommunen är att bli bättre på att ta tillvara ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Sofia Asplund som ansvarar för ekosystemtjänstanalysen för sjukhusprojektet från Växjö kommuns sida. 

Det tilltänkta området för det nya akutsjukhuset ligger i stadsdelen Räppe och används idag för verksamheter, fotbollsträning och som genomfart för människor som rör sig förbi området.  

– Det är en gammal handelstomt och den rymmer relativt lite naturmark, men det finns äldre grova träd och en strandzon som har ett högt värde som ekologisk miljö och fungerar som en buffertzon vid översvämningar. Även alsumpskogen på områdets västra sida fyller en viktig ekologisk funktion och ån som rinner genom området hyser en mängd hotade arter, säger Anneli Nilsson som är landskapsekolog och uppdragsledare på Sweco. 

Har gått hand i hand

Swecos uppdrag har bestått av två delar. Först gjordes en naturvärdesinventering för Region Kronobergs räkning och sedan valde Växjö kommun att komplettera med en ekosystemtjänsteanalys.  

– Jag tycker att naturvärdesinventeringen och ekosystemtjänstanalysen har gått hand i hand. Vi har fått veta vilka naturvärden som finns i området och kan väga samman det med analysen av vilka nyttor naturen ger oss. Vi arbetar med ett mindre område som är tydligt avgränsat, men vi vill göra det bästa av ytorna vi faktiskt har och bevara de värden som finns, säger Kristina Thorvaldsson, huvudprojektledare för sjukhusprojektet på Växjö kommun.  

Stort intresse för projektet

Uppdraget inleddes i samband med coronautbrottet, och det innebar att workshops och möten fick hållas digitalt istället för på plats hos kommunen. Ändå har deltagandet från kommunens olika förvaltningar varit högt och intresset för projektet har varit stort. 

– Vårt samarbete har fungerat väldigt väl. Växjö kommun har varit öppna och hjälpsamma och mycket positiva till det arbete vi gör, och det känns förstås jätteroligt, säger Johanna Rolander Borlid. 

– Samarbetet har gått jättebra. Anneli är så väl förtrogen med området att hon har koll på varenda växt som finns, och det har varit intressant att läsa rapporten med ekosystemtjänstanalysen. Det blir tydligt hur projektet påverkar och vilka åtgärder vi kan vidta för att göra det bättre, säger Sofia Asplund. 

Bland åtgärderna som Sweco föreslagit för området finns förutom bevarande av den känsliga strandzonen och skyddsvärda träd även anläggande av gröna ytor som tak, väggar och planteringar, anläggande av biodepåer, bihotell och stenmurar samt att sätta upp fågel- och fladdermusholkar. 

– Vi ser goda förutsättningar att ta med de flesta av förslagen, men först måste vi förstås få igenom detaljplanen. Nu hoppas vi att allt går bra och att vi snart får se det nya sjukhusområdet växa fram. Det ska bli väldigt spännande, säger Kristina Thorvaldsson. 

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.