0 av 0 för ""

Inget är så levande som döda träd

En av de största bristerna i våra skogar idag är avsaknaden av döda träd. Eftersom många rödlistade arter är beroende av död ved är det en viktig faktor för att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden.

Kanske är bristen på döda träd inte det första man som privatperson lägger märke till när man vandrar i en skog, men faktum är att många av dagens skogar avverkas innan några träd hinner dö av ålder eller av konkurrens från andra träd. Vi frågade biologen Karl Ingvarson vad man som markägare kan göra för att skapa en mer levande skog!

Hej Karl! På vilket sätt är döda träd viktiga för den biologiska mångfalden?

– En mängd arter, både vanligt förekommande och rödlistade, lever i de döda träden. Det är viktigt att vi bevarar de arter vi har så att inte skogens ekosystem utarmas. Artfattiga skogar har sannolikt svårare att stå emot effekterna av klimatförändringarna och om vi människor även i framtiden ska kunna nyttja naturen till oss själva behöver förutsättningarna för detta skapas nu. För varje landskap som förlorar delar av sina artförekomster sker en stor förlust som är svår att reparera.

Vilka döda träd behöver finnas i en skog?

– Olika arter nyttjar olika trädslag, och det behöver även finnas både stående och liggande döda träd. Ett stående dött träd är ofta solbelyst och bjuder på en varm livsmiljö. Dessa träd kan bli stående i flera årtionden och nyttjas av många olika arter över tid. De liggande döda träden nyttjas av andra arter, där några nyttjar barken direkt när trädet har dött. När barken väl har ramlat av eller ätits upp kommer andra arter som lever inne i veden. Andra arter, som till exempel mossor, föredrar skuggiga och fuktiga miljöer och etablerar sig på trädstammar som ligger på marken.

Hur kan man som skogsägare bidra till biologisk mångfald?

– Alla markägare kan bidra genom att lämna döda träd på sin fastighet. Man kan kartlägga var de finns och vilka trädslagen är, och även skapa fler döda träd i samband med skogsbruksåtgärder. Kommuner kan även ordna dödvedsdepåer, det vill säga områden där de kan samla träd som måste fällas i parker eller grönområden. Här finns stora möjligheter att göra naturvårdsnytta för stadens och närnaturens biologiska mångfald.

Vad kan vi på Sweco hjälpa till med?

– Genom vår kunskap om olika arters ekologi och vilka trädslag de gynnas av kan vi på Sweco hjälpa markägare att främja biologisk mångfald. Vi kan genomföra inventeringar och föreslå lämpliga åtgärder för att hjälpa de arter som finns i området. Vid exploateringar kan vi också se till att områden som är viktiga för biologisk mångfald kan undvikas, och när intrång gjorts i olika naturmiljöer kan vi utföra kompensationsåtgärder. Att det finns döda träd är ett viktigt kriterium i bedömningen av naturvärdesklass när vi gör en naturvärdesinventering, för som vi biologer brukar uttrycka det: det finns inget så levande som döda träd.

 

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.