0 av 0 för ""

Hur kan gröna tak bidra till biologisk mångfald?

Gröna tak och väggar är på frammarsch i Sverige när staden blir allt tätare och vi samtidigt vill skapa stadsgrönska och gynna biologisk mångfald. Vad ska man tänka på när man vill utforma och anlägga ett grönt tak som kan bidra till ökad artrikedom? Vi frågade hortonomen och uppdragsledaren Anna Pettersson Skog som varit med och utvecklat Grönatakhandboken.

Hej Anna! Hur kan gröna tak bidra till biologisk mångfald?

– Gröna tak kan vara ett bra komplement till markvegetation när markytorna tagits i anspråk och de kan skapa nya typer av vegetation i städerna. På så kallade biotoptak kan strandängar och torrängar anläggas med flera dussin möjliga ängsväxter. Det går också att välja växter och anläggningstyper som attraherar bin, humlor eller fjärilar och om man vill kan man även göra dem attraktiva för markhäckande fåglar. Den viktigaste faktorn för att stödja en mångfald av örter och insekter är tillräckligt rotdjup på tillräckligt stora ytor. För att lyckas med detta handlar det om att ha kunskapen om vilken biologisk mångfald man vill stödja och hur man bäst gör det.

Vad är Grönatakhandboken?

– Det unika med Grönatakhandboken är att den har ambitionen att täcka in hela anläggningen från bjälklag till vegetation. Den kan användas av i princip alla som någonsin kommer i kontakt med gröna tak: alltifrån planering i tidiga skeden till projektering, anläggning och skötsel. Alldeles nyss kom en reviderad version av grönatakhandboken ut där vi har kompletterat med dagvatten, solceller, brandskydd och skötsel.

Hur vet man vilken typ av grönt tak man ska välja?

–Det beror mycket på vad man har för förutsättningar samt syftet med det gröna taket. Sedumtaken är de tunnaste och lättaste systemen som passar många byggnader som till exempel servicebyggnader och busskurer. Men de tunnaste sedumtaken torkar lätt ut på hög höjd vilket gör att artrikedom och funktion försvinner. När man ökar tjockleken på rotzonen ger det bättre förutsättningar för mer uthålliga växtsystem och en större mångfald av insekter och blommande växter.

Hur ser utvecklingen för gröna tak ut i Sverige?

– Jag upplever att andelen gröna tak ökar. Det beror mycket på att man vill certifiera taken i något miljöledningssystem samt krav från kommunerna att det ska finnas en viss andel gröna ytor. De gröna taken kan även bidra till en viss rening och minskning av avrinnande dagvatten. Jag upplever att Grönatakhandboken har bidragit till en ökad kunskap bland både beställare och projektörer och det verkar finnas en stor potential för en utveckling mot en större variation av gröna tak än den dominerande marknad vi ser idag med monokulturer av Sedum album.

Vill du beställa den nya Grönatakhandboken? Ladda ned den här

Tryckta exemplar finns det att beställa hos Svensk Byggtjänst.

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.