0 av 0 för ""

Dags för Sveriges kommuner att kartlägga sina ekosystemtjänster

Sveriges miljömål är riktmärken som visar vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Ett etappmål handlar om integrering av stadsgrönska och ekosystem i urbana miljöer, något som Sveriges kommuner nu behöver ta hänsyn till vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Vi tog en pratstund med miljöriskingenjören Marika Karras, som tillsammans med Boverket har utvecklat ett nytt verktyg som hjälper kommunerna att kartlägga sina ekosystemtjänster.

Hej Marika! Vad är ekosystemtjänster?

– Ekosystemtjänster är nyttor som vi får från naturen, helt gratis! Vi är beroende av dem för att må bra och för att våra samhällen ska fungera. Det handlar exempelvis om att träd och buskar renar luften vi andas, om att bin och insekter pollinerar våra grödor så att vi får mat, eller att en park erbjuder ett behagligt klimat en varm sommardag, med skugga och högre luftfuktighet. Till ekosystemtjänsterna räknas också alla de positiva effekter som vi människor får av att vistas i naturen, både psykiskt och fysiskt. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för levande ekosystem och alla ekosystemtjänster och vi kan främja den genom att exempelvis planera in en bra blandning av grönska och växter i våra städer

Vad innebär etappmålet om integrering av stadsgrönska och ekosystem i urbana miljöer för Sveriges kommuner?

– Det handlar om att man i städer och tätorter ska inkludera och ta tillvara ekosystemtjänster och stadsgrönska i hela processen, från planering till byggande och förvaltning. Här har Boverket samlat mycket information på sin hemsida som kan ge inspiration och stöd i allt från översiktsplanering, detaljplanering, nybyggande eller ändring av befintlig bebyggelse och utemiljöer. Målet pekar på att en majoritet av Sveriges kommuner ska arbeta med detta till 2025, så om man inte redan har börjat ta hänsyn till ekosystemtjänster i sin stadsplanering och sina beslut än, så är det dags att börja inkludera dem nu.

Berätta om verktyget ni har utvecklat!

– ESTER är ett verktyg som förenklar stadsplaneringen med hänsyn till just ekosystemtjänster. Det är ett strukturerat upplägg för ekosystemtjänstanalyser som också möjliggör jämförande mellan olika utbyggnadsförslag eller projekt. Resultatet från ESTER är en graf som visualiserar påverkan på ekosystemtjänsterna ett pedagogiskt sätt, men även själva processen och arbetet med verktyget bidrar med förståelse för vår natur och nyttorna den ger oss.

Hur kan en kommun använda ESTER?

– Verktyget är uppbyggt i Excel och består av frågor kopplade till de olika ekosystemtjänsterna. Man behöver inte ha ekologisk kompetens för att besvara frågorna, men det är bra om man är flera stycken från till exempel olika förvaltningar på kommunen närvarande när frågorna gås igenom. Då blir ESTER ett bra dialogverktyg som ökar förståelsen för strukturerna i staden och hur de bidrar med nytta, samtidigt som man diskuterar hur olika intressen i staden ska prioriteras. Vi på Sweco hjälper gärna till med både stöd kring användningen av ESTER, till exempel genom workshops för ett planområde, eller att utföra själva analysen av ekosystemtjänster. Detta för att kommunerna på ett förenklat och strukturerat sätt ska kunna ta hänsyn till ekosystemtjänster, med kopplingar till både ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter i sin planering.

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.